งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ.  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ.  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ

2  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด ซี ฐานสิบหก

3 ตาราง แสดงตัวเลขที่ใช้ในระบบเลขฐานต่าง ๆ ระบบเลข ฐาน ชื่อภาษาอังกฤษตัวเลขที่ใช้ในระบบเลขฐานนั้น Binary system Quantanary system Senary system Octanary system Denary system Hexadenary system A B C D E F

4  ฐาน หลักการ หลักการ เมื่อนับเพิ่มตัวเลขในฐานในหลักหนึ่งจนครบทุกตัวเลขแล้ว ค่า ถัดไปในหลักเดียวกันจะวนไปเริ่มใช้เลข 0 อีกครั้ง และจะไปเพิ่มค่าในหลัก ถัดไป เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 9 จะวนไปที่เลข 0 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 9 จะวนไปที่เลข 0 ทุกจำนวนจะมีเลข 0 นำหน้า แต่ไม่นิยมเขียนไว้ ตัวเลขในหลักสิบจะเพิ่ม จากเดิม 1 เป็น 2 หลักสิบจะเพิ่มขึ้น จากเดิม 0 เป็น 1

5  ฐาน ฐาน 10 : ฐาน 2 : 0        111 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 1 จะวนไปที่เลข 0 จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 0 เป็น 1 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 1 จะวนไปที่เลข 0 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักสิบแล้ว 1 จะวนไปที่เลข 0 จะเพิ่มตัวเลขในหลักร้อย จากเดิม 0 เป็น 

6  ฐาน ฐาน 10 : ฐาน 8 :        เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 7 จะวนไปที่เลข จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 0 เป็น ฐาน 10 : ฐาน 8 :        0221 เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว 7 จะวนไปที่เลข 0 จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 1 เป็น 2

7  ฐาน AB ฐาน 16 CDEF เมื่อครบทุกตัวเลขในหลักหน่วยแล้ว F จะวนไปที่เลข จะเพิ่มตัวเลขในหลักสิบ จากเดิม 0 เป็น 1

8  ค่าของตัวเลขในฐานต่าง ๆ บอกได้ 2 สิ่ง คือ  ค่าประจำตัวของแต่ละตัว  ค่าหลักในตำแหน่งที่ตัวเลขนั้นปรากฏอยู่ (Position Notation) เช่น62 6 มีค่าเท่ากับ 6 และมีค่าเป็นหลักสิบ 2 มีค่าเท่ากับ 2 และมีค่าเป็นหลักหน่วย

9  ระบบเลขฐานสิบ เช่น กระจายได้ดังนี้ = = ( 3  10 2 ) + ( 5  10 1 ) + ( 7  10 0 ) + ( 6  10 – 1 ) + ( 9  )

10  ระบบเลขฐานสอง เช่น กระจายได้ดังนี้ = ( 1  2 2 ) + (0  2 1 ) + (0  2 0 ) + ( 0  2 – 1 ) + ( 1  2 -2 )

11  ระบบเลขฐานแปด เช่น กระจายได้ดังนี้ = (1  8 2 ) + (2  8 1 ) + (6  8 0 ) + ( 5  8 – 1 ) + ( 7  8 -2 )

12  ระบบเลขฐานสิบหก เช่น 8BC.F 16 กระจายได้ดังนี้ 8BC.F 16 = ( 8  16 2 ) + ( B  16 1 ) + ( C  16 0 ) + ( F  16 – 1 )

13 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ  การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ  การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

14 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ วิธีทำ นำค่าของฐานคูณกับตัวเลขนั้น ๆ แล้วบวกกัน = ( 1  2 3 ) + (0  2 2 ) + ( 1  2 1 ) + ( 1  2 0 ) = ( 1  2 3 ) + (0  2 2 ) + ( 1  2 1 ) + ( 1  2 0 ) + (0  2 – 1 ) + ( 1  2 -2 ) + (0  ) + ( 1  ) เช่น เปลี่ยนเป็นฐานสิบ

