งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01. 02 หัวข้อที่นำเสนอ 03 1. ความก้าวหน้าของ โครงการ 2. แผนการดำเนินงาน ต่อไป 3. ปัญหาและอุปสรรค 4. สรุปผลการดำเนินงาน ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01. 02 หัวข้อที่นำเสนอ 03 1. ความก้าวหน้าของ โครงการ 2. แผนการดำเนินงาน ต่อไป 3. ปัญหาและอุปสรรค 4. สรุปผลการดำเนินงาน ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01

2 02

3 หัวข้อที่นำเสนอ 03 1. ความก้าวหน้าของ โครงการ 2. แผนการดำเนินงาน ต่อไป 3. ปัญหาและอุปสรรค 4. สรุปผลการดำเนินงาน ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ

4 ระบบผลลัพธ์อินพุต ความแรงของสัญญาณ ระยะทางองศา คำนวณระยะทางประมาณค่าตำแหน่ง ภาพรวมของระบบ ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 04

5 ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ ส่วนที่ดำเนินการแล้ว ความก้าวหน้าของโครงการ ตารางที่ 1 แสดงความก้าวหน้าของโครงการ ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 05

6 การวัด สัญญาณ ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 06

7 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 07

8 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 08

9 Range (M) Received Signal Strength Indicator dB ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 09

10 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ Standard Deviation Avera ge Mode 10

11 โปรแกรม อินเตอร์เฟส ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 11

12 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ เข้าสู่ ระบบ 1. เก็บข้อมูลการวัด สัญญาณ 2. บันทึกข้อมูลใน ฐานข้อมูล 3. รับข้อมูลจาก Microcontroller 4. คำนวณหา ตำแหน่งวัตถุ 5. แสดงผลลัพธ์ของ ระบบ 12

13 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ หน้าจอ หลัก 42 ATND 5 Node = 1 distance = 1 rss = - 45 Node = 1 distance = 2 rss = - 57 Node = 1 distance = 3 rss = - 60 Node = 1 distance = 5 rss = - 63 Node = 1 distance = 5 rss = - 78 13

14 โปรแกรม Microcontr oller ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 14

15 ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการ ทำงาน ZigBee ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ RSSI Ref. Node Monitor Node 1. ส่ง API packet ( ATND ) ไปหา ZigBee ที่ติดอยู่กับวัตถุ 2. รับข้อมูลที่ได้จาก reference node ( RSSI ) 3. ส่ง RSSI ที่ได้ไปที่ Monitor Node 15

16 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 16 RSS REQUES T

17 API Mode - ส่งข้อมูลในรูปของ frame-based- method - ไม่ใช้ command mode และ time out - บอกสถานะของการส่งทุกครั้ง ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 17

18 API Mode AT command packet AT command response ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 18

19 ปัญหาและ อุปสรรค ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 1. ความไม่แน่นอนของความ แรงสัญญาณ 2. เสาสัญญาณแต่ละขนาดมี ประสิทธิภาพต่างกัน 3. อุปกรณ์ ZigBee ไม่เพียงพอ 19

20 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 1. เขียนโปรแกรมติดต่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2. คำนวณหาค่าตำแหน่งวัตถุ 3. เขียนโปรแกรมแสดงผลลัพธ์ 20

21 ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ 21


ดาวน์โหลด ppt 01. 02 หัวข้อที่นำเสนอ 03 1. ความก้าวหน้าของ โครงการ 2. แผนการดำเนินงาน ต่อไป 3. ปัญหาและอุปสรรค 4. สรุปผลการดำเนินงาน ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google