งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้วิจัย........................................................... ภาควิชา......... คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิชาการ..................ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้วิจัย........................................................... ภาควิชา......... คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิชาการ..................ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะผู้วิจัย........................................................... ภาควิชา......... คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิชาการ..................ชำนาญการ

2 การพัฒนางาน................................ ภาควิชา......... คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ.2552-2555 ด้วยวิธี.......... A DEVELOPMENT OF ……………..…………… DEPARTMENT OF ……………….. FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI 2008-2011 BY ………………………………… โดย............................................... และคณะ FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

3 ความเป็นมาและ ความสำคัญ 1. งาน...................... มีความสำคัญต่อ...................... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่กำลังพัฒนา คือ/เนื่องจาก............................. ก่อให้เกิด.................................... เป็นจำนวนมากทั่วโลก 2. การแก้ปัญหางาน...................... อย่างยั่งยืน ต้อง............................ โดย มีระยะเวลาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 3 ปี ที่ได้ผลดี และ มีความ มั่นใจว่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคตอีกไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ เรียนรู้ เน้นให้ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทุกคน มาร่วมกันสร้างสรรค์ ผลงาน สู่ความสำเร็จ ชื่อเสียง และอนาคตของมหาวิทยาลัย 4. คณะผู้วิจัย เป็นบุคคลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญ ของงาน...................... จึงมาร่วมกันแสวงหาและดำเนินการ เพื่อพัฒนา งาน...................... ให้เป็นแบบอย่างของการใฝ่เรียนรู้ ที่สามารถนำไป ประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย 1. งาน...................... มีความสำคัญต่อ...................... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่กำลังพัฒนา คือ/เนื่องจาก............................. ก่อให้เกิด.................................... เป็นจำนวนมากทั่วโลก 2. การแก้ปัญหางาน...................... อย่างยั่งยืน ต้อง............................ โดย มีระยะเวลาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 3 ปี ที่ได้ผลดี และ มีความ มั่นใจว่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคตอีกไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ เรียนรู้ เน้นให้ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทุกคน มาร่วมกันสร้างสรรค์ ผลงาน สู่ความสำเร็จ ชื่อเสียง และอนาคตของมหาวิทยาลัย 4. คณะผู้วิจัย เป็นบุคคลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญ ของงาน...................... จึงมาร่วมกันแสวงหาและดำเนินการ เพื่อพัฒนา งาน...................... ให้เป็นแบบอย่างของการใฝ่เรียนรู้ ที่สามารถนำไป ประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย

4 วัตถุประสงค์ การวิจัย เพื่อพัฒนา งาน........................... โดยใช้ ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่

5 Research Design เป็นวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research) แบบกลุ่มเดียว วัดหลายครั้ง ก่อน-หลัง การทดลอง (One group Pre-test Post-test Time series Design) ด้วยการพัฒนาระบบงาน/วิธีการใหม่ ของงาน................ที่ ได้นำหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์แบบผสมผสานกัน โดยใช้งาน พื้นที่ และ กลุ่มเป้าหมาย เป็นศูนย์กลาง นำระบบงาน/วิธีการที่พัฒนาขึ้น ไปดำเนินการ ที่ ภาควิชา......... คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่.............. 2551 ถึง................ 2554 รวม 3 ปี

6 เปรียบเทียบผลการ ดำเนินงาน ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนำ ระบบงาน / วิธีการ ที่พัฒนาขึ้น ไป ดำเนินการ โดยใช้ค่าสถิติพรรณา

7 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ การทำงาน................ ที่ ดำเนินการในแต่ละปี ระหว่างวันที่.............. 2551 ถึง................ 2554 จำนวน........... ครั้ง ใช้ประชากรทั้งหมด เป็น กลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ การทำงาน................ ที่ ดำเนินการในแต่ละปี ระหว่างวันที่.............. 2551 ถึง................ 2554 จำนวน........... ครั้ง ใช้ประชากรทั้งหมด เป็น กลุ่มตัวอย่าง

8 เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย 1. ระบบงาน / วิธีการ ใหม่ ของการดำเนินงาน...... ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีการ ปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะๆ ด้วยการนำไปปฏิบัติจริง ณ ภาควิชา......... คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่.............. 2551 ถึง................ 2554 2. แบบบันทึกผลการ ดำเนินงาน......................... จำนวน..... ชุด