15 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ = ( 1  2 3 ) + (0  2 2 ) + ( 1  2 1 ) + ( 1  2 0 ) = ( 1  8 ) + ( 0  4 ) + ( 1  2 ) + ( 1  1 ) + (0  0.5 ) + ( 1  0.25 ) + (0  ) + ( 1  ) = =  การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

16 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ เช่น เปลี่ยนเป็นฐานสิบ = ( 3  8 2 ) + (2  8 1 ) + ( 6  8 0 ) = (3  8 2 ) + (2  8 1 ) + (6  8 0 ) + ( 1  8 – 1 ) + ( 7  8 -2 ) + (1  ) + ( 7  )  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

17 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ = ( 3  8 2 ) + (2  8 1 ) + ( 6  8 0 ) = (3  64 ) + (2  8) + (6  1 ) + ( 1  0.125) + ( 7  ) + (1  ) + ( 7  )  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ = =

18 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ เช่น B เปลี่ยนเป็นฐานสิบ = ( 11  16 2 ) + ( 1  16 1 ) + ( 8  16 0 ) B = ( 11  16 2 ) + ( 1  16 1 ) + (8  16 0 ) + ( 5  16 – 1 ) + ( 5  )  การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

19 การเปลี่ยนเลขฐานของตัวเลขในระบบเลขฐานต่างๆ = ( 11  256 ) + ( 1  16) + (8  1 ) + ( 5  )  การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ = = B = ( 11  16 2 ) + ( 1  16 1 ) + ( 8  16 0 ) + (5  )

20  การเปลี่ยนตัวเลขหน้าจุดทศนิยม  นำเลขฐานสิบเป็น ตัวตั้ง  ตัวเลขฐานใหม่เป็น ตัวหาร  หารสั้นจนได้ 0 เพื่อ หาเศษ  เรียงเศษที่ได้จาก ล่างขึ้นบน

21  การเปลี่ยนตัวเลขหลังจุดทศนิยม  นำเลขฐานสิบหลังจุดทศนิยมเป็น ตัวตั้ง  ตัวเลขฐานใหม่เป็น ตัวคูณ  คูณจนได้ 0 (หรือตามจำนวนทศนิยมที่กำหนด) เพื่อ หาจำนวนเหน้าทศนิยม  เรียงจำนวนเต็มที่ได้จาก บนลงล่าง

22 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 24 เป็นเลขฐานสอง 2 เศษ

23 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานสอง 2 เศษ เลขหน้าทศนิยมเลขหลังทศนิยม.75 2   01.0 คูณเฉพาะ เลขที่อยู่ หลัง ทศนิยม

24 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานแปด 8 เศษ เลขหน้าทศนิยม เลขหลังทศนิยม.25 8  02.0

25 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานสิบหก 16 เศษ เลขหน้าทศนิยม เลขหลังทศนิยม  2.00 = D

26 วิธีทำ วิธีที่ 1 แปลงเป็นเลขฐานสิบ  ฐานที่ต้องการ วิธีที่ 2 เปลี่ยนฐานสอง  ฐาน 8, ฐาน 16 ฐาน 8 แยกเลขฐานสองครั้งละ 3 ตัว แยกเลขฐานสอง โดยเริ่มจากจุดทศนิยม ไปทางซ้าย หรือ ทางขวา ฐาน 16 แยกเลขฐานสองครั้งละ 4 ตัว

27 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานแปด ฐานสอง ฐานแปด

28 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานสิบหก ฐานสอง ฐานสิบหก. B57

29 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานสอง ฐานแปด. ฐานสอง

30 ตัวอย่าง จงเปลี่ยน 75.B 16 เป็นเลขฐานสอง ฐานสอง ฐานสิบหก. B57

31  คำนวณได้เฉพาะเลขฐานเดียวกัน  บวกกันแล้วน้อยกว่าฐาน  ใส่ค่าที่บวกได้  การบวกเลขฐาน  บวกกันแล้วมากกว่าฐาน  ใส่ค่าที่เกินจาก ฐาน  ทด

