งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองและ การเขียน รายงานผลการ ทดลองทาง วิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองและ การเขียน รายงานผลการ ทดลองทาง วิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองและ การเขียน รายงานผลการ ทดลองทาง วิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

2 การเตรียมตัวก่อนทำ ปฏิบัติการ ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการ ทดลอง ดูนิยาม สูตรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเบื้องต้น  อุปกรณ์ที่ต้องใช้  สารเคมี ขั้นตอนการเตรียม คำนวณ ปริมาณและความเข้มข้น  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ( วิธีใช้ การอ่านค่า หน่วย ฯลฯ ) สรุปขั้นตอนการทดลองที่ชัดเจน สรุปสิ่งที่ต้องสังเกต ข้อมูลที่ต้อง บันทึก และค่าที่เป็นไปได้ ตาราง / แบบฟอร์มบันทึกผล

3 วัตถุประสงค์ของการ ทดลอง เพื่อฝึกทักษะ / เรียนรู้ / ทำความเข้าใจ ทฤษฎีเดิม ( มีอยู่แล้ว )  ผลการทดลองดีหรือไม่ เทียบกับที่คำนวณ ได้จากทฤษฎี เพื่อหาคำตอบให้กับปัญหา ( การ วิเคราะห์ )  มี / ไม่มี ( เชิงคุณภาพ )  มีเท่าไหร่ ( เชิงปริมาณ ) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ( สร้างทฤษฎี ใหม่ )  ได้ / ไม่ได้ ดี / ไม่ดี  หาความสัมพันธ์  สร้างสมการ สูตร  สร้างทฤษฎีใหม่

4 องค์ประกอบของ รายงาน ข้อมูลเบื้องต้นของการ ทดลอง 1. บทนำ ที่มาและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 2. วัตถุประสงค์ 3. สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ 4. วิธีการทดลอง 5. ผลการทดลอง 6. อภิปรายผล 7. สรุปผลการทดลอง และ วิจารณ์การทดลอง 8. เอกสารอ้างอิง

5 1. บทนำ ที่มาของปัญหา ประเด็นที่สนใจ ศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ของการทดลองใน ภาพรวม กระบวนการคร่าว ๆ ที่จะนำไปสู่ วัตถุประสงค์  วิธีการทดลอง  ปฏิกิริยาที่สนใจ  เงื่อนไขปัจจัยที่ใช้

6 2. วัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณ เพื่อศึกษา / เพื่อเข้าใจทฤษฎี เพื่อหาความสัมพันธ์ เพื่อพิสูจน์ว่าผลการทดลอง เป็นไปตามทฤษฎี

7 3 สารเคมีและอุปกรณ์ อุปกรณ์ สารเคมี และขั้นตอน การทดลอง  สารเคมี : สูตรเคมี ความเข้มข้นและ ปริมาณที่ใช้ / ที่เตรียม  อุปกรณ์ : ชนิด ขนาด จำนวน  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ : หลักการ ทำงานและวิธีใช้เบื้องต้น

8 4 วิธีการทดลอง วิธีการทดลอง  สรุปเป็นขั้นตอนสั้น ๆ หรือ flow chart ที่ใช้ได้จริง  ใช้ตาราง / รูป แทนการเขียนบรรยาย ( ในส่วนที่ทำได้ )  ระบุเงื่อนไขในการทดลอง ( ตัวแปร ต้น )  ระบุสิ่งที่ต้องสังเกต / ปริมาณที่ ต้องการวัด ( ตัวแปรตาม )  ระบุอันตรายหรือข้อควรระวัง

9 5 ผลการทดลอง รายงานผลข้อมูลในรูปของ ตาราง  ข้อมูลที่อยู่ในตารางเดียวกันต้องมี ความสัมพันธ์กัน  ออกแบบตารางที่กระทัดรัด มีข้อมูล ครบถ้วน  เขียนชื่อตาราง หัวตาราง หน่วยของ ปริมาณต่าง ๆ ให้ชัดเจน  ปริมาณที่ได้จากการคำนวณเบื้องต้น ให้แสดงวิธีคำนวณเป็นตัวอย่าง ค่าที่ได้ใส่ในตาราง

10 ผลการทดลอง ( ต่อ ) วิเคราะห์ผลการทดลอง  แสดงการนำผลการทดลองไปใช้หา ปริมาณหรือความสัมพันธ์อื่นที่ ซับซ้อนขึ้น  กราฟ แสดงความสัมพันธ์ของ ข้อมูลแต่ละชุด เพื่อให้เห็นแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง  สมการ แสดงความสัมพันธ์ของตัว แปรต้น ตัวแปรตาม ปัจจัยที่มีผล อธิบายผลการทดลอง  บรรยาย ความสำคัญของค่า / ผลที่ ได้

11 ผลการทดลอง ( ต่อ ) ตาราง 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา

12 ผลการทดลอง ( ต่อ ) กราฟ 1 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเศษส่วนโมลและ ปริมาตร โมลาร์ ของสารละลาย H 2 O/C 2 H 5 OH

13 6 อภิปรายผล สรุป วัตถุประสงค์ วิธีทดลอง ผลที่ได้ อภิปรายผลในภาพรวม  ผลที่ได้สอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร  ผลที่ได้นำไปสู่การสรุปสมมติฐาน หรือสร้างทฤษฎีใหม่หรือไม่ อย่างไร  ผลที่ได้ให้ข้อมูล / คำตอบที่ต้องการ ศึกษาหรือไม่ อย่างไร

14 7 สรุปและวิจารณ์ผลการ ทดลอง ทำอะไร อย่างไร ได้ผลอย่างไร ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่

15 วิจารณ์ผล ผลที่ได้ตอบวัตถุประสงค์ หรือไม่ อธิบายความถูกต้องแม่นยำ ของการทดลอง อธิบายปัญหาที่พบ / สาเหตุ / การแก้ไข  ปัญหาที่พบระหว่างการทดลอง  ปัญหาที่พบเมื่อทำการรวบรวม ข้อมูล  ปัญหาที่พบเมื่อทำการวิเคราะห์ ข้อมูล การปรับปรุง / แก้ไขที่เสนอแนะ เกี่ยวกับการทดลอง

16 เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิงที่ใช้จริง  ทฤษฎี  วิธีทดลอง  ผลที่ได้สอดคล้องกับงานอื่นหรือไม่ อ้างอิงตามวิธีของ ม. เกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การทดลองและ การเขียน รายงานผลการ ทดลองทาง วิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google