งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By kru.Jindawan Boonchakorn.  TPS : Transaction Processing System เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบันทึก และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำ ธุรกรรม (Transaction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By kru.Jindawan Boonchakorn.  TPS : Transaction Processing System เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบันทึก และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำ ธุรกรรม (Transaction)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By kru.Jindawan Boonchakorn

2  TPS : Transaction Processing System เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบันทึก และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำ ธุรกรรม (Transaction) หรือการปฏิบัติงาน ประจำ (Routine) สนับสนุนการทำงาน ระดับปฏิบัติการ เช่น  การบันทึกรายการขายประจำวัน รายการ สั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ การฝากถอนเงิน จากธนาคาร การสำรองห้องพัก สารสนเทศที่ได้อาจจะยังไม่สามารถ นำไปใช้ในการตัดสินใจมากมายนัก เนื่องจากได้เป็นสารสนเทศที่เป็นรายการ จำนวนมาก

3  MIS : Management Information System เป็นการนำข้อมูลจากระบบ สารสนเทศประมวลผลธุรกรรมมา ประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการควบคุม การทำงานหรือตัดสินใจในระดับ ปฏิบัติการ สารสนเทศที่ได้จากระบบ นี้จะอยู่ในรูปแบบของรายงานสรุป ประเภทต่าง ๆ เช่น  รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด เป็น การกำหนดเวลาและรูปแบบไว้ ล่วงหน้า อาจจัดทำขึ้นทุกวัน ทุก สัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี เช่น รายงานยอดขายของพนักงาน เป็นต้น

4  รายงานสรุป เป็นรายงานสรุปการ ดำเนินงานในภาพรวม นิยมแสดงใน รูปแบบของกราฟเปรียบเทียบ  รายงานเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น จัดทำเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะที่ไม่อยู่ใน เกณฑ์การทำงานงานปกติ เช่น รายงานแสดงสินค้าที่มียอดขายต่ำกว่า ที่คาดหวัง  รายงานตามความต้องการ รายงาน ประเภทนี้จัดทำเมื่อผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานแสดงรายชื่อนักเรียนที่มี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.0 เพื่อนำไปใช้ใน การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น

5  DSS : Decision Support System เป็น การรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรเพื่อนำมาประมวลผลให้ ได้สารสนเทศที่ช่วยผู้บริหารระดับสูง ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ เช่น การ ตัดสินใจเรื่องการคิดโปรโมชั่นของสินค้า การตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจจะสร้างทางเลือกต่าง ๆ ให้ ผู้บริหารตัดสินใจ โดยจะต้องมีความ ยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ ผู้บริหารสามารถ ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ เองได้ และต้อง ตอบสนองการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

6  GDSS : Group Decision Support System เป็นระบบ สารสนเทศที่สนับสนุนการ แลกเปลี่ยน กระตุ้น ระดมความคิด และแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน กลุ่ม มักใช้ในการประชุมทางไกล (Teleconference) การลงคะแนน เสียง และการสอบถามความ คิดเห็น

7  GIS : Geographic Information System เป็นระบบสารสนเทศที่ทำการ จัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แล้วนำมา จัดแสดงในรูปของแผนที่ดิจิทัลซึ่งระบุ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันมีการนำ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มา ประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น พิจารณา การกระจายตัวของประชาชนหรือ ทรัพยากรตามภูมิศาสตร์ การ ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งสินค้า และการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร

8  EIS : Executive Information System เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วย สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษา แนวโน้มในเรื่องที่สนใจ ส่วนใหญ่จะ นำเสนอในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ เพื่อสรุปสารสนเทศให้ผู้บริหาร เข้าใจง่าย และประหยัดเวลา ข้อมูลที่ ใช้มาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น กราฟแสดงสภาวะทาง เศรษฐกิจและกราฟเปรียบเทียบ ยอดขายกับบริษัทคู่แข่ง เป็นต้น

9  AI : Artifecial Intelligence คือ การ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรม เหมือนมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถใน การเรียนรู้และความสามารถทางประสาท สัมผัส ซึ่งเลียนแบบการเรียนรู้และการ ตัดสินใจของมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์มี หลายสาขาวิชา เช่น การประมวล ภาษาธรรมชาติ ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ระบบ การเรียนรู้ เครือข่ายเส้นประสาท และ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES : Expert System) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมและจัดเก็บความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วย ในการหาข้อสรุปและคำแนะนำให้กับผู้ใช้

10  การรักษาโรคของแพทย์  การแนะนำการผลิตสินค้าแก่ โรงงานอุตสาหกรรม  การอนุมัติบัตรเครดิต

11  OIS : Office Information Systems หรือ Office Automation System เป็นระบบที่นำ เทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เช่น การ จัดทำเอกสาร รายงาน จดหมาย ธุรกิจ การส่งข้อความ การบันทึก ตารางนัดหมาย การค้นหาข้อมูล จากเว็บเพจ และการรับส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

12

13


ดาวน์โหลด ppt By kru.Jindawan Boonchakorn.  TPS : Transaction Processing System เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบันทึก และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำ ธุรกรรม (Transaction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google