งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All Design and Development by Food Engineering Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All Design and Development by Food Engineering Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 All Design and Development by Food Engineering Department

3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ใช้เครื่องมือวัด และอ่าน ค่าการวัดต่างๆ ทาง วิศวกรรมอาหารได้อย่าง ถูกต้อง All Design and Development by Food Engineering Department

4 เครื่องมือวัด Vernier Caliper All Design and Development by Food Engineering Department

5 Microme ter All Design and Development by Food Engineering Department

6 Anemom eter All Design and Development by Food Engineering Department

7 Tachome ter All Design and Development by Food Engineering Department

8 Mano meter All Design and Development by Food Engineering Department

9 Pressure Gauge and Vacuum Pressure Gauge All Design and Development by Food Engineering Department

10 ตอนที่ 1 การวัดค่าทาง วิศวกรรมอาหาร All Design and Development by Food Engineering Department

11 วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน ภายนอก และ ความสูง All Design and Development by Food Engineering Department

12 วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน และภายนอก All Design and Development by Food Engineering Department

13 วัดความ หนาของ ถุงพลาสติก All Design and Development by Food Engineering Department

14

15

16

17

18

19

20 เครื่องมือที่ ใช้วัด วัตถุที่ วัด ค่า ที่ วัด ครั้งที่วัด จำนวน เลข นัยสำคั ญ การแปลงหน่วย 123 ค่าเฉ ลี่ย ระบ บ SI ระบ บ AE ระบ บ CGS ตารางที่ 1 การวัดค่าทาง วิศวกรรม All Design and Development by Food Engineering Department

21 ตอนที่ 2 เลขนัยสำคัญ All Design and Development by Food Engineering Department

22 วิธีทดลอง 1. แสดงจำนวนเลขนัยสำคัญของค่า ต่างๆ ที่วัดได้ในตอนที่ 1 ลงในตาราง ที่ 1 2. ให้แปลงหน่วยของค่าที่วัดได้ให้อยู่ใน ระบบต่างๆ ตามที่กำหนดในตารางที่ 1 โดยให้มีความแม่นยำคงเดิม โดย พิจารณาจากเลขนัยสำคัญ 3. ให้บวก ลบ คูณ และหารจำนวนต่างๆ ตามที่กำหนดในตารางที่ 2 โดย คำนึงถึงเลขนัยสำคัญด้วย All Design and Development by Food Engineering Department

23 Operation ผลลัพธ์จำนวนเลขนัยสำคัญ 1) 0.858+10.19+153.6 2) 34500+98 3) 123-6.42 4) 0.738-0.09 5) 300  8 6) 70.8  8.04 7) 9520/83.8 8) 5.06/60.7 All Design and Development by Food Engineering Department


ดาวน์โหลด ppt All Design and Development by Food Engineering Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google