งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สมการ ความหมาย : สมการคือจำนวนที่ เท่ากันตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป โดยปกติจะมี ตัวแปร (Variable) อยู่ด้วย เช่น 5x = 10, 5x = y, x2 + y2 = 25 เหล่านี้เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สมการ ความหมาย : สมการคือจำนวนที่ เท่ากันตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป โดยปกติจะมี ตัวแปร (Variable) อยู่ด้วย เช่น 5x = 10, 5x = y, x2 + y2 = 25 เหล่านี้เป็นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สมการ ความหมาย : สมการคือจำนวนที่ เท่ากันตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป โดยปกติจะมี ตัวแปร (Variable) อยู่ด้วย เช่น 5x = 10, 5x = y, x2 + y2 = 25 เหล่านี้เป็นต้น สมการจึงประกอบด้วยจำนวนทางขวาและ จำนวนทางซ้าย ( ในกรณีที่สมการของ จำนวน 2 จำนวน ในสมการ 2 จำนวน จะ ประกอบด้วย ตัวแปร และค่าคงที่ โดยตัว แปรจะมีค่าเปลี่ยนไปได้ในขณะที่ค่าคงที่ จะเปลี่ยนค่าไม่ได้ ส่วนตัวเลขที่เป็นตัวคูณ หรือตัวหารของตัวแปร อาจจะเรียกว่าค่า สัมประสิทธิ์ (Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่ กำหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

3 คุณสมบัติของสมการ (1) คุณสมบัติการเท่ากัน ในกรณีที่พิจารณาทีละ 2 จำนวน จำนวนทางซ้ายจะเท่ากันกับจำนวน ทางขวา และถ้าจำนวนที่ 1 เท่ากับ จำนวนที่ 2 จำนวนที่ 2 เท่ากับ จำนวน ที่ 3 แล้วละก็ จำนวนที่ 1 จะเท่ากับ จำนวนที่ 3 โดยไม่ต้องพิสูจน์ ( เป็น axiom)

4 (3) คุณสมบัติการลบ ถ้าเอาตัวเลขจำนวนเดียวกันไป ลบทางซ้ายและทางขวาของสมการ จำนวนเลขของสมการยังคงเท่ากัน (2) คุณสมบัติการบวก ถ้าเอาตัวเลขจำนวนเดียวกันไป บวกทางซ้ายและทางขวาของสมการ จำนวนเลขของสมการยังคงเท่ากัน

5 (5) คุณสมบัติของการหาร ถ้าเอาตัวเลขจำนวนเดียวกันไปหาร ทางซ้ายและทางขวาของสมการ จำนวน เลขของสมการยังคงเท่ากัน (4) คุณสมบัติของการคูณ ถ้าเอาตัวเลขจำนวนเดียวกันไปคูณ ทางซ้ายและทางขวาของสมการ จำนวน เลขของสมการยังคงเท่ากัน

6 การแก้สมการ การแก้สมการ หมายถึง การหาค่า ของตัวแปรในสมการซึ่งแบ่งได้เป็นหลาย แบบ คือ (1) การแก้สมการชั้นเดียว หมายถึง การแก้สมการที่มีตัวแปรเพียงตัว เดียว โดยอาศัยคุณสมบัติของสมการ

7 (2) การแก้สมการกำลังสอง หมายถึง การแก้สมการที่มีตัวแปรตัว เดียว แต่อยู่ในรูปยกกำลังสอง จาก สมการมาตรฐาน สมการมาตรฐาน : ax2 + bx + c = 0 สามารถแก้สมการกำลังสองได้ 2 วิธี คือ (1) โดยการแยกตัวประกอบ (2) โดยการใช้สูตร x = จากสมการมาตรฐาน ax 2 + bx + c = 0

8 รูปทั่วไปของสมการเชิงเส้น 2 ตัว แปร ax + by = c ………………….(1) dx + ey = f …………… …….(2) (3) การแก้สมการเชิงเส้นสอง ตัวแปร หมายถึงสมการที่มีตัวแปร 2 ตัว โดยเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัว เป็นหนึ่ง และจะมี 2 สมการ โดยมีรูป ทั่วไป คือ

9 สามารถหาค่าตัวแปร (x, y) ได้ 2 วิธี คือ (2) โดยวิธีทางพีชคณิต ที่ต้อง กำจัดตัวแปรตัวหนึ่งให้หมดไป และหาค่า ของตัวแปรทีละตัว โดยอาศัยคุณสมบัติของ สมการ (1) โดยการเขียนกราฟ ของ สมการทั้งสองลงบนแกนคู่เดียวกัน จะได้ กราฟเป็นสมการเส้นตรง 2 เส้น และจุดตัด ของเส้นตรงทั้งสองคือค่าของตัวแปร

10 (4) การแก้สมการเชิงเส้น 3 ตัว แปร หมายถึง การแก้สมการที่ตัวแปร 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเลขยกกำลัง 1 เท่านั้น และ มักจะมี 3 สมการ โดยมีรูปทั่วไป ดังนี้ รูปทั่วไปของสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร a1x + b1y + c1z = k1 ……………………(1) a2x + b2y + c2z = k2 ……………………(2) a3x + b3y + c3z = k3 ……………………(3) สามารถแก้สมการได้โดยหาค่าตัวแปรที ละตัว จากการทำให้ตัวแปรที่เหลือหมดไป โดยอาศัยคุณสมบัติของสมการ

11 2. อสมการ ความหมาย : อสมการ หมายถึง จำนวนเลข 2 จำนวนขึ้นไป ที่มีค่ามาก น้อยต่างกัน

12 การหาค่าตัวแปรจากอสมการ (1) การบวกและลบอสมการ สมารถกระทำได้เช่นเดียวกับสมการ กำลังหนึ่งทั่วไป โดยย้ายจาก + ไป – หรือ จาก – ไป + (2) การคูณและหาร การย้ายตัว แปรที่ยังไม่ทราบค่าไปคูณหรือหาร ต้อง ใช้ตัวแปรกำลังสองเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt 1. สมการ ความหมาย : สมการคือจำนวนที่ เท่ากันตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป โดยปกติจะมี ตัวแปร (Variable) อยู่ด้วย เช่น 5x = 10, 5x = y, x2 + y2 = 25 เหล่านี้เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google