งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายนฤพนธ์ สุทธิพร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายนฤพนธ์ สุทธิพร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายนฤพนธ์ สุทธิพร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

2

3 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจจะมีผลทำให้การเรียนการสอนไม่ ประสบผลสำเร็จ ผู้วิจัยจึงมุ่งที่ จะทำการทดลองการวัดผลประเมินผลโดย การสร้างชุดการเรียนการสอน ซ่อมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ เพื่อที่จะ นำผลการวิจัยไปเป็นแนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก่นักเรียนต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาการใช้ชุดการเรียนการสอน ซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ต่ำ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

5 ลำดั บที่ คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ คิดเป็น (%) 1 นายค มกฤษณ์ หมวดดา ลักษณ์ 201575 2 นายจิรวุฒิเลิศใหม่ 201680 3 นายบัญชาวิรฤทธิชัย 201890............... 11 นายกฤษฎาสร้อยสงค์ 201890 12 นายชัยวัฒน์วังมนตรี 201890 13 นายทยาทายสา 201680

6

7 สรุปผลการวิจัย นักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียนเทคโนโลยี พณิชยการบ้านดุง โดยใช้ชุด การเรียนการสอนซ่อมเสริม เรื่องความน่าจะ เป็น ของนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ ดีขึ้นตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt นายนฤพนธ์ สุทธิพร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google