งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้น แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละเท่า ๆ กัน ทำได้ 2 วิธี คือ การบวกและการคูณ 1. วิธีบวก แบบรูปในลักษณะนี้มักจะกำหนด จำนวนแรกให้จากนั้นจึงกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้น แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละเท่า ๆ กัน ทำได้ 2 วิธี คือ การบวกและการคูณ 1. วิธีบวก แบบรูปในลักษณะนี้มักจะกำหนด จำนวนแรกให้จากนั้นจึงกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้น แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละเท่า ๆ กัน ทำได้ 2 วิธี คือ การบวกและการคูณ 1. วิธีบวก แบบรูปในลักษณะนี้มักจะกำหนด จำนวนแรกให้จากนั้นจึงกำหนด เงื่อนไขใน การเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆ กัน โดยใช้วิธีการ บวก 2. วิธีคูณ ใช้วิธีการเช่นเดียวกับวิธีบวก เพียงแต่มีเงื่อนไขการเพิ่มเป็นผลมาจาก การคุณจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละเท่า ๆ กัน

3 แบบรูปของจำนวนที่ ลดลง แบบรูปของจำนวนที่ลดลงครั้งละเท่าๆ กัน ทำได้ 2 วิธี คือ การลบและการหาร วิธีลบ แบบรูปที่ใช้วิธีนี้ต้องกำหนด เงื่อนไข การลดว่าลดครั้งละเท่าไร โดย ลดครั้งละเท่ากัน แบบรูปที่ใช้วิธีนี้ตองกำหนดเงื่อนไขการ นับลด โดยเป็นผลมาจากการหาร ครั้ง ละเท่าๆ กัน

4 วิเคราะห์แบบรูปจากตัวเลข จากการกำหนดแบบรูปของจำนวน ให้เติม จำนวนอีก 2 จำนวนลงในช่องว่าง • 1, 5, 9, 13,...,... • 3, 9, 15, 21,...,... • 2, 0, -2, -4,...,... • -5, -3, -1, 1,...,... • 176, 88, 44,...,...

5 สมบัติการถ่ายทอด ถ้า a = b และ๖ = C แล้ว a = C เมื่อ a, ๖ และ C แทน จำนวนใดๆ เช่น ถ้า X = y และ y = 3 แล้ว X = 3 แล้ว a + b = X และ X =7 แล้ว a + b = 7 ถ้า 20= 2 ท + 5 และ 2n + 5= 10y แล้ว 20 = 10y สมบัติการสมมาตร ถ้า a = ๖ แล้ว ๖ = a เมื่อ a และ b แทนจำนวนใด ๆ สมบัติการบวก ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c เมื่อ a,b และ C แทน จำนวนใด ๆ

6

7

8

9 การ เขียนสมการ ข้อความ / ประโยคสัญลักษณ์ จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 27 ได้ ผลลัพธ์เป็น 35 1. จำนวนจำนวนหนึ่ง 2. จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 27 3. จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 27 ได้ ผลลัพธ์เป็น 35 1) X 2) X + 27 3) X +27 = 35

10 ข้อความ / ประโยคสัญลักษณ์ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวม กับ 5 ได้ผลลัพธ์เป็น 75 1. จำนวนจำนวนหนึ่ง 2. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง 3. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง รวมกับ 5 4. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง รวมกับ 5 ได้ผลลัพธ์เป็น 75 1) X 2) 3x 3) 3x + 5 4) 3x + 5 = 75

11 วิธีทำให้มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าเท่ากับ x องศา  มุมที่มีขนาดเล็กกว่าเท่ากับ 48  x องศา จะได้สมการ x  (48  x)  22 2x  70 x  35  มุมที่ใหญ่กว่ามีขนาด 35 องศา

12 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาวของเส้นรอบรูป เท่ากับ 33 เซนติเมตร ถ้าความกว้างยาวกว่า ครึ่งหนึ่งของความยาวอยู่ 3 เซนติเมตร รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร จะได้สมการ 3x  6  33 x  9  ด้านยาวยาว 9 เซนติเมตร ด้านกว้างยาว (9)  3  7.5 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ยาว  7.5  9  67.5 ตาราง เซนติเมตร

13 ปัจจุบัน ก มีอายุเป็นหกเท่าของ ข แต่ในเวลาอีก 15 ปีข้างหน้า ก มีอายุเป็นสามเท่าของอายุ ข อยาก ทราบว่า ข อายุเท่าไรในปัจจุบัน ปัจจุบันให้อายุของ ข  x อีก 15 ปีข้างหน้า ข อายุ  x  15 ปัจจุบัน ก มีอายุเป็นหกเท่าของ ข  6x อีก 15 ปีข้างหน้า ก อายุ  6x  15 อีก 15 ปี ก มีอายุเป็นสามเท่าของอายุ ข สมการ 6x  15  3(x  15) 6x  15  3x  45 6x  3x  45  15 3x  3 x  10  ปัจจุบัน ข อายุ 10 ปี


ดาวน์โหลด ppt แบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้น แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละเท่า ๆ กัน ทำได้ 2 วิธี คือ การบวกและการคูณ 1. วิธีบวก แบบรูปในลักษณะนี้มักจะกำหนด จำนวนแรกให้จากนั้นจึงกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google