งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มวล (mass) มวล คือ รูปแบบหนึ่งที่ใช้ บอกถึงปริมาณของสสาร หน่วย SI ของมวล คือ kilogram (kg) 1 kg = 1000 g = 1 x 10 3 g มวลของสสารคงที่ไม่ว่าจะ อยู่ที่ใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มวล (mass) มวล คือ รูปแบบหนึ่งที่ใช้ บอกถึงปริมาณของสสาร หน่วย SI ของมวล คือ kilogram (kg) 1 kg = 1000 g = 1 x 10 3 g มวลของสสารคงที่ไม่ว่าจะ อยู่ที่ใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มวล (mass) มวล คือ รูปแบบหนึ่งที่ใช้ บอกถึงปริมาณของสสาร หน่วย SI ของมวล คือ kilogram (kg) 1 kg = 1000 g = 1 x 10 3 g มวลของสสารคงที่ไม่ว่าจะ อยู่ที่ใด

2 2 weight = mass x g บนดวงจันทร์ g ~ 0.17 เท่า ของ g บนโลก ดังนั้นสสารมวล 1 kg จะหนัก 1 kg บน โลก แต่จะหนักเพียง 0.17 kg บนดวงจันทร์ น้ำหนัก (weight) คือ แรงโน้มถ่วงที่กระทำกับ วัตถุ

3 3 cdcandelaLuminous intensity molmoleAmount of substance KkelvinTemperature AampereCurrent ssecondTime kgkilogramMass mmeterLength Symbo l Name of Unit Base Quantity หน่วย SI พื้นฐาน

4 4 10 -9 nNano- 10 -12 pPico- 10 -6  Micro- 10 -3 mMilli- 10 -2 cCenti- 10 -1 dDeci- 10 3 kKilo- 10 6 MMega- 10 9 GGiga- 10 12 TTera- Meani ng Symb ol Prefix อักษรนำหน้าหน่วย SI

5 5 ปริมาตร (volume) – หน่วย SI สำหรับปริมาตรคือลูกบาศก์เมตร (cubic meter, m 3 ) 1 mL = 1 cm 3 1 cm 3 = (1 x 10 -2 m) 3 = 1 x 10 -6 m 3 1 dm 3 = (1 x 10 -1 m) 3 = 1 x 10 -3 m 3 1 L = 1000 mL = 1000 cm 3 = 1 dm 3

6 6 ความหนาแน่น (Density) หน่วย SI สำหรับความหนาแน่น คือ kg/m 3 1 g/cm 3 = 1 g/mL = 1000 kg/m 3 density = mass volume d = m V ชิ้นโลหะแพลตทินัมที่มีความ หนาแน่นเป็น 21.5 g/cm 3 และมี ปริมาตร 4.49 cm 3 จะมีมวลเป็น เท่าไร ? d = m V m = d x V= 21.5 g/cm 3 x 4.49 cm 3 = 96.5 g

7 7 อุณหภูมิ : เคลวิน, เซลเซียส และ ฟาเรนไฮท์ K = o C + 273.15 273 K = 0 o C 373 K = 100 o C o F = x o C + 32 9 5 32 o F = 0 o C 212 o F = 100 o C

8 8 เปลี่ยน 172.9 o F ให้เป็น องศาเซลเซียส o F = x o C + 32 9 5 o F – 32 = x o C 9 5 x ( o F – 32) = o C 9 5 o C = x ( o F – 32) 9 5 o C = x (172.9 – 32) = 78.3 9 5

9 9 ความสำคัญของ หน่วย ดาวเทียม มูลค่า 125 ล้านเหรียญ สหรัฐ ที่ NASA ส่งขึ้น ไปโคจรรอบ ดาวอังคาร ตกได้ อย่างไร ?

