งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Air Condition Efficiency Meter เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายมนชิต วชิรพรพงศา และ นายสรณัย จันทรโยธา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Air Condition Efficiency Meter เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายมนชิต วชิรพรพงศา และ นายสรณัย จันทรโยธา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Air Condition Efficiency Meter เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายมนชิต วชิรพรพงศา และ นายสรณัย จันทรโยธา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส ลีลาภัทธ อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร และ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รหัสโครงการ COE2007-17 การนำเสนอโครงงานวิชา 178498 Computer Engineering Pre-Project

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มา และความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ งานที่ได้ทำจนถึงปัจจุบัน การเตรียมการวัดประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการวัดประสิทธิภาพ งานที่จะทำการต่อไป ปัญหาและอุปสรรคที่พบ สรุปผลการดำเนินงาน

4 ที่มา และความสำคัญ ของโครงการ • ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศจำนวนมากที่ เสื่อมสภาพ และใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง จึงต้องมีการประเมินการใช้พลังงาน • การวัดประสิทธิภาพแบบเดิมต้องใช้ผู้ที่มี ความชำนาญ และเสียเวลาในการวัดมาก • เมื่อทำการวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก จะเสียเวลานานและไม่สะดวก

5 วัตถุประสงค์ของ โครงการ • เพื่อสร้างเครื่องวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศในงบประมาณที่ต่ำ • เพื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค ในการวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ สามารถวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้ • เพื่อทำให้การวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศทำได้ง่าย รวดเร็ว และ สะดวกในการใช้งาน

6 งานที่ได้ทำจนถึง ปัจจุบัน • พัฒนาเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ทางด้าน hardware เสร็จสิ้น • พัฒนาทางด้าน firmware เพื่อให้อุปกรณ์ ต่างๆ รับค่าและแสดงค่าได้

7 การเตรียมการวัด ประสิทธิภาพ • ปรับตั้งระดับความแรงของพัดลม ให้อยู่ที่ ตำแหน่งแรงสุด • ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 24-25 °c • ตรวจสอบไม่ให้มีการกีดขวางทางลม ทางด้านช่องลมกลับ • วัดกำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ของเครื่องปรับอากาศ ในช่วงที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน ( ส่วนของ คอมเพรสเซอร์รวมกับส่วนของ พัดลม )

8 ขั้นตอนในการวัด ประสิทธิภาพ • กรอกค่ากำลังไฟฟ้าที่วัดได้ • กรอกค่าขนาดช่องส่งลม หน่วยเป็น เซนติเมตร • กดปุ่ม ok เพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น ณ อุณหภูมิห้อง • นำชุดเซนเซอร์ไปวางบริเวณช่องลมออกจาก เครื่องปรับอากาศ • รอจนกว่าค่าค่อนข้างจะคงที่ • ดูค่าประสิทธิภาพที่ได้จากจอแสดงผล

9 งานที่จะทำการต่อไป • นำอุปกรณ์วัดปริมาณอากาศที่สร้างขึ้นมาเทียบ กับอุปกรณ์วัดจริง • ปรับปรุงส่วนของ firmware ให้มีความแม่นยำ ยิ่งขึ้น • จัดทำคู่มือการใช้

10 ปัญหาและอุปสรรคที่ พบ • หน่วยความจำไม่เพียงพอ • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (sht15) เมื่อเริ่มต้นจะส่งค่าที่ไม่ถูกต้องมาให้

11 สรุปแผนการ ดำเนินงาน แผนการดำเนินงานมิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1. ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 3. จัดหาอุปกรณ์ 4. พัฒนาเครื่องวัด ประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ 5. ทดสอบและ ปรับปรุงแก้ไข 6. จัดทำคู่มือการใช้ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน งานที่ทำเสร็จ สิ้นแล้ว งานที่จะ ดำเนินการ ต่อไป

12

13 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Air Condition Efficiency Meter เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายมนชิต วชิรพรพงศา และ นายสรณัย จันทรโยธา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google