งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ.  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ.  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ

2  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด ซี ฐานสิบหก

3 ตาราง แสดงตัวเลขที่ใช้ในระบบเลขฐานต่าง ๆ ระบบเลข ฐาน ชื่อภาษาอังกฤษตัวเลขที่ใช้ในระบบเลขฐานนั้น 2 4 6 8 10 16 Binary system Quantanary system Senary system Octanary system Denary system Hexadenary system 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4  ฐาน 10 1234567890 111213141516171819 212... หลักการ หลักการ เมื่อนับเพิ่มตัวเลขในฐานในหลักหนึ่งจนครบทุกตัวเลขแล้ว ค่า ถัดไปในหลักเดียวกันจะวนไปเริ่มใช้เลข 0 อีกครั้ง และจะไปเพิ่มค่าในหลัก ถัดไป เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 9 จะวนไปที่เลข 0 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 9 จะวนไปที่เลข 0 ทุกจำนวนจะมีเลข 0 นำหน้า แต่ไม่นิยมเขียนไว้ 0 10 0 0 ตัวเลขในหลักสิบจะเพิ่ม จากเดิม 1 เป็น 2 หลักสิบจะเพิ่มขึ้น จากเดิม 0 เป็น 1

5  ฐาน 2 123456780 01111011101000 ฐาน 10 : ฐาน 2 : 0        111 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 1 จะวนไปที่เลข 0 จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 0 เป็น 1 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 1 จะวนไปที่เลข 0 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักสิบแล้ว 1 จะวนไปที่เลข 0 จะเพิ่มตัวเลขในหลักร้อย จากเดิม 0 เป็น 1 1010 

6  ฐาน 8 123456780 01 ฐาน 10 : ฐาน 8 :        เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 7 จะวนไปที่เลข 0 2345670 จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 0 เป็น 1 1 10 111213141516 9 ฐาน 10 : 17 1112 ฐาน 8 :      1314151617   0221 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 7 จะวนไปที่เลข 0 จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 1 เป็น 2

7  ฐาน 16 123456780 01 234567 01 10 111213141516 9 17 AB ฐาน 16 CDEF 1819 89 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว F จะวนไปที่เลข 0 111213 จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 0 เป็น 1

8  ค่าของตัวเลขในฐานต่าง ๆ บอกได้ 2 สิ่ง คือ  ค่าประจำตัวของแต่ละตัว  ค่าหลักในตำแหน่งที่ตัวเลขนั้นปรากฏอยู่ (Position Notation) เช่น62 6 มีค่าเท่ากับ 6 และมีค่าเป็นหลักสิบ 2 มีค่าเท่ากับ 2 และมีค่าเป็นหลักหน่วย

9  ระบบเลขฐานสิบ เช่น 357.69 กระจายได้ดังนี้ 357.69 = 300 + 50 + 7 +.60 +.09 = ( 3  10 2 ) + ( 5  10 1 ) + ( 7  10 0 ) + ( 6  10 – 1 ) + ( 9  10 -2 )

10  ระบบเลขฐานสอง เช่น 100.01 2 กระจายได้ดังนี้ 100.01 2 = ( 1  2 2 ) + (0  2 1 ) + (0  2 0 ) + ( 0  2 – 1 ) + ( 1  2 -2 )

11  ระบบเลขฐานแปด เช่น 126.57 8 กระจายได้ดังนี้ 126.57 8 = (1  8 2 ) + (2  8 1 ) + (6  8 0 ) + ( 5  8 – 1 ) + ( 7  8 -2 )

12  ระบบเลขฐานสิบหก เช่น 8BC.F 16 กระจายได้ดังนี้ 8BC.F 16 = ( 8  16 2 ) + ( B  16 1 ) + ( C  16 0 ) + ( F  16 – 1 )

13 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ  การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ  การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

14 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ วิธีทำ นำค่าของฐานคูณกับตัวเลขนั้น ๆ แล้วบวกกัน = ( 1  2 3 ) + (0  2 2 ) + ( 1  2 1 ) + ( 1  2 0 ) 1011.01 2 = ( 1  2 3 ) + (0  2 2 ) + ( 1  2 1 ) + ( 1  2 0 ) + (0  2 – 1 ) + ( 1  2 -2 ) + (0  ) + ( 1  ) เช่น 1011.01 2 เปลี่ยนเป็นฐานสิบ

15 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ 1011.01 2 = ( 1  2 3 ) + (0  2 2 ) + ( 1  2 1 ) + ( 1  2 0 ) = ( 1  8 ) + ( 0  4 ) + ( 1  2 ) + ( 1  1 ) + (0  0.5 ) + ( 1  0.25 ) + (0  ) + ( 1  ) = 8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 = 11.25  การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

