งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK201 Principles of Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK201 Principles of Marketing
หลักการตลาด บทที่ 3 องค์ประกอบของตลาดและการแบ่งส่วนตลาด

2 ตลาดของสินค้าผ้าอนามัย คือ ผู้หญิง อายุตั้งแต่13-45ปี
ความหมายของตลาด ตลาดของสินค้าผ้าอนามัย คือ ผู้หญิง อายุตั้งแต่13-45ปี vs ตลาดรถยนต์ ตลาด คือ “บุคคล” ที่มีความต้องการ และมีอำนาจในการซื้อที่เพียงพอสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต้องการนั้นๆอีกทั้ง ยังมีความตั้งใจ และ มีสิทธิที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

3 องค์ประกอบของตลาด มีสิทธิที่จะซื้อ (Eligibility to buy)
มีความตั้งใจที่จะซื้อ (Willingness to spend) มีอำนาจซื้อ (Buying Power) มีความต้องการ (Desire to buy) เป็นมนุษย์ (People with)

4 ประเภทของตลาด 1. ตลาดผู้บริโภค(Consumer Market) คือ ตลาดของสินค้า
หรือบริการที่ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ จะซื้อไว้เพื่อการอุปโภค และบริโภคส่วนตัว หรือร่วมกับบุคคลใกล้ชิด โดยมิใช่การ ซื้อเพื่อการค้า ตลาดแบ่งเป็น 2 ประเภท 2. ตลาดภาคธุรกิจ(Business Market) คือ ตลาดของสินค้า หรือบริการที่ถูกซื้อ เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนของการผลิต หรือใช้ภายในสำนักงาน เพื่อการจัดจำหน่ายต่อไป

5 การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation)
การในการแบ่งหรือแยกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดธุรกิจ (Business Market) เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ เกณฑ์ด้านจิตวิทยา เกณฑ์ด้านการใช้งาน เกณฑ์ด้านพฤติกรรม เกณฑ์ด้านการตัดสินใจซื้อ

6 ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาดสบู่
ประโยชน์ สวยงาม ฆ่าเชื้อโรค เด็ก สบู่ยา ราคา สูง Camay Enfant Neutrogena Astra Kodomo Lux Special Safe Guards ปานกลาง Lux Protex J&J Dr.Somchai Palmolive Hamony Care Dr.Montri Rosette ต่ำ Small Brands Narak Cleanasil

7 สามารถทำกำไรให้แก่องค์กรได้
ลักษณะสำคัญของเกณฑ์ สิ่งสำคัญ สามารถทำกำไรให้แก่องค์กรได้ ตลาดเป้าหมาย สามารถเข้าถึงได้ สามารถวัดได้

8 การเลือกตลาดเป้าหมาย
ตลาดเป้าหมาย (Target Market หรือ Target Group) หมายถึง กลุ่มผู้บริโภค หรือส่วนตลาด(Segment) ที่นักการตลาดสนใจ และเลือก ที่จะเข้าดำเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงความต้อง การของผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆ พร้อมกับการเสนอขายสินค้าหรือบริการของ องค์กร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น ให้แก่ผู้บริโภค ต้องดู 1 .ศักยภาพ 2. ความน่าสนใจของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย

9 กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย
กลยุทธ์ตลาดรวม (Total Market) เข้าสู่ตลาดทั้งหมด (Mass Market) ไม่แบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Single Segment) ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด ส่วนตลาด A ส่วนตลาด B ส่วนตลาด C กลยุทธ์การตลาดมุ่งหลายส่วน (Multiple Segment) ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด ส่วนตลาด A ส่วนตลาด B ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด ส่วนตลาด C ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด

10 MK201 Principles of Marketing
กลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (Product) รูปแบบ คุณสมบัติ ความคงทน การบริการ (Service) ความรวดเร็ว บริการพิเศษ การอบรม การวางตำแหน่ง ทางการตลาด (Market Positioning) ภาพลักษณ์ (Image) ที่มาของผลิตภัณฑ์ ความรัก หรือชาตินิยม เหตุการณ์ บุคลากร (Personal) ความรู้ของบุคลากร ประสบการณ์และ ความชำนาญ


ดาวน์โหลด ppt MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google