งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5. 4 3 2 1 รายงาน ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ จัดทำโดย น. ส. ศศิวิมล สัตตธรรมกุล รหัสประจำตัวนิสิต 474 16447 24 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐ ประศาสศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5. 4 3 2 1 รายงาน ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ จัดทำโดย น. ส. ศศิวิมล สัตตธรรมกุล รหัสประจำตัวนิสิต 474 16447 24 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐ ประศาสศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5

2 4

3 3

4 2

5 1

6 รายงาน ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ จัดทำโดย น. ส. ศศิวิมล สัตตธรรมกุล รหัสประจำตัวนิสิต 474 16447 24 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐ ประศาสศาสตร์

7 ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ ในปัจจุบันนี้นักบริหารทางราชการ ต้องการใช้ความรู้จากรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มนุษยวิทยา ตลอดจนการบริหารรัฐ กิจ จึงได้มีการรวบรวมแนวเค้าโครง ความคิดที่ต่างกันมารวมอยู่ในรัฐ ประศาสนศาสตร์

8 ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการบริหารงาน จึง เป็นเหตุให้รัฐประศาสนศาสตร์ ขาดเอกลักษณ์ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ นักรัฐประศาสนศาสตร์มีความยาก ลำบากในการกำหนดขอบข่ายและการ ให้คำจำกัดความ

9 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือการ บริหารรัฐกิจ มาจากคำภาษาอังกฤษ Public Administration ซึ่งจะมี ความหมายเป็น 2 นัย คือ ในฐานะที่เป็น ศาสตร์ (Science) หรือเป็นสาขาวิชาการ (A Field of Study) คือ ในฐานะที่เป็นศาสตร์ (Science) หรือเป็นสาขาวิชาการ (A Field of Study)

10 และในฐานะที่เป็นการ ปฏิบัติงาน (Activities) หรือเป็นกิจกรรม

11 ลักษณะเนื้อหาข้เดองรัฐสนศาสตร์ มีดังนี้ ฃ ลักษณะเนื้อหาของรัฐประศาสน ศาสตร์ มีดังนี้

12 1. เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ หรือเป็น สาขาวิชาหนึ่งที่แยกออกมาจากวิชา รัฐศาสตร์ ดังนั้น รัฐประศาสนศาสตร์ จึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ตรรกวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ฯลฯ

13 2. ไม่ให้ความสนใจในเรื่องความ บริสุทธิ์ของศาสตร์

14 3. ปัจจุบันนิยมศึกษาในรูปของสห วิทยาการ (Inter - Disciplinary Approach) คือเกี่ยวพันกับศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ยากที่จะแยกออกจาก กันได้

15 4. ต้องนำเอาสังคมศาสตร์สาขา ต่างๆ มากำหนดนโยบายในการ บริหารงานของรัฐ

16 รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public Administration เป็นวิชาเกี่ยวกับการจัดกำลังคน เงินและวัสดุ เพื่อตอบสนอง นโยบายการปกครองของรัฐ มุ่งเน้นการปฎิบัติให้เป็นไปตาม อุดมคติและจุดประสงค์ของรัฐให้มี สมรรถภาพและได้ผลมากที่สุด

17 THE END


ดาวน์โหลด ppt 5. 4 3 2 1 รายงาน ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ จัดทำโดย น. ส. ศศิวิมล สัตตธรรมกุล รหัสประจำตัวนิสิต 474 16447 24 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐ ประศาสศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google