งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว 1

2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ในทางการตลาด ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีในตลาด เรียกว่า นวตกรรม (Innovation) 2. ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ (Product Improvment) 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตทำขึ้นมาลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่งขันที่มีจำหน่ายในตลาดแล้ว (Mee-too Products) ดังนั้นที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่น่าจะเกิดจากคามต้องการ เป็นผู้บุกเบิก (Pioneer) ในตลาดของธุรกิจ ความต้องการ ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ เปลี่ยนแปลงไป และควมาต้องการมีสินค้าจำหน่าย ครอบคลุมทุกชนิด เพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ 2

3 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (N EW P RODUCT D EVELOPMENT P ROCESS ) กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Exploration) 2. การกลั่นกรองความคิด (Idea Screening) 3. การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis) 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 5. การทดสอบตลาด ( Market Testing) 6. การวางตลาดสินค้า (Commercialization) 3

4 1. การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Exploration) การพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นได้จะเริ่มต้น จากความคิด (Idea) โดยต้องแสวงหา ความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มา ให้ได้มากที่สุด การได้มาซึ่งความคิด ใหม่ ๆ ไม่จำเป็นต้องจัดทำอย่างมี ระเบียบแบบแผนหรือเป็นทางการเสมอ ไปก็ได้ 4

5 การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (E XPLORATION ) 1. ลูกค้า 2. สมาชิกในช่องทางการ จำหน่าย 3. คู่แข่งขัน 4. แหล่งความคิดภายใน กิจการ 5. แหล่งความคิดอื่น ๆ 5

6 2. การกลั่นกรองแนวความคิด (I DEA S CREENING ) ความคิดที่ระดมเสาะหาจากแหล่งต่างๆ จะ ต้องนำมากลั่นกรองให้รอบคอบโดย การกลั่นกรองให้เหลือเฉพาะแนวคิดที่ มีความเป็นไปได้ คัดเลือกเฉพาะ ความคิดที่จะมีโอกาสประสบ ความสำเร็จ ปัจจัยที่จะนำมา ประกอบการกลั่นกรองความคิด ได้แก่ 6

7 2. การกลั่นกรองแนวความคิด (I DEA S CREENING ) 1. ภาพลักษณ์ของกิจการ (Image) วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ 2. วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ (Objective and Policy) 3. ความพร้อมของทรัพยากร (Resources) 4. ระดับความใหม่ของความคิด (Degree of Newness) 7

8 3. การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (B USINESS A NALYSIS ) 4. การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Development) 8 5. การทดสอบตลาด (Market Testing) 6. การวางตลาดสินค้า (Commercialization)

9 สาเหตุที่สินค้าใหม่ล้มเหลว มีคำกล่าวกันว่า “ สินค้าใหม่ 10 ตัว จะ เหลือรอดอยู่ในตลาดได้ 1 ตัว ” นั่น หมายถึงว่าสินค้าใหม่ส่วนใหญ่ ตาย ก่อน กำหนด เพื่อให้สินค้าใหม่สามารถอยู่รอด ได้ บทความนี้จึงพยายามรวบรวม “ สาเหตุ การตาย ” ของสินค้าใหม่เอาไว้เพื่อเป็น เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบ (Check list) ในการออกสินค้าใหม่ สาเหตุแห่งการ ล้มเหลวมีดังนี้ 9

10 สาเหตุที่สินค้าใหม่ล้มเหลว ขาดข้อมูลที่สำคัญ 1. ขาดข้อมูลที่สำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็น 2. วิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็น บริษัทขาดประสบการณ์ ถึงแม้จะมี ข้อมูลที่ดี 3. บริษัทขาดประสบการณ์ ถึงแม้จะมี ข้อมูลที่ดี 4. ชื่อเสียงของบริษัทหรือยี่ห้อเดิมไม่ดี เข้าถึงผู้บริโภคผิดกลุ่ม 5. เข้าถึงผู้บริโภคผิดกลุ่ม การสื่อสารเรื่องคุณสมบัติทำได้ยาก 6. การสื่อสารเรื่องคุณสมบัติทำได้ยาก สินค้ามีข้อบกพร่อง 7. สินค้ามีข้อบกพร่อง การแข่งขันรุนแรง 8. การแข่งขันรุนแรง 9. ตั้งราคาผิด 10

11 สาเหตุที่สินค้าใหม่ล้มเหลว ( ต่อ ) 10. ระบบการจัดจำหน่ายไม่ดีพอ 11. ร้านค้าไม่สนับสนุน 12. ขายในร้านค้าประเภทใหม่ 13. ต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณ 14. ขาดการสนับสนุนทางด้าน การตลาด การตลาด 15. ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 16. เข้าตลาดในช่วงที่สินค้ากำลังเสื่อม ความนิยม 17. ขัดแย้งกับกลุ่มที่มีอิทธิพลทาง ความคิด 17. ขัดแย้งกับกลุ่มที่มีอิทธิพลทาง ความคิด 11

12 สาเหตุที่สินค้าใหม่ล้มเหลว ( ต่อ ) 18. ขัดต่อประเพณีนิยม 19. ถูกควบคุมเกินความจำเป็น 20. ถูกเลียนแบบในเวลาอันรวดเร็ว 12 การออกสินค้าใหม่ จึงต้องกระทำอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ ถ้าพลาด แล้วจะทำให้ความเชื่อมั่นลดลงไป ถ้าพิจารณา แล้วออกไปก็ตาย ทำแท้งสินค้าตัวนั้นดีกว่าที่จะ ฝืนดันทุรังออกไปเพื่อเพิ่มสถิติการตายของสินค้า ใหม่

13 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1. ให้ความสำคัญกับตลาดเป็นหลัก 2. การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด 3. ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถตอบสนอง ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า 4. การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5. ผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนเต็มที่ 6. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นกระบวนการที่มีคุณภาพดี 7. มีวิธีการประเมินผลความสำเร็จ

14 แบบทดสอบ 14 1. ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี ความสำคัญในปัจจุบัน 2. ท่านคิดว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น “ ศาสตร์ ” หรือ “ ศิลป์ ” จงอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตามความ เข้าใจของท่าน 3. จงอธิบายถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ Group 1. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ของกิจการโดยทั่วไปไม่ประสบความสำเร็จ 2. ท่านคิดว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหา ความล้มเหลวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว และสาเหตุที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google