งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 บทบาทของ วิชาพฤติกรรมผู้ ซื้อ. พฤติกรรมของผู้ซื้อ หมายถึง การ กระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ การแลกเปลี่ยน ซื้อสินค้าและบริการ ด้วยเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 บทบาทของ วิชาพฤติกรรมผู้ ซื้อ. พฤติกรรมของผู้ซื้อ หมายถึง การ กระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ การแลกเปลี่ยน ซื้อสินค้าและบริการ ด้วยเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 บทบาทของ วิชาพฤติกรรมผู้ ซื้อ

2 พฤติกรรมของผู้ซื้อ หมายถึง การ กระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ การแลกเปลี่ยน ซื้อสินค้าและบริการ ด้วยเงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวกำหนดให้มีการกระทำ พฤติกรรมของผู้ซื้อใน รูปแบบสินค้าอุตสาหกรรม หมายถึง การซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือองค์กรอุตสาหกรรมที่ซื้อเพื่อผลิตและ ขายต่อ คือ ซื้อแล้วนำไปผลิตเป็น สินค้าตัว ใหม่แล้วนำไปขายต่ออีกครั้ง

3 แต่พฤติกรรมของผู้ซื้อนั้น เรา เน้นถึงการซื้อเอาไปใช้บริโภค หรือซื้อไปให้ผู้อื่นบริโภค สินค้า บางอย่างผู้ซื้อไม่ได้บริโภค แต่ ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อ ได้แก่ สินค้า ที่ซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก เป็นต้น

4 1. วิธีที่หนึ่ง …. การซื้อเป็นจุดหนึ่งของวิถีทาง ปฏิบัติที่ผู้บริโภคได้กระทำ เราจะเข้าใจ ยิ่งขึ้นโดยพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนและเหตุการณ์ที่ตามหลัง การซื้อ 1.1 ผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม 1.2 การซื้อของผู้บริโภค 1.3 ผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม 1.4 การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อที่เป็น อุตสาหกรรม 1.5 เหตุผลที่ว่าผู้ซื้อที่เป็น อุตสาหกรรมจะมีข้อจำกัด

5 2. วิธีที่สอง... เป็นวิธีศึกษาที่ผสมผสานจาก ประโยชน์ที่ได้จากสาขาวิชาต่าง ๆ แนวความคิดต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับ วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่ได้รวบรวมมา จาก 2.1 จิตวิทยาทั่วไป 2.2 สังคมวิทยา 2.3 มานุษยวิทยา 2.4 เศรษฐศาสตร์ 2.5 วิชาทางรัฐศาสตร์

6 3. วิธีที่สาม.... เป็นวิธีเทียบเคียง หมายถึงเป็นวิชา ซึ่งนำเอาประโยชน์ของวิชาอื่นมาใช้ ทำนองเดียวกับวิชาแพทย์ศาสตร์ และ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิชาแพทย์ ต้องอาศัยประโยชน์จากวิชาชีววิทยา (biology) กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) เคมี (chemistry) และ จิตวิทยา (psychology) ตลอดถึงวิชา เทียบเคียงอื่น ๆ ด้วย เช่น เภสัช ศาสตร์ รังสีวิทยา และเทคนิค การแพทย์

7 ในการวางโครงสร้างสำหรับ การตัดสินใจของผู้บริโภคนั้น ย่อม แตกต่างกันในแต่เราอาจใช้ สัญลักษณ์แทนปัจจัยผันแปรต่าง ๆ เหล่านี้ในรูปของสมการทาง คณิตศาสตร์ ได้ดังนี้ คือ y = f(x 1, x 2, , x n ) y = พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ ศึกษา xi = ตัวผันแปรต่าง ๆ ที่เป็น ตัวกระตุ้นและ / หรือกระบวนการ ต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ผู้บริโภค f = หมายถึงตัวปรับสมการ

8 1. ช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาทางการตลาดโดย ส่วนรวม 2. ช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาทางการตลาด ส่วนย่อย 2.1 เข้าใจถึงปัญหาความต้องการของ สังคม 2.2 กลไกทางการตลาดสามารถช่วย แก้ปัญหาการตัดสินใจของ สังคมให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 2.3 เพื่อช่วยในการหาตลาดใหม่ 2.4 เพื่อช่วยในการเสาะหาส่วนของตลาด สำหรับสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ 2.5 เพื่อช่วยในการปรับปรุงกิจกรรม ทางการตลาดที่มีอยู่

9 พฤติกรรมผู้ซื้อนับว่าสำคัญมากเพราะถ้า นักการตลาดเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจของ ผู้บริโภคได้แล้ว ผลิตภัณฑ์ของเขาที่ผลิตออกมา ก็จะเป็นที่พอใจของผู้บริโภคได้ ในที่สุดก็จะชนะ คู่แข่งได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึง พฤติกรรมของผู้ซื้อในยุคโลกาภิวัตน์ให้เข้าใจ ซึ่งเราจะต้องรู้ถึงกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ เพื่อจะได้ใช้ในการวางแผนการตลาดได้ แม่นยำ เช่น ผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม เป็นการซื้อเพื่อ ตอบสนององค์กร การซื้อของผู้บริโภคก็เพื่อ ตอบสนองความต้องการส่วนตัว วิธีการศึกษา พฤติกรรมผู้ซื้อเราต้องผสมผสานวิชาการสาขา ต่าง ๆ เช่น จิตวิทยาทั่วไป สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์และวิชาทาง รัฐศาสตร์ เป็นต้น ประโยชน์ของการศึกษาวิชานี้ คือ 1. ให้เข้าใจปัญหาทางการตลาดโดยส่วนรวม 2. ให้เข้าใจปัญหาตลาดส่วนย่อย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 บทบาทของ วิชาพฤติกรรมผู้ ซื้อ. พฤติกรรมของผู้ซื้อ หมายถึง การ กระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ การแลกเปลี่ยน ซื้อสินค้าและบริการ ด้วยเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google