งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน ภายใน องค์การ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการ รวบรวมทฤษฎี และหลักการจาก สาขาต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน ภายใน องค์การ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการ รวบรวมทฤษฎี และหลักการจาก สาขาต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน ภายใน องค์การ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการ รวบรวมทฤษฎี และหลักการจาก สาขาต่าง ๆ ได้แก่ จิตวิทยา สังคม วิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ความสามารถในการเรียนรู้ และการกระทำของบุคคลขณะที่ ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มภายในองค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์อิทธิพลของ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีต่อ ทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ

3 ลักษณะของวิชาพฤติกรรมองค์การ 2. พฤติกรรมองค์การเป็นสห สาขาวิชา ( Multidisciplinary ) ซึ่งจะใช้ หลักการ แบบจำลอง ทฤษฎี และ วิธีการจากสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งกำลัง เติบโตและได้รับการยอมรับมากขึ้น 1. พฤติกรรมองค์การเป็นวิธีการใน การคิด ( A Way of Thinking ) พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับ บุคคล กลุ่ม และองค์การ ซึ่งจะต้อง ทำการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง

4 3. พฤติกรรมองค์การให้ความสนใจ กับธรรมชาติและพฤติกรรมของ มนุษย์ ( Human Orientation ) เนื่องจากทัศนคติ การรับรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ความรู้สึก และเป้าหมายของบุคคล จะมีความสำคัญต่อองค์การ 4. พฤติกรรมองค์การจะให้ความ สนใจกับผลการปฏิบัติงาน ( Performance oriented ) หรือ พฤติกรรม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ สำหรับผู้บริหาร

5 6. พฤติกรรมองค์การให้ความสำคัญ กับการประยุกต์ ( Applications Orientation ) โดยเฉพาะการ แสวงหาคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อ การจัดการและการบริหารองค์การ 5. วิชาพฤติกรรมองค์การให้ ความสำคัญกับวิธีการเชิง วิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) ซึ่งจะช่วยให้การศึกษา และวิจัย การสรุปปัญหามี หลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ

6 กรอบการศึกษาพฤติกรรมองค์การ 1. สภาพแวดล้อมขององค์การ 2. บุคลากรในองค์การ 3. อิทธิพลระหว่างบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม 4. ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมองค์การ


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน ภายใน องค์การ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการ รวบรวมทฤษฎี และหลักการจาก สาขาต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google