งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการ เรียนรู้ จำนวนคละ และเศษเกิน ค 1.1.1 มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense) เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ค 1.1.2 อ่าน เขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจำนวนนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการ เรียนรู้ จำนวนคละ และเศษเกิน ค 1.1.1 มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense) เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ค 1.1.2 อ่าน เขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจำนวนนับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการ เรียนรู้ จำนวนคละ และเศษเกิน ค 1.1.1 มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense) เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ค 1.1.2 อ่าน เขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจำนวนนับ เศษส่วนได้ มาตรฐาน การเรียนรู้

2 เมื่อกำหนดเศษเกินให้ สามารถเขียนในรูปจำนวนคละ และ เมื่อกำหนดจำนวนคละให้ สามารถเขียนในรูปเศษเกินได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 เศษเกินและจำนวนคละ การเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ พิจารณารูปที่แรเงาแสดงเศษส่วนต่อไปนี้ จากรูปเขียนเป็นเศษส่วนได้ 6 4 1 6 4 4 4 2 4 = + = 2 4 + = 1 2 4 ดังนั้น 6 4 = 1 2 4 6÷4 = 1 เศษ 2 = 1 6÷4 = 1 เศษ 2 = 1 4 6 4 2

4 การเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ อาจทำได้โดย นำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ เศษที่เหลือเป็นตัวเศษ โดยมีตัวส่วนคงเดิม ดังนี้ การเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ 17 5 3 2 5 เขียนในรูปจำนวนคละ ได้โดย 17 ÷ 5 = 3 เศษ 2 เขียนในรูปจำนวนคละ ได้ 17 5

5 วิธีทำ ดัง นั้น ตอบ ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนเศษเกิน ให้อยู่ในรูปจำนวนคละ 13 5 5 = 2 3 5 ๒ ๓ ๕ 2 เศษ 3 เนื่องจาก 13 ÷ 5 =

6 ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนเศษเกิน ให้อยู่ในรูปจำนวนคละ วิธีทำ ดังนั้ น ตอบ 35 9 9 = 3 8 9 ๓ ๘ ๙ 3 เศษ 8 เนื่องจาก 35 ÷ 9 =

7 การเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกิน จากรูปเขียนเป็นเศษส่วนได้ 2 5 6 2 5 6 6 6 5 6 = + 6 6 + = 1 + 5 6 = 17 6 ดังนั้น 2 5 6 = 17 6

8 การเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกิน อาจทำได้โดย นำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกด้วยตัวเศษ ผลที่ได้เขียนเป็นตัวเศษ โดยมีตัวส่วนคงเดิม ดังนี้ การเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกิน 4 3 7 เขียนในรูปเศษเกิน ได้โดย เขียนในรูปเศษเกิน ได้ 31 7 4 3 7 (7  4) + 3 = 31

9 ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนจำนวนคละ ให้อยู่ในรูปเศษเกิน วิธีทำ ดังนั้ น ตอบ (7  3)+4 7 25 7 = 3 4 7 ๒๕ ๗ = 3 4 7 21+4 7 = 3 4 7

10 ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนจำนวนคละ ให้อยู่ในรูปเศษเกิน วิธีทำ ดังนั้ น ตอบ (8  6)+5 8 53 8 = 6 5 8 ๕๓ ๘ = 6 5 8 48+5 8 = 6 5 8

11 สาระสำคั ญ • ก• การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ อาจทำได้โดย นำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ เศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม • ก• การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน สามารถหาตัวเศษ ได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับ แล้วบวกกับตัวเศษ โดยมีตัวส่วนคงเดิม


ดาวน์โหลด ppt สาระการ เรียนรู้ จำนวนคละ และเศษเกิน ค 1.1.1 มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense) เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ค 1.1.2 อ่าน เขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจำนวนนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google