งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บท ที่ 6 พฤติกรรม ผู้บริโภค แบบจำลองพฤติกรรม ของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค / แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภคหนังสือหน้า89เลขหน้า6/2 แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บท ที่ 6 พฤติกรรม ผู้บริโภค แบบจำลองพฤติกรรม ของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค / แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภคหนังสือหน้า89เลขหน้า6/2 แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บท ที่ 6 พฤติกรรม ผู้บริโภค

3 แบบจำลองพฤติกรรม ของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค / แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภคหนังสือหน้า89เลขหน้า6/2 แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค สิ่งกระตุ้น / สิ่งเร้า ภายนอก ทาง การตลา ด สภาพแว ดล้อม - สินค้า / บริการ - สินค้า / บริการ - ราคา - ราคา - ช่อง ทางการ - ช่อง ทางการ จัด จำหน่าย จัด จำหน่าย - การ ส่งเสริม - การ ส่งเสริม การตลาด การตลาด - วัฒนธรร ม - การเมือง - เศรษฐกิ จ - เทคโนโ ลยี กล่องดำของผู้ซื้อ คุณลัก ษณะ ผู้ซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ - วัฒนธร รม - สังคม - ส่วน บุคคล - จิตวิทย า - การรับรู้ ปัญหา - การ แสวงหา ข้อมูล - การ ประเมินค่า ทางเลือก - การ ตัดสินใจ ซื้อ พฤติกรรม หลัง การซื้อ การตัดสินใจซื้อ การเลือกซื้อ สินค้า / บริการ - การเลือกตรา ยี่ห้อ - การเลือกผู้ จำหน่าย - เวลาในการซื้อ - จำนวนที่ซื้อ

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหนังสือหน้า89เลขหน้า6/3ส่วนบุคคลส่วนบุคคล สังคมสังคม จิตวิทยาจิตวิทยา วัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ

5 ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ เลขหน้า6/4หนังสือหน้า97ความต้องการด้านร่างกายความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตความต้องการความปลอดภัยในชีวิต ความต้องการด้านสังคมความต้องการด้านสังคม ความต้องการการยกย่องความต้องการการยกย่อง ความต้องการความสำเร็จในชีวิตความต้องการความสำเร็จในชีวิต พฤติกรรมผู้บริโภค / ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์

6 เลขหน้า6/5หนังสือหน้า99 พฤติกรรมผู้บริโภค / กระบวนการตัดสินใจซื้อ กระบวนการ ตัดสินใจซื้อ การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินค่าทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ

7 เลขหน้า6/6หนังสือหน้า100 กระบวนการ ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของผู้บริโภค การรู้จัก ความสนใจ การประเมินค่า การทดสอบ การยอมรับ พฤติกรรมผู้บริโภค / กระบวนการตัดสินใจซื้อ

8 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อสินค้าหรือบริการ เลขหน้า6/7หนังสือหน้า101บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ริเริ่มผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ ผู้ตัดสินใจซื้อผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อผู้ซื้อ ผู้ใช้ผู้ใช้ พฤติกรรมผู้บริโภค / บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า


ดาวน์โหลด ppt บท ที่ 6 พฤติกรรม ผู้บริโภค แบบจำลองพฤติกรรม ของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค / แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภคหนังสือหน้า89เลขหน้า6/2 แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google