งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hand out 3 ข้อผิดพลาดของ โปรแกรม และตัวดำเนินการ ( Error and Operator ) By Sasithorn suchaiya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hand out 3 ข้อผิดพลาดของ โปรแกรม และตัวดำเนินการ ( Error and Operator ) By Sasithorn suchaiya."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hand out 3 ข้อผิดพลาดของ โปรแกรม และตัวดำเนินการ ( Error and Operator ) By Sasithorn suchaiya

2 ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error) ในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์อาจ มีข้อผิดพลาดขึ้นได้ ถ้าหากคอมพิวเตอร์ พบข้อผิดพลาดต่าง ๆ มันจะไม่สามารถทํ า โปรแกรมต่อไปได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อผิดพลาดของโปรแกรมมีสามลักษณะคือ 1. Syntax 2. Run-time 3. Logical

3 ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error)  Syntax Error ข้อผิดพลาดประเภทนี้เกิดจากการเขียน โปรแกรมไม่เป็นไปตามข้อกําหนด เช่น 1. ขาดเครื่องหมายไปบางประเภท 2. เขียนโปรแกรมที่มีรูปแบบไม่ตรงตาม ข้อกําหนด 3. ประกาศตัวแปรผิดพลาด โดยจะมีการแจ้งข้อผิดพลาดตอน คอมไพล์โปรแกรม พิจารณาตัวอย่าง โปรแกรมต่อไปนี้

4 Syntax Error Syntax Error

5 ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error)  Syntax Error ในการเขียนโปรแกรมข้างต้นจะเกิด syntax error ขึ้น เนื่องจากเขียนโปรแกรม ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด โดย ข้อผิดพลาด ที่ 1 จะเห็นว่าสะกด integer ผิด ข้อผิดพลาดที่ 2 จะขาดเครื่องหมาย semicolon (;) ข้อผิดพลาดที่ 3 จะขาด เครื่องหมาย quote mark โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดประเภทนี้ คอมไพล์ เลอร์จะแจ้งข้อผิดพลาดและแสดง เคอร์เซอร์ ที่ตําแหน่งนั้น เมื่อแก้ไขให้ ถูกต้องจะทําให้คอมไพล์ต่อไปได้

6 ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error)  Run – Time - Error เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นตอนรัน โปรแกรม บางครั้งจะเรียกข้อผิดพลาดนี้ว่า execution error ตัวอย่างเช่นถ้ามีการเขียน โปรแกรมดังต่อไปนี้

7 ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error)  Run – Time - Error เมื่อโปรแกรมทํางานจะเกิดการหารด้วย ค่าศูนย์ขึ้น โดยโปรแกรมจะแจ้งข้อความ division by zero ออกมาทางจอภาพ

8 ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error)  Logical Error ข้อผิดพลาดแบบนี้จะเกิดจากการ ออกแบบโปรแกรม โดยจะไม่มีการแจ้ง ข้อผิดพลาดออกมาทางคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่นถ้าหากเราต้องการหาค่าเฉลี่ย ของการบวกกันของตัวแปร B กับ C และ เขียนโปรแกรมให้ทํางานเป็น

9 ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Error)  Logical Error ถ้าหากค่าใน B เป็น 60 และค่าใน C เป็น 80 ผลที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 100 ซึ่ง คอมพิวเตอร์คํานวณได้ถูกต้อง แต่การเขียนโปรแกรมนั้นถูกออกแบบมา ผิด ถ้าหากต้องการให้คอมพิวเตอร์หา ค่าเฉลี่ย ในกรณีนี้จะต้องให้ B บวกกับ C อยู่ในวงเล็บสําหรับ กรณีที่ใช้ประเภทของ ตัวแปรไม่ถูกต้อง เช่นประกาศตัวแปรเป็น Integer และให้ตัวแปรนั้นเก็บค่าที่มากกว่า 32767 ก็เป็นข้อผิดพลาดประเภทนี้เช่นกัน

10 ตัวดำเนินการ (Operation) ในการเขียนโปรแกรมตัวดําเนินการ จะ เป็นตัวที่ทําหน้าที่รวมค่าต่าง ๆ และ กระทํา กับค่าต่าง ๆ ให้เป็นค่าเดียวกัน อย่างเช่นใน โปรแกรมในบทที่ผ่านมามีการนําข้อมูลที่ เป็นตัวแปรมาคูณกับค่าคงที่ ซึ่งจะต้องใช้ ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อทําการ คูณ ตัวดําเนินการมี 4 ประเภทดังนี้ ( ใน หนังสือที่อ่านอาจมีมากกว่า 4 ประเภทก็ได้ ) 1 ตัวดําเนินการเลขคณิต 2 ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ 3 ตัวดําเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) 4 ตัวดําเนินการระดับบิต (Bitwise Operator) ไม่สอน