16 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ เช่น 326.17 8 เปลี่ยนเป็นฐานสิบ = ( 3  8 2 ) + (2  8 1 ) + ( 6  8 0 ) 326.17 8 = (3  8 2 ) + (2  8 1 ) + (6  8 0 ) + ( 1  8 – 1 ) + ( 7  8 -2 ) + (1  ) + ( 7  )  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

17 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ 326.17 8 = ( 3  8 2 ) + (2  8 1 ) + ( 6  8 0 ) = (3  64 ) + (2  8) + (6  1 ) + ( 1  0.125) + ( 7  0.015625) + (1  ) + ( 7  )  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ = 192 + 16 + 6 + 0.125 + 0.109375 = 214.234375

18 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ เช่น B18.5 16 เปลี่ยนเป็นฐานสิบ = ( 11  16 2 ) + ( 1  16 1 ) + ( 8  16 0 ) B18.5 16 = ( 11  16 2 ) + ( 1  16 1 ) + (8  16 0 ) + ( 5  16 – 1 ) + ( 5  )  การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

19 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ = ( 11  256 ) + ( 1  16) + (8  1 ) + ( 5  0.0625 )  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ = 2816 + 16 + 8 + 0.3125 = 2840.3125 B18.5 16 = ( 11  16 2 ) + ( 1  16 1 ) + ( 8  16 0 ) + (5  )

20  การเปลี่ยนตัวเลขหน้าจุดทศนิยม  นำเลขฐานสิบเป็น ตัวตั้ง  ตัวเลขฐานใหม่เป็น ตัวหาร  หารสั้นจนได้ 0 เพื่อ หาเศษ  เรียงเศษที่ได้จาก ล่างขึ้นบน

21  การเปลี่ยนตัวเลขหลังจุดทศนิยม  นำเลขฐานสิบหลังจุดทศนิยมเป็น ตัวตั้ง  ตัวเลขฐานใหม่เป็น ตัวคูณ  คูณจนได้ 0 (หรือตามจำนวนทศนิยมที่กำหนด) เพื่อ หาจำนวนเหน้าทศนิยม  เรียงจำนวนเต็มที่ได้จาก บนลงล่าง

22 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 24 เป็นเลขฐานสอง 2 เศษ 212 0 26 0 23 0 21 1 01

23 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 11.75 เป็นเลขฐานสอง 2 เศษ 25 1 22 1 21 0 0 1 เลขหน้าทศนิยมเลขหลังทศนิยม.75 2  01.5 2  01.0 คูณเฉพาะ เลขที่อยู่ หลัง ทศนิยม

24 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 17.25 เป็นเลขฐานแปด 8 เศษ 82 1 0 2 เลขหน้าทศนิยม เลขหลังทศนิยม.25 8  02.0

25 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 472.125 เป็นเลขฐานสิบหก 16 เศษ 16 29 8 161 13 1 0 เลขหน้าทศนิยม เลขหลังทศนิยม.125 16  2.00 = D

26 วิธีทำ วิธีที่ 1 แปลงเป็นเลขฐานสิบ  ฐานที่ต้องการ วิธีที่ 2 เปลี่ยนฐานสอง  ฐาน 8, ฐาน 16 ฐาน 8 แยกเลขฐานสองครั้งละ 3 ตัว แยกเลขฐานสอง โดยเริ่มจากจุดทศนิยม ไปทางซ้าย หรือ ทางขวา ฐาน 16 แยกเลขฐานสองครั้งละ 4 ตัว

27 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 1110101.1011 2 เป็นเลขฐานแปด ฐานสอง. 1 0 11 1 00 0 11 0 11 0 0 ฐานแปด. 56154

28 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 1110101.1011 2 เป็นเลขฐานสิบหก ฐานสอง. 1 0 1 10 1 0 1 1 1 ฐานสิบหก. B57

29 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 165.54 8 เป็นเลขฐานสอง ฐานแปด. ฐานสอง. 56154 1 0 11 1 00 0 11 0 11 0 0

30 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 75.B 16 เป็นเลขฐานสอง ฐานสอง. 1 0 1 10 1 0 1 1 1 ฐานสิบหก. B57

31  คำนวณได้เฉพาะเลขฐานเดียวกัน  บวกกันแล้วน้อยกว่าฐาน  ใส่ค่าที่บวกได้  การบวกเลขฐาน  บวกกันแล้วมากกว่าฐาน  ใส่ค่าที่เกินจาก ฐาน  ทด

32 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 1101.11 2 + 110.1 2 1 + 0 = 1 1 1 0 1. 1 1 1 1 0. 1 + 1 1 1 + 1 = 10 ใส่ 0 ทด 1 10. 1 + 1 = 10 ใส่ 0 ทด 1 1 0010 11 1 + 1 = 10 ใส่ 0 ทด 1 1 + 1 + 1 = 11 ใส่ 1 ทด 1 1 + 1 = 10 ใส่ 10

