งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Priciples of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Priciples of Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Priciples of Marketing
2547

2 แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด
Lesson 1 แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด

3 “การส่งมอบความพอใจให้กับลูกค้า ณ ระดับกำไรจำนวนหนึ่ง”
Marketing? “การส่งมอบความพอใจให้กับลูกค้า ณ ระดับกำไรจำนวนหนึ่ง”

4 การดึงดูดลูกค้ารายใหม่โดยการบ่งบอกให้เห็นคุณค่าที่ดีกว่า
เป้าหมาย 2 ส่วน การดึงดูดลูกค้ารายใหม่โดยการบ่งบอกให้เห็นคุณค่าที่ดีกว่า การรักษาลูกค้าที่มีอยู่โดยการส่งมอบความพอใจ

5 Wal-Mart "Alway low prices"

6 "รวดเร็วและเชื่อถือได้"
FedEx "รวดเร็วและเชื่อถือได้"

7 นิยามการตลาด “กระบวนการทางสังคมและการจัดการที่มุ่งสนองความจำเป็นและความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ โดยอาศัยการสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และคุณค่ากับผู้อื่น”

8 แนวคิดหลักทางการตลาด

9 Exchange, Transaction, Relationships Value, Satisfaction, Quality
Needs, Want, Demand 1 Product&Service 2 Market 5 Exchange, Transaction, Relationships 4 Value, Satisfaction, Quality 3

10 Need, Want, Demand Need Want Physical need Social need Individual need
วัฒนธรรม บุคลิกภาพส่วนบุคคล

11 ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ ให้กับตนเองมากที่สุด
ที่สร้างความพอใจ ให้กับตนเองมากที่สุด ตามข้อจำกัดที่ตนมี Demand ความต้องการ อำนาจซื้อ (buying)

12

13 Product&Service Product Service Experience Person place organization
information idea Service

14 Value, Satisfaction,Quality
Customer value คุณค่าในสายตาของลูกค้า ความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการเป็นเจ้าของและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นกับ ต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

15 Customer satisfaction ความพอใจของลูกค้า
ขึ้นกับประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับรู้จากการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง

16 Quality / Total quality management การจัดการคุณภาพโดยรวม
การที่ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า คุณภาพการบริหารทุกด้านที่มุ่งสนองความพึงพอใจของลูกค้า มีการปรับปรุงการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในสถานที่ที่เหมาะสมและทันท่วงที

17 Exchange, Transaction, Relationships
การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ Transaction การทำการค้า monetary transaction , barter transaction Relationship market การตลาดสัมพันธภาพ สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า, distributor, dealer, supplier

18 Market ตลาด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการและ
จะเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย ตกลงซื้อขายกัน

19 ระบบตลาด เงิน ผลิตภัณฑ์-บริการ สารสนเทศ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
(การรวบรวมผู้ขาย กลุ่มหนึ่ง) อุตสาหกรรม (การรวบรวมผู้ซื้อ กลุ่มหนึ่ง) เงิน สารสนเทศ

20 Marketing function 3.Facilitation - Standardization and grading
- Risk Taking - Financing - Marketing information and research 1. Exchange - Buying - Selling 2. Physical Distribution - Transportation - Storing

21 การสร้างอรรถประโยชน์ของการตลาด
Utility ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้า

22 Utility อรรถประโยชน์ Form utility Place utility Time utility
Possession utility Image utility

23 ปรัชญาการจัดการทางการตลาด
แนวคิดมุ่งการผลิต แนวคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ แนวคิดมุ่งการขาย แนวคิดมุ่งการตลาด แนวคิดมุ่งการตลาดเพื่อสังคม

24 จุดเริ่มต้น เน้น วิธีการ ผลลัพธ์ จุดเริ่มต้น เน้น วิธีการ ผลลัพธ์
จุดเริ่มต้น เน้น วิธีการ ผลลัพธ์ โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ การขายและ การส่งเสริม การตลาด กำไรตาม ปริมาณ ยอดขาย แนวคิดมุ่งการขาย จุดเริ่มต้น เน้น วิธีการ ผลลัพธ์ ตลาด เป้าหมาย ความต้องการ ของลูกค้า การตลาด ในเชิงองค์รวม กำไร ที่เกิดจาก ความพอใจ ของลูกค้า แนวคิดมุ่งการตลาด

25 สังคม ผู้บริโภค กิจการ
แนวคิดมุ่ง การตลาดเพื่อสังคม ผู้บริโภค กิจการ

26 โลกแห่งการติดต่อด้านการตลาด

27 ติดต่อกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์และการขาย การตลาดโดยรวม สร้างยอดขาย
เกิดลูกค้ารายใหม่ ส่วนครองตลาดเพิ่ม เป็นที่พอใจของลูกค้า ติดต่อสื่อสารผ่านมวลชน ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ลูกค้าและตลาด แบ่งส่วนตลาด,ตลาดรายบุคคล ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม ส่วนครองลูกค้ามากขึ้น ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามลูกค้า

28 ติดต่อกับหุ้นส่วนการตลาด
อาศัยการตลาดและการขายเป็นตัวสร้างคุณค่าและความพึงพอใจ ดำเนินธุรกิจเพียงลำพัง ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีหุ้นส่วนกับกิจการอื่น

29 ติดต่อกับต่างประเทศ ตลาดแบบท้องถิ่น ตลาดแบบท้องถิ่นและระดับโลก
แสวงหากำไรโดยพื้นฐาน ตลาดเชิงพาณิชย์ ตลาดแบบท้องถิ่นและระดับโลก ไม่แสวงหากำไรโดยพื้นฐาน ตลาดพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt Priciples of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google