32 ตัวอย่าง จงหาค่าของ = = 10 ใส่ 0 ทด = 10 ใส่ 0 ทด = 10 ใส่ 0 ทด = 11 ใส่ 1 ทด = 10 ใส่ 10

33 ตัวอย่าง จงหาค่าของ = = 10 เกิน 8 ไป 2 ใส่ 2 ทด = 12 เกิน 8 ไป 4 ใส่ 4 ทด = 7

34 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 4A CD D = D 4 A 0 3 C D + A + C = = 22 เกิน 16 ไป 6 ใส่ 6 ทด 1 D = 8 8 1

35  ถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบ ใส่ผลลัพธ์ได้เลย  การลบเลขฐาน  ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะต้องยืม ส่วนที่ยืมมา นั้นจะมีค่าเท่ากับฐาน

36 ตัวอย่าง จงหาค่าของ = ลบ 1 ไม่ได้ ยืมตัวหน้ามาเป็น 2 2 – 1 = ลบ 1 ไม่ได้ ยืมตัวหน้ามาเป็น 2 2 – 1 = ลบ 1 ไม่ได้ ยืมตัวหน้าไม่มี ยืมตัวหน้าสุดอีกที 2 ตัวหน้าสุดที่ถูกยืม เหลือ 0 ตัวถัดมายืม กลายป็น 2 ถูกยืมไปอีกจึงเหลือ 1 2 ตัวที่ถูกยืมไป 1 เหลือ ยืมได้ 2 2 – 1 = – 1 = 0

37 ตัวอย่าง จงหาค่าของ D7.A C.9 16 A - 9 = 10 – 9 = 1 D 7. A 7 C ลบ C ( 12) ไม่ได้ ยืมตัวหน้ามาเป็น 7+16=23 1 B. C = 12 C 5 12 – 7 = 5 D ถูกยืมไป 1 เหลือ C – 12 = 11 = B

38  ตั้งหลักของตัวตั้งและตัวคูณให้ตรงกัน  การคูณเลขฐานต่าง ๆ  คูณเช่นเดียวกับระบบฐานสิบ  ใช้ตารางช่วย

39 ตารางคูณเลขฐานสอง

40 ตารางคูณเลขฐานแปด

41 ตารางคูณเลขฐานสิบหก ?? การบ้าน !!

42 1 + 1 = 10 ใส่ = 10 ใส่ 0 ทด = 11 ใส่ 1 ทด 1 ตัวอย่าง จงหาค่าของ   1 =  = 11 ใส่ 1 ทด = 10 ใส่ 0 ทด  1 = 1 1  0= 0 1  1 =

43 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 46 8   6 = 14 ใส่ 4 ทด   4 = 10 บวกที่ทด = 11 ใส่ 11 3  6 = 22 ใส่ 2 ทด 2 3  4 = 14 บวกที่ทด = 16 ใส่

44 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 3B9 16  2A 16 A  9 = 5A ใส่ A ทด 5 3 B A 16  A3 A  B = 6E บวกที่ทด 5 6E+5 = 73 ใส่ 3 ทด 7 2  9 = 12 ใส่ 2 ทด 1 2  B = 16 บวกที่ทด = 17 ใส่ 7 ทด 1 A5C A  3 = 1E บวกที่ทด 7 1E+7 = 25 ใส่  3 = 6 บวกที่ทด = 7 ใส่ 7 7

45  ใช้วิธีหารยาวธรรมดา  ใช้ตารางช่วย  การหาร  เปลี่ยนให้เป็นฐานสิบก่อน หารยาวใน ฐานสิบ แล้วเปลี่ยนฐานกลับคืน

46 ตัวอย่าง จงหาค่าของ 

47 ตัวอย่าง จงหาค่าของ  …

48 End...


ดาวน์โหลด ppt เลขฐานต่าง ๆ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ.  เลขฐาน 2, 8 และ 16  การเขียนสัญลักษณ์ 11 2 อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง ฐานสอง 35 8 อ่านว่า สาม ห้า ฐานแปด 7C 16 อ่านว่า เจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google