10 10 จำนวนอะตอมใน 12 g ของ คาร์บอนคือ 602,200,000,000,000,000,000,000 6.022 x 10 23 มวลของคาร์บอนหนึ่งอะตอม ในหน่วยกรัม คือ 0.000000000000000000 0000199 1.99 x 10 -23 N x 10 n N คือตัวเลข ระหว่าง 1 ถึง 10 n คือจำนวนเต็ม บวกหรือลบ Scientific Notation ( สัญกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ )

11 11 Scientific Notation 568.762 n > 0 568.762 = 5.68762 x 10 2 เคลื่อนจุดทศนิยม ไปทางซ้าย 0.00000772 n < 0 0.00000772 = 7.72 x 10 -6 เคลื่อนจุดทศนิยม ไปทางขวา

12 12 การบวกและการลบ 1. เขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปยกกำลัง n เดียวกัน 2. บวกหรือลบค่า N 1 and N 2 3. ค่า n คงเดิม 4. ปรับค่า n ตามความเหมาะสม 9.71 x 10 4 + 3.90 x 10 3 = 9.71 x 10 4 + 0.390 x 10 4 = 10.10 x 10 4 = 1.01 x 10 5 Scientific Notation

13 13 Scientific Notation การคูณ 1. คูณค่า N 1 and N 2 2. บวกค่ายกกำลัง n 1 และ n 2 3. ปรับค่า n ให้เหมาะสม (4.0 x 10 -5 ) x (7.0 x 10 3 ) = (4.0 x 7.0) x (10 -5+3 ) = 28 x 10 -2 = 2.8 x 10 -1

14 14 การหาร 1. ทำการหาร N 1 และ N 2 ตามปกติ 2. ทำการลบค่ายกกำลัง n 1 และ n 2 3. ปรับค่า n ให้เหมาะสม 8.5 x 10 4 ÷ 5.0 x 10 9 = (8.5 ÷ 5.0) x 10 4-9 = 1.7 x 10 -5 Scientific Notation

15 15 เลขนัยสำคัญ (significant figures) 012345012345012345012345 3.4 3.44

16 16 456 cm. 456 cm. 1. เลขที่ไม่ใช่ 0 ทั้งหมด เป็นเลขนัยสำคัญ 1.01 cm 2. เลข 0 ระหว่างเลขอื่น เป็น เลขนัยสำคัญ เลขนัยสำคัญ 2 ตัว เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 3.5 g 2005 kg เลขนัยสำคัญ 4 ตัว เลขนัยสำคัญ 3 ตัว เลขนัยสำคัญ

17 17 0.02 g 0.02 g 3. เลข 0 ทางด้านซ้ายของเลข อื่นไม่เป็นเลขนัย สำคัญ เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 4. เลข 0 ทางด้านขวาของเลขอื่น และมีจุดทศนิยมเป็นเลข นัยสำคัญ 4. เลข 0 ทางด้านขวาของเลขอื่น และมีจุดทศนิยมเป็นเลข นัยสำคัญ เลขนัยสำคัญ 1 ตัว 0.002 6 cm เลขนัยสำคัญ 2 ตัว 0.0200 g 30.0 cm เลขนัยสำคัญ 3 ตัว

18 18 5. เลข 0 ทางขวามือของเลขอื่นที่ไม่มีจุดทศนิยมไม่จำเป็น 5. เลข 0 ทางขวามือของเลขอื่นที่ไม่มีจุดทศนิยมไม่จำเป็นต้องเป็นเลขนัยสำคัญ 130 cm 25 เลขนัยสำคัญ 3, 4 หรือ 5 ตัว เลขนัยสำคัญ 2 หรือ 3 ตัว 10,300 g Scientific Notation เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 1.03 x 10 4 g เลขนัยสำคัญ 4 ตัว 1.030 x 10 4 g เลขนัยสำคัญ 5 ตัว 1.0300 x 10 4 g

19 19 ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญใน จำนวนต่อไปนี้ 24 mL เลขนัยสำคัญ 2 3001 g เลขนัยสำคัญ 4 0.0320 m 3 เลขนัยสำคัญ 3 6.4 x 10 4 molecules เลขนัยสำคัญ 2 560 kg เลขนัยสำคัญ 2 หรือ 3

20 20 เลขนัยสำคัญ การบวกและการลบ ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนตัวเลขหลังจุด ทศนิยมเท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุด ทศนิยมของตัวตั้งที่มีตัวเลขหลังจุด ทศนิยมน้อยที่สุด 89.332 1.1+ 90.432 ปัดเป็น 90.4 มีเลขหลังจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง 3.70 -2.9133 0.7867 มีเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปัดเป็น 0.79

