งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)
บทที่ บทบาทของวิชา พฤติกรรมผู้ซื้อ

2 การศึกษาวิชาพฤติกรรมผู้ซื้อ
พฤติกรรมของผู้ซื้อ หมายถึง การกระทำของบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยน ซื้อสินค้าและบริการ ด้วยเงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวกำหนดให้มี การกระทำ พฤติกรรมของผู้ซื้อในรูปแบบสินค้า อุตสาหกรรม หมายถึง การซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทหรือองค์กรอุตสาหกรรมที่ซื้อเพื่อผลิตและขายต่อ คือ ซื้อ แล้วนำไปผลิตเป็น สินค้าตัวใหม่แล้วนำไปขายต่ออีกครั้ง

3 การศึกษาวิชาพฤติกรรมผู้ซื้อ
แต่พฤติกรรมของผู้ซื้อนั้น เราเน้นถึงการซื้อ เอาไปใช้บริโภคหรือซื้อไปให้ผู้อื่นบริโภค สินค้า บางอย่างผู้ซื้อไม่ได้บริโภค แต่ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อ ได้แก่ สินค้าที่ซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก เป็น ต้น

4 วิธีการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ
1.วิธีที่หนึ่ง…. การซื้อเป็นจุดหนึ่งของวิถีทางปฏิบัติที่ผู้บริโภคได้ กระทำ เราจะเข้าใจยิ่งขึ้นโดยพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนและเหตุการณ์ที่ตามหลังการซื้อ 1.1 ผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม 1.2 การซื้อของผู้บริโภค 1.3 ผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม 1.4 การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม 1.5 เหตุผลที่ว่าผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรมจะมีข้อจำกัด

5 วิธีการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ (ต่อ)
2. วิธีที่สอง... เป็นวิธีศึกษาที่ผสมผสานจากประโยชน์ที่ได้จาก สาขาวิชาต่าง ๆ แนวความคิดต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ ถึงพฤติกรรมที่ได้รวบรวมมาจาก 2.1 จิตวิทยาทั่วไป 2.2 สังคมวิทยา 2.3 มานุษยวิทยา 2.4 เศรษฐศาสตร์ 2.5 วิชาทางรัฐศาสตร์

6 วิธีการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ (ต่อ)
3. วิธีที่สาม.... เป็นวิธีเทียบเคียง หมายถึงเป็นวิชาซึ่งนำเอา ประโยชน์ของวิชาอื่นมาใช้ ทำนองเดียวกับวิชาแพทย์ ศาสตร์ และวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิชาแพทย์ ต้อง อาศัยประโยชน์จากวิชาชีววิทยา (biology) กายวิภาค ศาสตร์ (anatomy) เคมี (chemistry) และ จิตวิทยา (psychology) ตลอดถึงวิชาเทียบเคียงอื่น ๆ ด้วย เช่น เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา และเทคนิคการแพทย์

7 y = พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ศึกษา
ในการวางโครงสร้างสำหรับการตัดสินใจของ ผู้บริโภคนั้น ย่อมแตกต่างกันในแต่เราอาจใช้ สัญลักษณ์แทนปัจจัยผันแปรต่าง ๆ เหล่านี้ในรูป ของสมการทางคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้ คือ y = f(x1, x2, , xn) y = พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ศึกษา xi = ตัวผันแปรต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นและ/ หรือกระบวนการต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ผู้บริโภค f = หมายถึงตัวปรับสมการ

8 ประโยชน์ของการศึกษาวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาทางการตลาดโดยส่วนรวม 2. ช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาทางการตลาดส่วนย่อย 2.1 เข้าใจถึงปัญหาความต้องการของสังคม 2.2 กลไกทางการตลาดสามารถช่วยแก้ปัญหาการตัดสินใจของ สังคมให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 2.3 เพื่อช่วยในการหาตลาดใหม่ 2.4 เพื่อช่วยในการเสาะหาส่วนของตลาดสำหรับสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ 2.5 เพื่อช่วยในการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดที่มีอยู่

9 บทสรุป 1. ให้เข้าใจปัญหาทางการตลาดโดยส่วนรวม
พฤติกรรมผู้ซื้อนับว่าสำคัญมากเพราะถ้านักการตลาดเข้าใจถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคได้แล้ว ผลิตภัณฑ์ของเขาที่ผลิต ออกมาก็จะเป็นที่พอใจของผู้บริโภคได้ ในที่สุดก็จะชนะคู่แข่งได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อในยุคโลกาภิวัตน์ให้ เข้าใจ ซึ่งเราจะต้องรู้ถึงกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์เพื่อจะได้ใช้ใน การวางแผนการตลาดได้ แม่นยำ เช่น ผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม เป็นการ ซื้อเพื่อตอบสนององค์กร การซื้อของผู้บริโภคก็เพื่อตอบสนองความ ต้องการส่วนตัว วิธีการศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อเราต้องผสมผสานวิชาการ สาขาต่าง ๆ เช่น จิตวิทยาทั่วไป สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์และวิชาทางรัฐศาสตร์ เป็นต้น ประโยชน์ของการศึกษาวิชานี้ คือ 1. ให้เข้าใจปัญหาทางการตลาดโดยส่วนรวม 2. ให้เข้าใจปัญหาตลาดส่วนย่อย


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google