งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน จัดทำโดย นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในชีวิตประจำสาระการเรียนรู้ ดีจังเลยครับ…

3 สาระการเรียนรู้ ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ตอนที่ 2 งานอาชีพทางธุรกิจ ตอนที่ 3 องค์กรธุรกิจ ตอนที่ 4 ธุรกิจทั่วไป มาดูสาระการเรียนรู้ ดีกว่าครับ...

4 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ มูลเหตุที่ทำให้เกิดธุรกิจ ความจำเป็นและความต้องการพื้นฐาน ของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ความหมายของธุรกิจ ธุรกิจ หมายถึงกระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจ ที่สัมพันธ์ เป็นระบบอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรหรือผล ตอบแทนจากกิจกรรมนั้น

5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ(ต่อ)
3. จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ คือมุ่งที่จะผลิตสินค้าและบริการ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลกำไรตอบแทนสูงสุด ซึ่งมากพอที่จะชักจูงให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้ ไม่ได้หมายถึงการกอบโกย กำไรให้มากที่สุดเพียงอย่างเดียว 4. ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ 4.1 วัสดุ 4.2 เทคโนโลยีและวิชาการ 4.3 คน 4.4 การบริหาร

6 อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคน
งานอาชีพทางธุรกิจ ความหมายของอาชีพ อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคน ในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ ความจำเป็นของการประกอบอาชีพ ดังนี้ 1. เพื่อตนเอง 2. เพื่อครอบครัว 3. เพื่อชุมชน 4. เพื่อประเทศชาติ

7 ลักษณะของงานอาชีพ งานเกษตรกรรม งานธุรกิจ

8 ลักษณะของงานอาชีพ(ต่อ)
งานอุตสาหกรรม งานคหกรรม

9 ลักษณะของงานอาชีพ(ต่อ)
งานศิลปกรรม

10 ประเภทของอาชีพ 3. อาชีพส่วนตัว อาชีพราชการ 2. อาชีพรับจ้าง
อาชีพราชการ อาชีพรับจ้าง เช่น อาชีพข้าราชการครู 3. อาชีพส่วนตัว

11 ธุรกิจ (Business) หมายถึง
องค์กรธุรกิจ ธุรกิจ (Business) หมายถึง กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์ เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรหรือผลตอบแทน จากกิจกรรมนั้น

12 1. กิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทของธุรกิจ 1. กิจการเจ้าของคนเดียว 2. ห้างหุ้นส่วน 3. บริษัทจำกัด 4. สหกรณ์ 5. รัฐวิสาหกิจ 6. ธุรกิจการให้สัมปทาน 7. ธุรกิจขนาดย่อม 8. กองทุนหมู่บ้าน 9. บรรษัทข้ามชาติ

13 จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ
...คือ มุ่งที่จะผลิตสินค้าและบริการตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับ ผลกำไร ตอบแทนสูงสุด (Maximized Profit) ซึ่งมากพอที่จะ ชักจูงให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้ ไม่ได้หมายถึง การกอบโกยกำไรให้มากที่สุดเพียงอย่างเดียว ครับ...

14 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
ต้องการผลกำไร ความอยู่รอด ความเจริญเติบโต ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร 5. ธุรกิจการพาณิชย์ ธุรกิจเหมืองแร่ 6. ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง 8. ธุรกิจอื่น ๆ

15 หน้าที่ของการประกอบธุรกิจ
หน้าที่ด้านการผลิต หน้าที่ด้านการตลาด หน้าที่ด้านการเงิน หน้าที่ด้านข้อมูลข่าวสาร

16 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
มีความสนใจและความชอบในธุรกิจ มีภาวะผู้นำ มีความกล้าที่จะลงทุน มีความรู้และความชำนาญ ตัดสินใจได้ดี มีความยืดหยุ่น มีความทันสมัย มีจริยธรรม เป็นนักบริหาร ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google