21 21 เลขนัยสำคัญ การคูณและการหาร ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ เท่ากับจำนวนตัวเลขนัยสำคัญของตัว ตั้งที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด 4.51 x 3.6666 = 16.536366= 16.5 3 sig figs ปัดเป็น 3 sig figs 6.8 ÷ 112.04 = 0.0606926 2 sig figs ปัดเป็น 2 sig figs = 0.061

22 22 เลขนัยสำคัญ ตัวเลขแม่นตรง (Exact Numbers) ตัวเลขจากนิยามหรือจำนวนนับ ของวัตถุจัดเป็นตัวเลขแม่นตรงที่มี จำนวนตัวเลขนัยสำคัญเป็นอนันต์ ค่าเฉลี่ยของค่าสามค่าต่อไปนี้ ; 6.64, 6.68 และ 6.70? 6.64 + 6.68 + 6.70 3 = 6.67333 = 6.67 เนื่องจากเลข 3 เป็นตัวเลขแม่นตรง = 7

23 23 ความถูกต้อง – ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับ ค่าจริงเพียงไร ความแม่นยำ – ค่าที่วัดได้ในชุดการ ทดลองหนึ่ง ๆ มีค่าใกล้กันเพียงไร ถูกต้อง และ แม่นยำ ไม่ถูกต้อง และ ไม่แม่นยำ แม่นยำ แต่ ไม่ถูกต้อง

24 24 1. เลือกอัตราส่วนหน่วย (unit factor) ที่เหมาะสม 2. เขียนหน่วยให้ครบในการคำนวณ 3. ถ้าเลือกใช้อัตราส่วนหน่วยถูกต้อง จะเหลือเพียงหน่วยของผลลัพธ์ เท่านั้นที่ไม่ถูกตัด 1 L = 1000 mL หาจำนวน mL ใน 1.63 L 1L 1000 mL 1.63 L x = 1630 mL 1L 1000 mL 1.63 L x = 0.001630 L2L2 mL (unit factor) วิธีการตัดหน่วย (Factor- Label Method)

25 25 คำนวณความหนาแน่นของเงิน ในหน่วย SI ถ้ากำหนดให้เงินมี ความหนาแน่นเป็น 10.5 g/cm 3 1 kg = 10 3 g1 m 3 = 10 6 cm 3 10.5 g cm 3 x 1 kg 10 3 g 10 6 cm 3 1 m 3 x = 10.5 x 10 3 kg/m 3 เปลี่ยน g ให้เป็น kg และ เปลี่ยน cm 3 ให้เป็น m 3 = 1.05 x 10 4 kg/m 3

26 26 การแก้ปัญหาโจทย์ พิจารณาโจทย์ว่ามีข้อมูลใดที่ เป็นประโยชน์ ต่อการแก้โจทย์ คำนวณ : สูตร วิธีการตัดหน่วย ตรวจสอบผลลัพธ์ : หน่วย เลขนัยสำคัญ ความสมเหตุสมผลของตัวเลข

27 27 เมื่อ 300 ปีก่อน เบนจามิน แฟรงคลิน ได้ทดลองวิธีการลด อัตราการระเหยของน้ำในแหล่ง น้ำโดยการหยดน้ำมันที่ระเหย ยากลงบนผิวน้ำ ซึ่งพบว่าน้ำมัน 0.10 mL ปกคลุมผิวน้ำในเขื่อนที่ ลึก 15 m ได้เป็นพื้นที่ 40 m 2 ถ้า สมมุติให้น้ำมันเรียงตัวบนผิวน้ำ เป็นชั้นโมเลกุลเดียว คำนวณหา ขนาดของโมเลกุลน้ำมันในหน่วย nm ตัวอย่างโจทย์ h = V/A h = 0.1 mL 40 m 2 x 1 m 3 10 6 mL 1 nm 10 -9 m x = 2.5 nm


ดาวน์โหลด ppt 1 มวล (mass) มวล คือ รูปแบบหนึ่งที่ใช้ บอกถึงปริมาณของสสาร หน่วย SI ของมวล คือ kilogram (kg) 1 kg = 1000 g = 1 x 10 3 g มวลของสสารคงที่ไม่ว่าจะ อยู่ที่ใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google