งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะ นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมือนการติว วิชาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะ นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมือนการติว วิชาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะ นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมือนการติว วิชาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง

3 โครงสร้างและการ สืบไปในบทเรียน บทเรียนแบบติวเตอร์ เป็นการนำเสนอเนื้อหา ที่เพิ่มเติมความรู้ให้ ความสนุกกับบทเรียน ซึ่งอาจมีเกมมา ประกอบบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสนใจใน บทเรียนมากยิ่งขึ้น บทเรียนแบบติวเตอร์ เป็นการนำเสนอเนื้อหา ที่เพิ่มเติมความรู้ให้ ความสนุกกับบทเรียน ซึ่งอาจมีเกมมา ประกอบบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสนใจใน บทเรียนมากยิ่งขึ้น

4 การนำเข้าสู่บทเรียน ช่วยสอน แบบทดสอบ Pretest/ prostest/games การให้ผลย้อนกลับ / รายงาน ผลการเรียน / สถิติ จบบทเรียนช่วยสอน / ออก จากโปรแกรม โครงสร้างบทเรียนช่วย สอนแบบติวเตอร์

5 การนำเข้าสู่ บทเรียนช่วยสอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1. การเร้าความสนใจ 1. การเร้าความสนใจ 2. บอกวัตถุประสงค์ ของบทเรียน 2. บอกวัตถุประสงค์ ของบทเรียน 3. การทบทวนความรู้ เดิมหรือการให้ความรู้ พื้นฐานของผู้เรียน 3. การทบทวนความรู้ เดิมหรือการให้ความรู้ พื้นฐานของผู้เรียน

6 นอกจากนี้ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วย สอน ยังอาจเป็นการชี้แนวทางการ เรียนสำหรับผู้เรียนในลักษณะของคำ ชี้แจงในการใช้บทเรียน (Directions) มีด้วยกัน 2 ลักษณะ 1. คำชี้แจงในการสืบไป ในบทเรียนช่วยสอน เช่น การใช้เครื่องมือ ปุ่ม ไอคอน 2. คำชี้แจงเกี่ยวกับ วิธีการเรียน

7 การนำเข้าสู่ บทเรียนช่วยสอน 1. การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อให้ สอดคล้องกับผู้เรียน1. การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อให้ สอดคล้องกับผู้เรียน 2. การศึกษาหาแนวคิดกรอบการ เรียนรู้ของผู้เรียน2. การศึกษาหาแนวคิดกรอบการ เรียนรู้ของผู้เรียน 3. การวิเคราะห์หาหลักการใน การเรียนรู้ของผู้เรียน (Principles of learning)3. การวิเคราะห์หาหลักการใน การเรียนรู้ของผู้เรียน (Principles of learning) 4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน

8 วิธีการและรูปแบบ การนำเสนอ 1. ให้ผู้เรียนทดลอง1. ให้ผู้เรียนทดลอง 2. ให้ผู้เรียนค้นคว้าหา คำตอบด้วยตนเอง2. ให้ผู้เรียนค้นคว้าหา คำตอบด้วยตนเอง 3. การชี้นำแนวทาง ให้แก่ผู้เรียน3. การชี้นำแนวทาง ให้แก่ผู้เรียน

9 แบบทดสอบ Pretest / Protest 1. เป็นการทบทวน ความรู้เดิมของผู้เรียน1. เป็นการทบทวน ความรู้เดิมของผู้เรียน 2. เป็นการตรวจสอบ ความเข้าใจในบทเรียน ของผู้เรียน2. เป็นการตรวจสอบ ความเข้าใจในบทเรียน ของผู้เรียน

10 การให้ผลย้อนกลับ / การ รายงานผล / สถิติ 1. ให้ผลย้อนกลับในการ เรียนของผู้เรียนแบบ คำอธิบาย (Constructive)1. ให้ผลย้อนกลับในการ เรียนของผู้เรียนแบบ คำอธิบาย (Constructive) 2. ให้ผลทางบวก ( Positive) เป็นการกระตุ้น ผู้เรียน2. ให้ผลทางบวก ( Positive) เป็นการกระตุ้น ผู้เรียน 3. มีคำเฉลย (Corrective) / ขึ้นอยู่กับแบบทดสอบที่ ผู้สอนออกแบบบทเรียน3. มีคำเฉลย (Corrective) / ขึ้นอยู่กับแบบทดสอบที่ ผู้สอนออกแบบบทเรียน

11 การให้ผลย้อนกลับ / การ รายงานผล / สถิติ 4. ให้จำนวนครั้งในการตอบ ของผู้เรียน4. ให้จำนวนครั้งในการตอบ ของผู้เรียน 5. ในกรณีรายงานผล / สถิติ ควรอยู่หน้าเดียวกัน5. ในกรณีรายงานผล / สถิติ ควรอยู่หน้าเดียวกัน 6. พิจารณาการใช้เสียงใน บทเรียนให้สอดคล้อง6. พิจารณาการใช้เสียงใน บทเรียนให้สอดคล้อง 7. หลีกเลี่ยงการให้ผลทาง ลบ7. หลีกเลี่ยงการให้ผลทาง ลบ

12 การบอกเป็นนัย (Hint) มี 3 รูปแบบ 1. คำสำคัญ (Keywords)1. คำสำคัญ (Keywords) 2. แสดงตัวอย่าง คำถามและคำตอบ ที่คล้ายคลึง2. แสดงตัวอย่าง คำถามและคำตอบ ที่คล้ายคลึง 3. ให้คำตอบ บางส่วน3. ให้คำตอบ บางส่วน

13 การจบบทเรียนช่วยสอน / การ ออกจากโปรแกรม 1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการ ยืนยันการออกจากโปรแกรม1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการ ยืนยันการออกจากโปรแกรม 2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียน ยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียน ยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน 3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบ บทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบ บทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะ นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมือนการติว วิชาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google