11 1. ตัวดําเนินการเลขคณิต ใช้สําหรับกระทําการคํานวณทาง คณิตศาสตร์ เช่นบวก ลบ คูณ หาร โดยจะ นําข้อมูลตัวหนึ่งไปกระทํากับอีกตัวหนึ่ง โดยให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์แบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้

12 1. ตัวดําเนินการเลขคณิต

13 คําถาม หลังจากคอมพิวเตอร์ทําคําสั่ง ต่อไปนี้ เอาต์พุตที่ได้จะเป็นอย่างไร ก. 26 MOD 4 ข. 26 DIV 4 ค. 26 / 4 คําถาม ในการทําคําสั่งต่อไปนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นอย่างไร ก. 1 + 2 * 3 + 4 ข. 6 + 4 / 2 + 3 ค. 2 / 3 * 4 คําถาม พิจารณาโปรแกรมดังนี้ 2 + 3 * 4 จะมีค่าเท่ากับ 20 เพราะ (2 + 3) * 4 หรือเท่ากับ 14 เพราะ 2 + (3 * 4)

14 2. ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ (Relation Operators) จํานวน ข้อมูลสองค่ามา เปรียบเทียบกัน โดยข้อมูลทั้งสองค่า จะต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ ได้จะเป็น ค่าจริงหรือเท็จ

15 2. ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ

16 3. ตัวดําเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) ตัวดําเนินการทางตรรกะ (logical operator) เมื่อกระทํากับค่าใดผลลัพธ์ที่ ออกมาจะเป็น จริงหรือเท็จ ตัวดําเนินการ ทางตรรกะแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

17 ข้อสังเกตุ ถ้าหากในประโยคภาษาปาสคาลมีการ ใช้ตัวดําเนินการหลายตัว ภาษาปาสคาลจะ จัดลําดับความสําคัญการทํางานก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

18 3. ตัวดําเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) ตัวอย่าง การกระทําต่อไปนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น จริงหรือเท็จ ถ้า X = 6, Y = 13 และ Z = 4.2 ( ( X Y DIV 2) OR (Z <= Y) AND ( NOT (Z = X / 2) )

19 3. ตัวดําเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) วิธีคิด ( (6 13 DIV 2) OR (4.2 <= 13) AND (NOT (4.2 = 6 / 2) ) ( (6 6) OR (4.2 <= 13) AND (NOT (4.2 = 6 / 2) ) (false) OR true) AND true true

20 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 3. จงหาผลลัพธ์จากการทําต่อไปนี้ 3.1 8 * 6 / 3 * 4 3.3 (8 * 6) / 3 * 4 3.2 8 * 6 / (3 * 4) 3.4 1 + 4 * 6 + 8 / 4 + 4 4. ถ้าหาก a = 49, b = 5 และ C = 3 จงบอก ผลลัพธ์จากการทํางานต่อไปนี้ 4.1 a MOD b * c + 1 4.4 a MOD (b * c) + 1 4.2 24 / c * 4 4.5 a DIV b MOD 2 4.3 7 + 2 div c – 1 4.6 48 / (c * 2) * 4

21 Take home Sec A ส่งงานวันพุธที่ 10 กันยายน 2551 ในคาบ Sec B ส่งงานวันพุธที่ 10 กันยายน 2551 ในคาบ Sec c ส่งงานวันพฤหัสที่ 11 กันยายน 2551 ใน คาบคำสั่ง 1. อ่านบทที่ 5 เรื่อง หัวข้อที่ 5.3 รูปแบบและการแสดงผล หัวข้อที่ 5.4 ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ หัวข้อที่ 5.5 ฟังก์ชั่นและตัวอักขระ หัวข้อที่ 5.6 ตัวดำเนินการ + 2. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5


ดาวน์โหลด ppt Hand out 3 ข้อผิดพลาดของ โปรแกรม และตัวดำเนินการ ( Error and Operator ) By Sasithorn suchaiya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google