งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering, PSU 240-101 Introduction to Computer Programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering, PSU 240-101 Introduction to Computer Programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering, PSU 240-101 Introduction to Computer Programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ introcom@coe.psu.ac.th ตัวอย่าง Flowchart

2 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU โจทย์ทบทวน 1. จงเขียนการวิเคราะห์งาน และผังงาน โปรแกรม ของโปรแกรมคำนวณหาว่า ใน จำนวนเต็มบวก 1 ถึง 1000 มีเลขอะไรบ้างที่ หารด้วย 3 ลงตัว แล้วแสดงเลขเฉพาะที่ได้ ออกทางจอภาพ พร้อมทั้งแสดงจำนวน ทั้งหมดของและเฉพาะที่ได้ว่ามีกี่ตัวด้วย

3 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU วิเคราะห์งาน 1. วัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม โปรแกรมคำนวณหาว่าในจำนวนเต็มบวก 1 ถึง 1000 มีเลขอะไรบ้างที่หารด้วย 3 ลงตัว และมีกี่ตัว 2. รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ 3 6.... sum =

4 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU วิเคราะห์งาน ( ต่อ ) 3. หาข้อมูลนำเข้าของโปรแกรมจากภายนอก ไม่มี 4. หาตัวแปรที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม i แทนเลขจำนวนเต็ม sum แทนจำนวนที่แสดงว่ามีเลขที่หาร ด้วย 3 ลงตัวกี่จำนวน

5 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU วิเคราะห์งาน ( ต่อ ) 5. หาขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม 5.3.1 เริ่มต้นโปรแกรม 5.3.2 ประกาศตัวแปรพร้อมทั้งกำหนดค่าเริ่มต้น i=1, sum=0 5.3.3 ใช้ลูปการทำซ้ำ โดยตรวจสอบว่า i<=1000 หรือไม่ ถ้า หาก - เป็นจริง - ตรวจสอบว่าเลขจำนวนเต็มนั้นหารด้วย 3 ลงตัว (i%3 == 0) หรือไม่ - จริง => แสดงเลขจำนวนนั้นบนหน้าจอ => เพิ่มค่าใน sum ขึ้น 1 => เพิ่มค่าใน i ขึ้น 1 => กลับไปทำ 5.3.3 - เท็จ => เพิ่มค่าใน i ขึ้น 1 => กลับไปทำ 5.3.3 - เป็นเท็จออกจากลูปการทำซ้ำมา 5.3.4 แสดงค่า sum ซึ่งแสดงว่ามีเลขที่หารด้วย 3 ลงตัวกี่ จำนวนออกทางหน้าจอ 5.3.5 จบการทำงาน

6 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU

7 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมของการทำงานแบบทำซ้ำ จงเขียนผังงานโปรแกรมเพื่อคำนวณหาผลรวมของเลข จำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยแสดงผลรวมที่ได้ออกทางจอภาพ

8 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU วิเคราะห์ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม − เพื่อคำนวณหาคำนวณหาผลรวมของเลขจำนวน เต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10 รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ ***Output*** Sum of 1 to 10 = 55

9 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU วิเคราะห์ตัวอย่าง ข้อมูลนำเข้าของโปรแกรม − ไม่มี หาตัวแปรที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม − i แทนเลขจำนวนเต็มที่จะทำการรวมค่าผลบวก ซึ่งมีค่าเท่ากันกับ จำนวนรอบที่ทำการรวมค่าผลบวก − sum แทนค่าผลรวมของตัวเลข

10 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU วิเคราะห์ตัวอย่าง ( ต่อ ) ขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรม − เริ่มต้นทำงาน − กำหนดให้ i = 1, sum = 0 ( รอบของการบวก เริ่มจากรอบที่ 1 หรือเริ่มจากเลขจำนวนเต็ม 1 และผลบวกเริ่มต้นจาก 0) − คำนวณหาผลบวกของเลขจำนวนเต็ม 1 ถึง 10 โดยใช้โครงสร้างการทำซ้ำแบบตรวจสอบ เงื่อนไขจริง แล้วจึงทำซ้ำ กล่าวคือ ตรวจสอบว่า i <= 10 หรือไม่ หากเป็นจริง ให้ sum = sum + i; i = i + 1; แล้ววนไปตรวจสอบว่า i <= 10 หรือไม่อีกครั้ง ทำซ้ำเช่นนี้จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึงออกจากการ ทำซ้ำ

11 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU วิเคราะห์ตัวอย่าง ( ต่อ ) − พิมพ์ผลบวกของค่าเลขจำนวนเต็ม 1 ถึง 10 ที่ ได้ออกทางจอภาพ − จบการทำงาน

12 240-101 Introduction to Computer Programming Department of Computer Engineering, PSU


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering, PSU 240-101 Introduction to Computer Programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google