งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 ( อีสาน - ใต้ ). นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์ จังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 ( อีสาน - ใต้ ). นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์ จังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 ( อีสาน - ใต้ )

2 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์ จังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

3 นายอภิชาต มนัสตรง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

4 นายอวยชัย ยอดแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 นางรัตน์ศร ลอยผา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

6 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

7 นางธัญวรัตม์ ดำริห์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

8 นางนารี พงษ์อนันต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

9 นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

10 นายศรีอุทัย กลับกลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

11 นายจีระวัฒน์ สุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

12 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลา 1. ปรับปรุง พฤติกรรม อันไม่พึง ประสงค์  พิจารณาวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกัน 1 สัปดาห์  พิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา 1 สัปดาห์  เลือกปัญหา 5 ลำดับแรกมา ทำแผนปฏิบัติ 5 วัน  ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 3 เดือน  ประเมินผลการปฏิบัติจาก ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

13 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลา 2. เพิ่มพูน ความรู้  สำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม 1 วัน  จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 1 วัน  จัดทำโครงการให้ความรู้ - ติดต่อวิทยากรที่เกี่ยวข้องหรือ วิทยากรในหน่วยงาน 5 วัน  จัดอบรม / จัดเวทีแลกเปลี่ยน 1 วัน  สรุปวิธีการ / แนวทาง 2 วัน  ถ่ายทอดวิธีการแนวทาง 1 วัน  นำไปปฏิบัติ 1 - 3 เดือน  ติดตามประเมินผล 5 วัน

14 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลา 3. การจัดทำ กระบวนงาน ( คู่มือติดต่อ ราชการ )  บุคลากรกลุ่มงานฝ่าย จัดทำ กระบวนงานทุกกิจกรรม 3 เดือน  ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำ กระบวนงานกับบุคลากรทุกคนใน องค์กร  ทดสอบการใช้กระบวนงาน  จัดทำคู่มือ การติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 ( อีสาน - ใต้ ). นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์ จังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google