งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 1. กรอบแนวคิด 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว ทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 1. กรอบแนวคิด 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว ทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 1. กรอบแนวคิด 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว ทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ดั้งเดิมของ สังคมไทย สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อ ความมั่นคง และ ความ ยั่งยืน ของการพัฒนา 2. คุณลักษณะ 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ นำมา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสาย กลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 3. คำนิยาม 3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบ ด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้  ความพอปร  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย เกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภค  ความมีเหตุผล  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึง ถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ กระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคตทั้งใกล้และไกล

4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 4. เงื่อนไข 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็น พื้นฐาน กล่าวคือ  เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  เงื่อนไขคุณธรรม  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้ สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและ ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

6

7 การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจการ กปภ.ข.๙ ด้านการเงินด้านลูกค้า ด้าน กระบวนการ ภายใน ด้านพัฒนา องค์กร พอประมาณ ลงทุนตามความ เหมาะสมกับผลกำไร และทางด้านสังคม ให้ลูกค้ามีความพึง พอใจต่อการ ให้บริการ และความ สะดวก ปลอดภัยใน การใช้น้ำของ กปภ. ใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอกอย่างมี คุณค่าและได้ ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพนักงานให้มี ปริมาณและคุณวุฒิ เหมาะสมกับแผนงาน ในปัจจุบันและรองรับ อนาคต มีเหตุผล คัดเลือกประปาที่มี ความเดือดร้อนและ ได้ผลกระทบต่อเนื่อง และประปาที่ต้องเพิ่ม กำไรเชิงรุก ดำเนินการจัดทำ กิจกรรมที่ส่งเสริม คุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม เทิดทูน 3 สถาบัน คัดเลือกวิธีการผลิต, เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม และ บุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มี ความรักต่อองค์กร เสียสละ รับผิดชอบ ในหน้าที่และความรู้ ประสบการณ์ ภูมิคุ้มกัน เตรียมการรองรับการ ขยายตัวของพื้นที่ และการให้บริการ อย่างทั่วถึง ติดตามผลการ ให้บริการ, ปรับปรุง การให้บริการ เป็นที่ ประจักษ์ในสังคม ติดตามผลการผลิต ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน และทำ แผนความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ สามารถถ่ายทอดและ เป็นตัวอย่างที่ดีใน สังคมในการเป็น องค์กรชั้นนำ มุมมององค์กร หลักเศรษฐกิจพอเพียง

8 พระราชดำรัส เศรษฐกิจ พอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐาน ของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะ มั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่ เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำ ” พระราชดำรัสพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา “ เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำความ เจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่า ทุกคนจะมีความพอใจได้...” พระราชดำรัสพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑


ดาวน์โหลด ppt หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 1. กรอบแนวคิด 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว ทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google