33 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 546.2 8 + 174 8 2 + 0 = 2 5 4 6. 2 1 7 4 + 6 + 4= 10 เกิน 8 ไป 2 ใส่ 2 ทด 1 22. 1 + 4 + 7= 12 เกิน 8 ไป 4 ใส่ 4 ทด 1 1 47 1 1 + 5 + 1= 7

34 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 4A0 16 + 3CD 16 0 + D = D 4 A 0 3 C D + A + C = 10 + 12 = 22 เกิน 16 ไป 6 ใส่ 6 ทด 1 D6 1 + 4 + 3= 8 8 1

35  ถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบ ใส่ผลลัพธ์ได้เลย  การลบเลขฐาน  ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะต้องยืม ส่วนที่ยืมมา นั้นจะมีค่าเท่ากับฐาน

36 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 1011.01 2 - 111.1 2 1 - 0 = 1 1 0 1 1. 0 1 1 1 1. 1 - 0 0 ลบ 1 ไม่ได้ ยืมตัวหน้ามาเป็น 2 2 – 1 = 1 11. 0 ลบ 1 ไม่ได้ ยืมตัวหน้ามาเป็น 2 2 – 1 = 1 0 1 1 0 0 ลบ 1 ไม่ได้ ยืมตัวหน้าไม่มี ยืมตัวหน้าสุดอีกที 2 ตัวหน้าสุดที่ถูกยืม เหลือ 0 ตัวถัดมายืม กลายป็น 2 ถูกยืมไปอีกจึงเหลือ 1 2 ตัวที่ถูกยืมไป 1 เหลือ 0 2 1 ยืมได้ 2 2 – 1 = 1 2 1 – 1 = 0

37 ตัวอย่าง จงหาค่าของ D7.A 16 - 7C.9 16 A - 9 = 10 – 9 = 1 D 7. A 7 C.9 - 7 ลบ C ( 12) ไม่ได้ ยืมตัวหน้ามาเป็น 7+16=23 1 B. C = 12 C 5 12 – 7 = 5 D ถูกยืมไป 1 เหลือ C 2312 23 – 12 = 11 = B

38  ตั้งหลักของตัวตั้งและตัวคูณให้ตรงกัน  การคูณเลขฐานต่าง ๆ  คูณเช่นเดียวกับระบบฐานสิบ  ใช้ตารางช่วย

39 ตารางคูณเลขฐานสอง 01 000 101

40 ตารางคูณเลขฐานแปด 01234567 00 101 2024 303611 404101420 50512172431 6061423303644 707162534435261

41 ตารางคูณเลขฐานสิบหก ?? การบ้าน !!

42 1 + 1 = 10 ใส่ 10 1 + 1 = 10 ใส่ 0 ทด 1 1+1+0+1 = 11 ใส่ 1 ทด 1 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 1011 2  111 2 1  1 = 1 1 0 1 1 1 1 1  1+0+1+1 = 11 ใส่ 1 ทด 1 1 + 1 = 10 ใส่ 0 ทด 1 1 0 1 1 1101 1  1 = 1 1  0= 0 1  1 = 1 10 1 1 11 1 0 1 10 + +

43 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 46 8  32 8 2  6 = 14 ใส่ 4 ทด 1 4 6 8 3 2 8  4 1 11 1 2  4 = 10 บวกที่ทด 1 10+1 = 11 ใส่ 11 3  6 = 22 ใส่ 2 ทด 2 3  4 = 14 บวกที่ทด 2 14+2 = 16 ใส่ 16 4371 + 1 21 61 6 2

44 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 3B9 16  2A 16 A  9 = 5A ใส่ A ทด 5 3 B 9 16 2 A 16  A3 A  B = 6E บวกที่ทด 5 6E+5 = 73 ใส่ 3 ทด 7 2  9 = 12 ใส่ 2 ทด 1 2  B = 16 บวกที่ทด 1 16+1 = 17 ใส่ 7 ทด 1 A5C9 + 5 27 1 7 A  3 = 1E บวกที่ทด 7 1E+7 = 25 ใส่ 25 2 5 1 2  3 = 6 บวกที่ทด 1 6+1 = 7 ใส่ 7 7

45  ใช้วิธีหารยาวธรรมดา  ใช้ตารางช่วย  การหาร  เปลี่ยนให้เป็นฐานสิบก่อน หารยาวใน ฐานสิบ แล้วเปลี่ยนฐานกลับคืน

46 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 100001 2  110 2 1 1 1 01 1 0 - 1 00 0 1 1 1 0 - 1 1 10.1 1 1 01 1 0 0 -

47 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 364 8  7 8 4 3 43 4 - 24 1 61 6 - 60.6 5 25 2 0 - 2 6 66…

48 End...


ดาวน์โหลด ppt เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ.  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google