งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง ธุรกิจใน ชีวิตประจำวัน จัดทำ โดย จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง ธุรกิจใน ชีวิตประจำวัน จัดทำ โดย จัดทำ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง ธุรกิจใน ชีวิตประจำวัน จัดทำ โดย จัดทำ โดย

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ดีจังเลย ครับ … มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจในชีวิต ประจำสาระการ เรียนรู้

4 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ธุรกิจ ตอนที่ 2 งานอาชีพทางธุรกิจ ตอนที่ 3 องค์กรธุรกิจ ตอนที่ 4 ธุรกิจทั่วไป มาดูสาระการเรียนรู้ ดีกว่าครับ...

5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ธุรกิจ ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ 1. มูลเหตุที่ทำให้เกิดธุรกิจ ความจำเป็นและความต้องการพื้นฐาน ของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค 2. ความหมายของธุรกิจ ธุรกิจ หมายถึงกระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจ ที่สัมพันธ์ เป็นระบบอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรหรือผล ตอบแทนจากกิจกรรมนั้น

6 3. จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ คือมุ่งที่จะผลิตสินค้า และบริการ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผล กำไรตอบแทนสูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผล กำไรตอบแทนสูงสุด ซึ่งมากพอที่จะชักจูงให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้ ไม่ได้ หมายถึงการกอบโกย ซึ่งมากพอที่จะชักจูงให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้ ไม่ได้ หมายถึงการกอบโกย กำไรให้มากที่สุดเพียงอย่างเดียว กำไรให้มากที่สุดเพียงอย่างเดียว 4. ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ 4.1 วัสดุ 4.1 วัสดุ 4.2 เทคโนโลยีและวิชาการ 4.2 เทคโนโลยีและวิชาการ 4.3 คน 4.3 คน 4.4 การบริหาร 4.4 การบริหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ธุรกิจ ( ต่อ )

7 ความหมายของอาชีพ อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคน ในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพ ดังนี้ 1. เพื่อตนเอง 2. เพื่อครอบครัว 3. เพื่อชุมชน 4. เพื่อประเทศชาติ

8 งานเกษตรกรรม งานธุรกิจ

9 งานอุตสาหกรรม งานคหกรรม

10 งานศิลปกรรม

11 1. อาชีพราชการ 2. อาชีพรับจ้าง เช่น อาชีพข้าราชการครู 3. อาชีพส่วนตัว

12 ธุรกิจ (Business) หมายถึง กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่ สัมพันธ์ กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่ สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและ บริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรหรือ ผลตอบแทน จากกิจกรรมนั้น

13 4. สหกรณ์ 5. รัฐวิสาหกิจ 6. ธุรกิจการให้ สัมปทาน 4. สหกรณ์ 5. รัฐวิสาหกิจ 6. ธุรกิจการให้ สัมปทาน 7. ธุรกิจ ขนาดย่อม 8. กองทุน หมู่บ้าน 9. บรรษัท ข้ามชาติ 7. ธุรกิจ ขนาดย่อม 8. กองทุน หมู่บ้าน 9. บรรษัท ข้ามชาติ 1. กิจการเจ้าของ คนเดียว 2. ห้างหุ้นส่วน 3. บริษัทจำกัด 1. กิจการเจ้าของ คนเดียว 2. ห้างหุ้นส่วน 3. บริษัทจำกัด

14 ... คือ มุ่งที่จะผลิตสินค้าและ บริการตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ ได้รับ ผลกำไร ตอบแทนสูงสุด (Maximized Profit) ซึ่งมากพอที่จะ ชักจูงให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้ ไม่ได้หมายถึง การกอบโกยกำไรให้มากที่สุด เพียงอย่างเดียว ครับ...

15 1. ต้องการผลกำไร 2. ความอยู่รอด 3. ความเจริญเติบโต 4. ความรับผิดชอบต่อ สังคม 1. ธุรกิจการเกษตร 5. ธุรกิจการ พาณิชย์ 2. ธุรกิจเหมืองแร่ 6. ธุรกิจ การเงิน 3. ธุรกิจอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจบริการ 4. ธุรกิจก่อสร้าง 8. ธุรกิจอื่น ๆ

16 1. หน้าที่ด้านการผลิต 2. หน้าที่ด้านการตลาด 3. หน้าที่ด้านการเงิน 4. หน้าที่ด้านข้อมูล ข่าวสาร

17 1. มีความสนใจและความชอบในธุรกิจ 2. มีภาวะผู้นำ 3. มีความกล้าที่จะลงทุน 4. มีความรู้และความชำนาญ 5. ตัดสินใจได้ดี 6. มีความยืดหยุ่น 7. มีความทันสมัย 8. มีจริยธรรม 9. เป็นนักบริหาร ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง ธุรกิจใน ชีวิตประจำวัน จัดทำ โดย จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google