งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 การ ปนเปื้อนของเชื้อ ซัลโมเนลลาในอาหาร สัตว์และการ ควบคุมเป็นงานวิจัย ของสุมณฑา วัฒนสินธุ์ อรุณ ปาง ตระกูลนนท์ และธเนศ ชิดเครือ (2546) กรณีศึกษา :

3 เพื่อสำรวจ แหล่งที่ มาของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่นำมาผสม เป็นอาหารไก่ รวมทั้ง น้ำที่ใช้เลี้ยงไก่ วัตถุประสงค์ :

4 H 0 : สัดส่วนของ เชื้อซัลโมเนลลาที่ ตรวจพบใน อาหารสัตว์ของแต่ ละโรงงาน (12 แห่ง ) ไม่มีความ แตกต่างกัน สมมุติฐานหนึ่งของงานวิจัย :

5 H 1 : สัดส่วนของเชื้อซัลโมเนลลา ที่ตรวจพบในอาหารสัตว์ของ แต่ละโรงงาน (12 แห่ง ) ความ แตกต่างกัน

6 สุ่มเก็บตัวอย่าง วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ผลิต หรือใช้ผสมเป็นอาหารไก่ และอาหารไก่สำเร็จรูป จากโรงงานผลิตอาหาร สัตว์ในเขตกทม. และ ปริมณฑลรวม 12 แห่ง จำนวน 149 ตัวอย่าง สุ่ม เก็บน้ำจากฟาร์ม 7 แห่ง จำนวน 20 ตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์ การดำเนินการศึกษา

7 บันทึกการพบหรือไม่ พบเชื้อซัลโม เนลลาในตัวอย่างอาหาร สัตว์ ของโรงงาน 12 แห่ง แต่ละแห่งทำการ ตรวจสอบด้วยจำนวน ตัวอย่างที่แตกต่างกัน เช่น 3 8 10 13 20 28....... ฯลฯ และบันทึกทำนอง เดียวกันกับตัวอย่างน้ำ ของฟาร์ม 7 แห่ง การวัดค่าที่สนใจศึกษา

8 เนื่องจากข้อมูลที่ บันทึกมาคือการ “ พบ ” หรือ “ ไม่พบ ” เชื้อซัล โมเนลลาในตัวอย่าง อาหารสัตว์และทำการ คำนวณสัดส่วนตัวอย่าง เพื่อทดสอบสมมุติฐาน จะเห็นได้ว่าข้อมูลเป็น จำนวนนับและสิ่ง ที่สนใจคือ สัดส่วนของ ประชากรที่พบเชื้อซัล โมเนลลา การวิเคราะห์ทางสถิติ

9 นอกจากนี้การพบเชื้อ หรือไม่พบเชื้อซัล โมเนลลาของแต่ละ โรงงานเป็นอิสระต่อกัน จึงใช้สถิติไคสแควร์ ทดสอบ การวิเคราะห์ทางสถิติ

10 จากผลการตรวจ พบเชื้อซัลโม เนลลาทั้งหมด 44 ตัวอย่าง จากจำนวน ตัวอย่าง 149 ตัวอย่าง ที่ เก็บจากโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์ 12 แห่งคิดเป็นร้อยละ 29.53 ผลการศึกษา

11 เมื่อจำแนกสัดส่วน การพบเชื้อซัล โมเนลลาตามโรงงาน พบว่าอัตราการ พบเชื้อซัลโมเนลลา แตกต่างกันมาก ดังตาราง ผลการศึกษา

12 สูงสุดพบร้อยละ 80 ใน โรงงานรหัส 08 ต่ำสุดพบร้อยละ 0 ใน โรงงานรหัส 01, 02, 06 และ 11 โรงงานที่ 010203040506070809101112 สัดส่วน 0.0 20.03.5723.10.021.480.072.271.40.07.7

13 เมื่อวิเคราะห์ ความแตกต่างใน สัดส่วนโดยใช้สถิติไคส แควร์ พบว่าสัด ส่วนการพบเชื้อซัล โมเนลลาในโรงงาน ต่างๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

14 จากกรณีศึกษา สมมุติว่ามีโรงงานเพียง สองแห่ง คือ โรงงานรหัส 04 และ โรงงานรหัส 08 ถ้าต้องการพิจารณาว่า สัดส่วนหรือร้อยละการพบ เชื้อซัลโมเนลลา ในอาหารสัตว์ของโรงงาน 08 มากกว่าโรงงาน 04 หรือไม่ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ตัวอย่าง

15 วิธีทำ กำหนดสมมุติฐาน 1. H 0 : สัดส่วนหรือ ร้อยละของการพบ เชื้อซัลโมเนลลาใน อาหารสัตว์ ของ โรงงาน 08 และ โรงงาน 04 ไม่ แตกต่างกัน (P 08 = P 04 หรือ P 08 - P 04 = 0)

16 วิธีทำ H 1 : สัดส่วนหรือร้อยละของการพบ เชื้อซัลโมเนลลาในอาหารสัตว์ ของโรงงาน 08 มากกว่าโรงงาน 04 (P 08  P 04 )

17 3. ค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบ คือ 2. กำหนดระดับนัยสำคัญ  = 0.05 ^ = 3.48 Z = (p 08 - p 04 ) (P 08 - P 04 ) ^ ^ (p 08 ) (q 08 ) (p 04 ) (q 04 ) ^ n 08 n 04 + ^^ - = (0.80 - 0.357) - 0 (0.80) (0.20) (0.357) (0.643) + 2028

18 4. ค่า Z จากตารางที่ 3 หน้า 321  o บริเวณยอมรับ Ho Z ตาราง = 1.645 Z คำนวณ = 3.48  ยอม 0.05

19 5. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังนั้นจึงปฏิเสธ H 0 และยอมรับ H 1 แสดงว่า สัดส่วนหรือร้อยละของ การพบเชื้อซัลโมเนลลา ในอาหารสัตว์ของโรงงาน 08 มากกว่าสัดส่วนหรือ ร้อยละของการพบเชื้อซัล โมเนลลาในอาหารสัตว์ ของโรงงาน 04 อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่า Z คำนวณ  Z ตาราง


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์สถิติ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google