งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 องค์ประกอบของตลาดและ การแบ่งส่วนตลาด. 2 ความหมายของตลาด ตลาดรถยนต์ ตลาดของ สินค้า ผ้าอนามัย คือ ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 13-45 ปี ตลาด คือ “ บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 องค์ประกอบของตลาดและ การแบ่งส่วนตลาด. 2 ความหมายของตลาด ตลาดรถยนต์ ตลาดของ สินค้า ผ้าอนามัย คือ ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 13-45 ปี ตลาด คือ “ บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 องค์ประกอบของตลาดและ การแบ่งส่วนตลาด

2 2 ความหมายของตลาด ตลาดรถยนต์ ตลาดของ สินค้า ผ้าอนามัย คือ ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 13-45 ปี ตลาด คือ “ บุคคล ” ที่มีความต้องการ และมีอำนาจในการซื้อที่เพียงพอสำหรับสินค้าหรือ บริการที่ต้องการนั้นๆอีกทั้ง ยังมีความตั้งใจ และ มีสิทธิที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ตลาด คือ “ บุคคล ” ที่มีความต้องการ และมีอำนาจในการซื้อที่เพียงพอสำหรับสินค้าหรือ บริการที่ต้องการนั้นๆอีกทั้ง ยังมีความตั้งใจ และ มีสิทธิที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

3 3 เป็นมนุษย์ (People with) มีความต้องการ (Desire to buy) มีอำนาจซื้อ (Buying Power) มีความตั้งใจที่จะซื้อ (Willingness to spend) มีสิทธิที่จะซื้อ (Eligibility to buy) องค์ประกอบของตลาด

4 4 ประเภทของตลาด ตลาดแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) คือ ตลาดของสินค้า หรือบริการที่ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ จะซื้อไว้เพื่อการอุปโภค และบริโภคส่วนตัว หรือร่วมกับบุคคลใกล้ชิด โดยมิใช่การ ซื้อเพื่อการค้า 1. ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) คือ ตลาดของสินค้า หรือบริการที่ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ จะซื้อไว้เพื่อการอุปโภค และบริโภคส่วนตัว หรือร่วมกับบุคคลใกล้ชิด โดยมิใช่การ ซื้อเพื่อการค้า 2. ตลาดภาคธุรกิจ (Business Market) คือ ตลาดของสินค้า หรือบริการที่ถูกซื้อ เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนของการผลิต หรือใช้ภายในสำนักงาน เพื่อการจัดจำหน่ายต่อไป 2. ตลาดภาคธุรกิจ (Business Market) คือ ตลาดของสินค้า หรือบริการที่ถูกซื้อ เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนของการผลิต หรือใช้ภายในสำนักงาน เพื่อการจัดจำหน่ายต่อไป

5 5 การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) หมายถึง กระบวน การในการแบ่งหรือแยกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่ม ย่อยๆ การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) หมายถึง กระบวน การในการแบ่งหรือแยกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่ม ย่อยๆ ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดธุรกิจ (Business Market)  เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์  เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์  เกณฑ์ด้านจิตวิทยา  เกณฑ์ด้านพฤติกรรม  เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์  เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์  เกณฑ์ด้านการใช้งาน  เกณฑ์ด้านการตัดสินใจซื้อ

6 6 ประโยชน์ สวยงาม ฆ่าเชื้อโรคเด็ก สบู่ยา ราคา สูง Camay Enfant Neutrogena Astra Kodomo Lux Special Safe Guards ปานกลาง Lux Protex J&J Dr.Somchai Palmolive Hamony Care Dr.Montri Rosette ต่ำ Small BrandsNarak Cleanasil ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาดสบู่

7 7 ลักษณะสำคัญของเกณฑ์ ตลาดเป้าหมาย  สามารถวัดได้  สามารถเข้าถึงได้  สามารถทำกำไรให้แก่องค์กรได้

8 8 การเลือกตลาดเป้าหมาย  ตลาดเป้าหมาย (Target Market หรือ Target Group) หมายถึง กลุ่มผู้บริโภค หรือส่วนตลาด (Segment) ที่นักการตลาดสนใจ และเลือก ที่จะเข้าดำเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงความต้อง การของผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆ พร้อมกับการเสนอขายสินค้าหรือบริการของ องค์กร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น ให้แก่ผู้บริโภค การแบ่ง ส่วนตลาด การเลือก ตลาด เป้าหมาย ต้องดู 1. ศักยภาพ 2. ความน่าสนใจ ของตลาด

9 9 กลยุทธ์ตลาดรวม (Total Market) ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด เข้าสู่ตลาดทั้งหมด (Mass Market) ไม่แบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Single Segment) ส่วนตลาด A ส่วนตลาด B ส่วนตลาด C ส่วนตลาด A ส่วนตลาด B ส่วนตลาด C ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดมุ่งหลายส่วน (Multiple Segment)

10 10 กลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่ง ทางการตลาด (Market Positioning) การวางตำแหน่ง ทางการตลาด (Market Positioning) ผลิตภัณฑ์ (Product)  รูปแบบ  คุณสมบัติ  ความคงทน การบริการ (Service)  ความรวดเร็ว  บริการพิเศษ  การอบรม บุคลากร (Personal)  ความรู้ของบุคลากร  ประสบการณ์และ ความชำนาญ ภาพลักษณ์ (Image)  ที่มาของผลิตภัณฑ์  ความรัก หรือชาตินิยม  เหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 องค์ประกอบของตลาดและ การแบ่งส่วนตลาด. 2 ความหมายของตลาด ตลาดรถยนต์ ตลาดของ สินค้า ผ้าอนามัย คือ ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 13-45 ปี ตลาด คือ “ บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google