9 ขั้นตอน และ วิธีการ ในการสร้างและพัฒนา ระบบงาน / วิธีการ ใหม่ สรุปได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1. วิเคราะห์ระบบงาน / วิธีการ เดิม ในการดำเนินงาน.... ร่วมกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาจุดหรือ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

10 2. กำหนดระบบงาน/วิธีการ ใหม่เบื้องต้น ร่วมกับผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุง กระบวนการทำงาน เพื่อลดสภาพปัญหา 3. นำระบบงาน/วิธีการ ใหม่เบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้น ไปดำเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลเป็น ระยะๆ แล้วนำผลที่ได้ มาปรับปรุงระบบงาน/วิธีการ กระบวนงาน และวิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมยิ่งๆขึ้น ใน แต่ละปี ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. เมื่อได้ดำเนินงานมาครบ 3 ปี นำผลการดำเนิน งานทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้น มาวิเคราะห์ และสรุปเป็น “ระบบงาน/วิธีการ สุดท้าย” ของการวิจัยครั้งนี้

11 ผลการวิจั ย

12 พบว่า 1. จุดเด่น คือ 1.1..................................................................................... 1.2..................................................................................... 1.3..................................................................................... 1.4..................................................................................... 1.5..................................................................................... 2.จุดด้อย คือ 2.1..................................................................................... 2.2..................................................................................... 2.3..................................................................................... 2.4..................................................................................... 2.5..................................................................................... 3.สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือ 3.1..................................................................................... 3.2..................................................................................... 3.3..................................................................................... 3.4..................................................................................... 3.5..................................................................................... การวิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการ เดิม (ก่อนปี 2552) ในการดำเนินงาน..............................

13 สิ่งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการ เดิม ได้แก่ ระบบงาน/วิธีการ ใหม่เบื้องต้น ในปี 2552 1.......................... คือ 1.1.................................................................................................... 1.2.................................................................................................... 1.3.................................................................................................... 1.4.................................................................................................... 1.5.................................................................................................... 2.................................... คือ 2.1.................................................................................................... 2.2.................................................................................................... 2.3.................................................................................................... 2.4.................................................................................................... 2.5.................................................................................................... 3............................................. คือ 3.1.................................................................................................... 3.2.................................................................................................... 3.3.................................................................................................... 3.4.................................................................................................... 3.5....................................................................................................

14 สิ่งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการในปี 2552 ได้แก่ ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2553 1.......................... คือ 1.1.................................................................................................... 1.2.................................................................................................... 1.3.................................................................................................... 1.4.................................................................................................... 1.5.................................................................................................... 2.................................... คือ 2.1.................................................................................................... 2.2.................................................................................................... 2.3.................................................................................................... 2.4.................................................................................................... 2.5.................................................................................................... 3............................................. คือ 3.1.................................................................................................... 3.2.................................................................................................... 3.3.................................................................................................... 3.4.................................................................................................... 3.5....................................................................................................

15 สิ่งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการในปี 2553 ได้แก่ ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2554 1.......................... คือ 1.1.................................................................................................... 1.2.................................................................................................... 1.3.................................................................................................... 1.4.................................................................................................... 1.5.................................................................................................... 2.................................... คือ 2.1.................................................................................................... 2.2.................................................................................................... 2.3.................................................................................................... 2.4.................................................................................................... 2.5.................................................................................................... 3............................................. คือ 3.1.................................................................................................... 3.2.................................................................................................... 3.3.................................................................................................... 3.4.................................................................................................... 3.5....................................................................................................

16 สรุปได้ ดังนี้ ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ ที่เหมาะสม 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินงาน เป็นดังนี้ 1.1................................................................................................. 1.2................................................................................................. 1.3................................................................................................. 1.4................................................................................................. 1.5................................................................................................. 2. การให้บริการอย่างประทับใจ เป็นดังนี้ 2.1................................................................................................. 2.2................................................................................................. 2.3................................................................................................. 2.4................................................................................................. 2.5................................................................................................. 3.การสรุปผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้ 3.1................................................................................................. 3.2................................................................................................. 3.3................................................................................................. 3.4................................................................................................. 3.5.................................................................................................

17 1. ระบบงาน / วิธีการ ใหม่ ของการดำเนินงาน........................

