งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี 1.  ปัจจัยภายในองค์กร  ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและ การใช้สติปัญญา 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี 1.  ปัจจัยภายในองค์กร  ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและ การใช้สติปัญญา 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี 1

2  ปัจจัยภายในองค์กร  ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและ การใช้สติปัญญา 2

3  ไอบีเอ็ม สามารถนำเครื่องจักรมาทำบัญชีได้ โดยพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่คนนึกไม่ถึงว่าจะ สามารถนำมาใช้ในหน่วยงานภาคธุรกิจ 3

4  เรือขนส่งสินค้าที่วิ่งได้เร็วขึ้น ไม่ได้ทำให้เวลา หรือต้นทุนลดลงได้แต่เพียงอย่างเดียว การ จัดการขนถ่ายสิ่งที่บรรทุกบนเรือได้อย่างรวดเร็ว ต่างหากที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ 4

5  การผลิตสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่ จำเป็น เช่น เครื่องพิมพ์แบบเรียงอักษร 5

6  กล้องดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนให้ผู้ใช้ เลิกใช้กล้องฟิล์มที่ไม่สามารถดูภาพและจัดการ ภาพได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาร้านล้างอัดรูป 6

7  ญี่ปุ่น ขาดแคลนประชากรหนุ่มสาวที่เป็นวัยแรงงาน ในช่วง ทศวรรษ 1970 ทำให้ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเครื่องจักรมาช่วยในอุตสาหกรรมผลิต 7

8  การหันมาใส่ใจในการบำรุงรักษาสุขภาพทำให้สังคม มีความตื่นตัวที่จะสร้างนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ และการรักษาสุขภาพขึ้นมากมาย 8

9  การผสมผสานองค์ความรู้หลายด้านเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้อย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ ต้องใช้ ความรู้เรื่อง เลขคณิต เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ รูกระดาษ หลอดเสียง ตรรกศาสตร์ โปรแกรม มิ่ง ฯลฯ 9

10  การวิเคราะห์โอกาสใหม่ ๆ  การใช้ความคิดสร้างสรรค์  การทำสิ่งที่เฉพาะเจาะจง  เริ่มจากจุดเล็ก ๆ  ใช้ความรู้ ความฉลาด พรสวรรค์  ความขยัน ทุ่มเท  การทำให้เป็นกิจวัตรของระบบนวัตกรรม 10

11  องค์ประกอบหลักของความคิดสร้างสรรค์  ความชำนาญ  แรงกระตุ้น  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 11

12  ความท้าทาย  จับคู่งานกับความสามารถของบุคคลเพื่อสร้าง ผลงานใหม่  ความมีอิสระ  สร้างให้คนมีความคิดเป็นของตนเอง มีอิสระใน การทำงาน  ทรัพยากร  การจัดสรรเวลา เงิน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ทำงาน 12

13  คนที่เข้าร่วมทีมควรมีความสามารถที่ต่างกัน หลาย ๆ ด้าน  มีแรงกระตุ้นร่วมกัน เพื่อไปถึงจุดหมาย  สมาชิกเต็มใจที่จะช่วยเพื่อนร่วมงาน  สมาชิกต้องรับรู้ความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือน ใครของเพื่อนร่วมงาน  มีแรงสนับสนุนในการควบคุมดูแล  การสนับสนุนจากองค์กร 13

14  ความคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ คือ แนวคิด ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของ ผู้บริโภคมากที่สุด 14

15  Kotler (1991) ความคิดหรือไอเดียที่มีความเป็นนามธรรม จับต้องได้ยากมีความหมายแก่ผู้บริโภค  Crawford (1991) ประโยชน์และรูปลักษณ์หรือความเป็น เทคโนโลยีทางความคิด ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม ทำ ให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างของนวัตกรรมที่นำเสนอ จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในตลาด  Clark and Fujimoto (1990) ความสามารถหรือประโยชน์ ของสินค้า รูปลักษณ์ และกลุ่มผู้ที่รับบริการจากสินค้า 15

16  ช่วยให้กรอบในการตัดสินใจในการพัฒนา นวัตกรรมมีความชัดเจนขึ้น  ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็นตัวตนของสินค้า 16

17  การออกแบบเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค  การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม  การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบชิ้นส่วน 17

18 18

19 19

20 20

21  ให้นักศึกษาอธิบายแผนผังต่อไปนี้ตามความเข้าใจ ของตนเอง 21 http://www.classstart.org/classes/2015


ดาวน์โหลด ppt วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี 1.  ปัจจัยภายในองค์กร  ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและ การใช้สติปัญญา 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google