งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing? “ การส่งมอบความพอใจ ให้กับลูกค้า ณ ระดับกำไรจำนวน หนึ่ง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing? “ การส่งมอบความพอใจ ให้กับลูกค้า ณ ระดับกำไรจำนวน หนึ่ง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Marketing? “ การส่งมอบความพอใจ ให้กับลูกค้า ณ ระดับกำไรจำนวน หนึ่ง ”

5 การดึงดูดลูกค้ารายใหม่โดยการ บ่งบอกให้เห็นคุณค่าที่ดีกว่า การรักษาลูกค้าที่มีอยู่โดยการส่ง มอบความพอใจ

6

7

8 นิยามการตลาด “ กระบวนการทางสังคมและการ จัดการที่มุ่งสนองความจำเป็น และความต้องการให้กับบุคคล และกลุ่มต่าง ๆ โดยอาศัยการ สร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์และคุณค่ากับผู้อื่น ”

9 แนวคิดหลักทาง การตลาด

10 Needs, Want, Demand 1 Product& Service 2 Value, Satisfaction, Quality 3 Exchange, Transaction, Relationships 4 Market 5

11 Need, Want, Demand Need –Physical need –Social need –Individual need Want – วัฒนธรรม – บุคลิกภาพ ส่วนบุคคล

12 Demand – ความต้องการ – อำนาจซื้อ (buying) ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ ที่สร้างความพอใจ ให้กับตนเองมากที่สุด ตามข้อจำกัดที่ตนมี ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ ที่สร้างความพอใจ ให้กับตนเองมากที่สุด ตามข้อจำกัดที่ตนมี

13

14 Product&Service Product –Experience –Person –place –organization –information –idea Service

15 Value, Satisfaction,Quality Customer value คุณค่า ในสายตาของลูกค้า – ความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ ลูกค้าได้รับจากการเป็นเจ้าของ และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นกับ ต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์

16 Customer satisfaction ความพอใจของลูกค้า – ขึ้นกับประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้ รับรู้จากการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อ เปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกค้า คาดหวัง

17 Quality / Total quality management การจัดการ คุณภาพโดยรวม – การที่ผลิตภัณฑ์สามารถ ตอบสนองความคาดหวังของ ลูกค้า คุณภาพการบริหารทุกด้านที่มุ่ง สนองความพึงพอใจของลูกค้า มีการปรับปรุงการบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ในสถานที่ที่เหมาะสมและทันท่วงที

18 Exchange, Transaction, Relationships Exchange การแลกเปลี่ยน – การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ ต้องการ Transaction การทำการค้า –monetary transaction, barter transaction Relationship market การตลาด สัมพันธภาพ – สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า, distributor, dealer, supplier

19 Market ตลาด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความ ต้องการและ จะเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย ตกลงซื้อ ขายกั น

20 ระบบตลาด อุตสาหกรรม ( การรวบรวมผู้ขาย กลุ่มหนึ่ง ) อุตสาหกรรม ( การรวบรวมผู้ซื้อ กลุ่มหนึ่ง ) ผลิตภัณฑ์ - บริการ เงิน สารสนเทศ

21 Marketing function 1. Exchange - Buying - Selling 2. Physical Distribution - Transportation - Storing 3.Facilitation - Standardization and grading - Risk Taking - Financing - Marketing information and research

22 การสร้างอรรถประโยชน์ ของการตลาด Utility – ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่ สามารถตอบสนองความจำเป็น หรือความต้องการของลูกค้า

23 Utility อรรถประโยชน์ Form utility Place utility Time utility Possession utility Image utility

24 ปรัชญาการจัดการทาง การตลาด แนวคิดมุ่งการผลิต แนวคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ แนวคิดมุ่งการขาย แนวคิดมุ่งการตลาด แนวคิดมุ่งการตลาดเพื่อสังคม

25 จุดเริ่มต้นเน้น วิธีการผลลัพธ์ โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ การขายและ การส่งเสริม การตลาด กำไรตาม ปริมาณ ยอดขาย จุดเริ่มต้นเน้น วิธีการผลลัพธ์ ตลาด เป้าหมาย ความต้องการ ของลูกค้า การตลาด ในเชิงองค์รวม กำไร ที่เกิดจาก ความพอใจ ของลูกค้า แนวคิดมุ่งการขาย แนวคิดมุ่งการตลาด

26 แนวคิดมุ่ง การตลาดเพื่อสังคม สังคม กิจการ ผู้บริโภค

27

28 ติดต่อกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์และการ ขาย การตลาดโดยรวม สร้างยอดขาย เกิดลูกค้ารายใหม่ ส่วนครองตลาดเพิ่ม เป็นที่พอใจของ ลูกค้า ติดต่อสื่อสารผ่าน มวลชน ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ลูกค้าและตลาด แบ่งส่วนตลาด, ตลาด รายบุคคล ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม ส่วนครองลูกค้ามาก ขึ้น ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ตรง ตามลูกค้า

29 ติดต่อกับหุ้นส่วน การตลาด อาศัยการตลาด และการขายเป็น ตัวสร้างคุณค่า และความพึง พอใจ ดำเนินธุรกิจเพียง ลำพัง ได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่าย มีหุ้นส่วนกับกิจการ อื่น

30 ติดต่อกับต่างประเทศ ตลาดแบบท้องถิ่น แสวงหากำไรโดย พื้นฐาน ตลาดเชิง พาณิชย์ ตลาดแบบท้องถิ่น และระดับโลก ไม่แสวงหากำไร โดยพื้นฐาน ตลาดพาณิชย์ อิเล็คทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt Marketing? “ การส่งมอบความพอใจ ให้กับลูกค้า ณ ระดับกำไรจำนวน หนึ่ง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google