18 2. การเตรียมพร้อมก่อนออกให้บริการแต่ละครั้ง 3. การต้อนรับผู้มารับบริการอย่างประทับใจตั้งแต่แรก 4. การให้บริการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 5. การให้บริการส่งผู้รับบริการกลับบ้าน 6. การสรุปผลการให้บริการ 7. การให้บริการติดตามผู้รับบริการที่ไม่มาตรวจ ผู้รับบริการ กลับออกไป ผู้รับบริการมาถึง 8. การประเมินผลการดำเนินงาน 1. การเตรียมพร้อมก่อนการดำเนินงาน

19 2. ผลการ ดำเนินงาน

20 ผลการดำเนินงาน ปี 2551-2554 ผลการดำเนินงาน 2551255225532554 1. ปริมาณงาน 2. คุณภาพงาน 3.การได้รับรางวัล/การยอมรับ 4.เวลา/แรงงาน ที่ใช้ในการ ดำเนินงาน 5.ต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 6.ความคุ้มค่าของการดำเนินงาน

21 ดีขึ้น จาก....................ในปี 2551 มาเป็น ………..ในปี 2554 ผลการดำเนินงาน

22 สรุปได้ว่า ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ ที่พัฒนาขึ้น เน้นการ.................................................................................. “ดีกว่า” ระบบงาน/วิธีการ เดิม

23 อภิปรายผลการวิจัย ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นระบบงาน/วิธีการ ที่ดีและเหมาะสมกับ................ ที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรและมีภาระงานมาก เนื่องจาก ได้พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานเป็นทีมอย่าง จริงจัง เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ และ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการ ได้หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยไม่เป็นภาระมากนักกับผู้ให้บริการ โดยใช้ ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่

24 ข้อเสนอแนะ

25 ข้อเสนอแ นะ ในการนำสิ่งที่ได้ จากการวิจัย ไปใช้ประโยชน์

26 สิ่งที่ได้จากการวิจัย ครั้งนี้ 1. ได้ระบบงาน / วิธีการ ใหม่ ของ งาน............................. ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง 2. ได้ผลการ ดำเนินงาน........................................ ที่ดีขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ด้าน.......... ด้าน........ และ ด้าน........ 3. ได้ข้อมูล 4. ได้ประสบการณ์

27 ข้อเสนอแนะทั่วไป ควรนำแนวคิด แนวทาง และ วิธีการ ที่ได้ดำเนินการในการวิจัยครั้ง นี้ ไปเป็นบทเรียนตัวอย่าง ของการพัฒนาที่ไม่ต้องเพิ่ม ทรัพยากร สามารถนำไปใช้ในการ วางแผนพัฒนาบุคลากร งาน หน่วยงาน ของตน โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่

28 ข้อเสนอแนะเฉพาะ 1. สำหรับ พื้นที่วิจัย คือ ภาควิชา................... คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 2. สำหรับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สำหรับ กระทรวงศึกษาธิการ 4. สำหรับผู้สนใจ

29 ข้อเสนอแนะ ในการทำวิจัยต่อไป 1. การทำวิจัยในเรื่องเดิม 1.1 ควรพัฒนาให้ครอบคลุม “ ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ” ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านระยะเวลาและ แรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์ 1.2 ควรทำวิจัยและพัฒนาต่อไป จนได้ “ ตัว แบบ ” ของงาน......................................... ที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และ ยั่งยืน

30 2. การทำวิจัยในเรื่องใหม่ ควรประยุกต์แนวทาง และวิธีการ ที่ได้ดำเนินการไปในการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ในงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างกว้างขวางและคุ้มค่ายิ่งๆขึ้น ด้วยหลักการ แนวคิด และ วิธีการ ของ การทำงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และ ยั่งยืน

31 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ รศ.ดร.บุญเจริญ................. คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์............................................ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์............................................ หัวหน้าภาควิชา........................ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นาง.................................. นาย...................................... คณะเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ กลุ่มเป้าหมายทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสและให้การสนับสนุนในการทำวิจัย ขอขอบคุณ รศ.ดร.บุญเจริญ................. คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์............................................ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์............................................ หัวหน้าภาควิชา........................ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นาง.................................. นาย...................................... คณะเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ กลุ่มเป้าหมายทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสและให้การสนับสนุนในการทำวิจัย

32 ขอขอบคุ ณ จากคณะผู้วิจัย มือใหม่............................ ผู้นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้วิจัย........................................................... ภาควิชา......... คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิชาการ..................ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google