งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง Flowchart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง Flowchart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง Flowchart

2 โจทย์ทบทวน จงเขียนการวิเคราะห์งาน และผังงานโปรแกรม ของโปรแกรมคำนวณหาว่า ในจำนวนเต็มบวก1 ถึง 1000 มีเลขอะไรบ้างที่หารด้วย 3 ลงตัว แล้วแสดงเลขเฉพาะที่ได้ออกทางจอภาพ พร้อมทั้งแสดงจำนวนทั้งหมดของและเฉพาะที่ได้ว่ามีกี่ตัวด้วย

3 วิเคราะห์งาน วัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม
โปรแกรมคำนวณหาว่าในจำนวนเต็มบวก1 ถึง 1000 มีเลขอะไรบ้างที่หารด้วย 3 ลงตัว และมีกี่ตัว 2. รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ sum =

4 วิเคราะห์งาน (ต่อ) 3. หาข้อมูลนำเข้าของโปรแกรมจากภายนอก ไม่มี
3. หาข้อมูลนำเข้าของโปรแกรมจากภายนอก ไม่มี 4. หาตัวแปรที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม i แทนเลขจำนวนเต็ม sum แทนจำนวนที่แสดงว่ามีเลขที่หารด้วย 3 ลงตัวกี่จำนวน

5 วิเคราะห์งาน (ต่อ) 5. หาขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม
5. หาขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม 5.3.1 เริ่มต้นโปรแกรม 5.3.2 ประกาศตัวแปรพร้อมทั้งกำหนดค่าเริ่มต้น i=1, sum=0 5.3.3 ใช้ลูปการทำซ้ำ โดยตรวจสอบว่า i<=1000 หรือไม่ ถ้าหาก - เป็นจริง - ตรวจสอบว่าเลขจำนวนเต็มนั้นหารด้วย 3 ลงตัว (i%3 == 0) หรือไม่ - จริง => แสดงเลขจำนวนนั้นบนหน้าจอ => เพิ่มค่าใน sum ขึ้น 1 => เพิ่มค่าใน i ขึ้น 1 => กลับไปทำ 5.3.3 - เท็จ => เพิ่มค่าใน i ขึ้น 1 => กลับไปทำ 5.3.3 - เป็นเท็จออกจากลูปการทำซ้ำมา 5.3.4 แสดงค่า sum ซึ่งแสดงว่ามีเลขที่หารด้วย 3 ลงตัวกี่จำนวนออกทางหน้าจอ 5.3.5 จบการทำงาน

6

7 ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมของการทำงานแบบทำซ้ำ
จงเขียนผังงานโปรแกรมเพื่อคำนวณหาผลรวมของเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยแสดงผลรวมที่ได้ออกทางจอภาพ

8 วิเคราะห์ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม
เพื่อคำนวณหาคำนวณหาผลรวมของเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10 รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ ***Output*** Sum of 1 to 10 = 55

9 วิเคราะห์ตัวอย่าง ข้อมูลนำเข้าของโปรแกรม
ไม่มี หาตัวแปรที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม i แทนเลขจำนวนเต็มที่จะทำการรวมค่าผลบวก ซึ่งมีค่าเท่ากันกับ จำนวนรอบที่ทำการรวมค่าผลบวก sum แทนค่าผลรวมของตัวเลข

10 วิเคราะห์ตัวอย่าง (ต่อ)
ขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม เริ่มต้นทำงาน กำหนดให้ i = 1 , sum = 0 (รอบของการบวกเริ่มจากรอบที่ 1 หรือเริ่มจากเลขจำนวนเต็ม 1 และผลบวกเริ่มต้นจาก 0) คำนวณหาผลบวกของเลขจำนวนเต็ม 1 ถึง 10 โดยใช้โครงสร้างการทำซ้ำแบบตรวจสอบเงื่อนไขจริง แล้วจึงทำซ้ำ กล่าวคือ ตรวจสอบว่า i <= 10 หรือไม่ หากเป็นจริง ให้ sum = sum + i; i = i + 1; แล้ววนไปตรวจสอบว่า i <= 10 หรือไม่อีกครั้ง ทำซ้ำเช่นนี้จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึงออกจากการทำซ้ำ

11 วิเคราะห์ตัวอย่าง (ต่อ)
พิมพ์ผลบวกของค่าเลขจำนวนเต็ม 1 ถึง 10 ที่ได้ออกทางจอภาพ จบการทำงาน

12


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง Flowchart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google