งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มรวมมิตร ( กลุ่ม 3) 1. นายณรงค์ คงมั่นสสจ. ขอนแก่นประธาน 2. นายนิติ ดาราหะสสจ. ปัตตานี 3. นายปกาศิต สมาธิสสจ. ตรัง 4. นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์สสจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มรวมมิตร ( กลุ่ม 3) 1. นายณรงค์ คงมั่นสสจ. ขอนแก่นประธาน 2. นายนิติ ดาราหะสสจ. ปัตตานี 3. นายปกาศิต สมาธิสสจ. ตรัง 4. นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์สสจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มรวมมิตร ( กลุ่ม 3) 1. นายณรงค์ คงมั่นสสจ. ขอนแก่นประธาน 2. นายนิติ ดาราหะสสจ. ปัตตานี 3. นายปกาศิต สมาธิสสจ. ตรัง 4. นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์สสจ. สงขลา 5. น. ส. ประภาพรรณ นรินทร์นอกสสจ. นครราชสีมา 6. นางศิริวรรณ ศรีนุตสสจ. บุรีรัมย์ 7. น. ส. กาญจนา ยะถาสสจ. เชียงใหม่ 8. นายจิตรธวัช จันทรรินทร์สสจ. นครพนม 9. นางเพ็กน้อย นพเคราะห์สสจ. มุกดาหาร 10. นายสุทยุต พูลสมบัติสสจ. ภูเก็ต เลขานุการ

2 ปัญหา 5. การทำงานไม่มีขั้นตอนกระบวนการเลย ควรปรับปรุง 6. ล่าช้า ขั้นตอนมาก ซับซ้อนการพิจารณาเงินกู้ล่าช้า มี เงื่อนไขมาก ในการกู้เงิน... เซนต์ค้ำประกันผิดบ่อยๆ กว่าจะถูก ก็ไม่ทันกับการใส่ปุ๋ย 10. เอกสารแนะนำต่างๆไม่เข้าใจ 17. บางครั้งสหกรณ์จัดทำเอกสารส่งมาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ ละเลย 28. ติดต่อยาก เจ้าหน้าที่ควรจะมีความรู้มากกว่านี้ 43. ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนในสหกรณ์ 44. ไม่พอใจในการลดขั้นตอนขอกู้ / เพิ่มระยะเวลากู้ยืม / เอกสารที่ใช้เปลี่ยนแปลงบ่อย 45. จำนวนเงินที่ให้กู้มีไม่เพียงพอและควรเพิ่มวงเงินกู้

3 Action Plan แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเว ลา โดย การ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร เข้าสู่แหล่ง ทุน 1. วิเคราะห์แหล่งทุนของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงแหล่งทุนภายใน และทุนภายนอก 3. ชี้แจงขั้นตอนการเข้าถึง แหล่งทุนภายนอก ( การกู้ ) ต. ค.5 5- ก. ย.56 สสจ.

4 ปัญหา 1. ไม่พอใจที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่สนใจในหน้าที่รับผิดชอบ 2. 96 ปีแล้ว แต่คุณภาพด้อยกว่าหน่วยงานอื่น 3. เป็นข้าราชการมากไป 22. รู้จักกันในจังหวัดแต่ความสัมพันธ์ไม่มีเหมือนก่อนๆ 23. คำว่าหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สำหรับจังหวัด ไม่ค่อยดี ไม่ ค่อยใส่ใจ สหกรณ์เหมือนต่างคนต่างอยู่ เหมือนไม่มีบทบาทกับ สหกรณ์และสมาชิกเท่าใดนัก ขอความช่วยเหลือได้น้อยมาก ปล่อยปะละเลย ไม่สนใจติดตามรู้สึกห่างเหิน เหมือนสหกรณ์อยู่ คนเดียวโดยไม่มีที่ปรึกษา 25. จุดด้อยบุคลากรสหกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการขอให้เข้ามาดูแล สหกรณ์ เจ้าหน้าที่น้อย ทำให้ไม่ทันต่องานเร่งด่วน ที่เกิดผลเสีย กับสหกรณ์ 31. ไม่มีจุดเด่นใดๆถ้าไม่พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ และเพิ่ม ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะ ปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์มีการศึกษาและมีความรู้ประสบการณ์ มากกว่า 32. หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งสนับสนุนแต่สหกรณ์ที่ ประสบผลสำเร็จ ส่วนสหกรณ์ที่มีปัญหา หรือเกิดปัญหาจะเข้ามา ในช่วงแรกๆแต่เมื่อให้แก้ปัญหากลับทำแบบขอไปที ไม่มีการ แก้ปัญหาอย่างจริงๆจังๆ

5 Action Plan แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเว ลา โดย พัฒนา สหกรณ์ เครือข่าย เข้มข้น สหกรณ์ เข้มแข็ง 1. เสวนาเครือข่ายเพื่อละลาย พฤติกรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา สหกรณ์ระดับจังหวัด ประกอบด้วย - ฝ่ายบริหารสหกรณ์ 5 คน - ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 5 คน - ส่วนราชการ ( สนง. สหกรณ์ จังหวัด 3 คน สนง. ตรวจบัญชี สหกรณ์ 2 คน - ที่ปรึกษา ( สกจ. ธกส.) 3. อภิปราย เพื่อหาแนวทางการ พัฒนาสหกรณ์ 4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา สหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อติดตาม 4 ครั้ง / ปี เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา ต่อไป ต. ค.5 5- ก. ย.56 สสจ.

6 ปัญหา 10. เอกสารแนะนำต่างๆไม่เข้าใจ 15. การแนะนำติดต่อควรให้มีการรอบคอบทันต่อการทำงาน 16. ไม่อยากให้เน้นทฤษฎีมากเกินไป ให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ มากกว่า 23. คำว่าหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สำหรับจังหวัด ไม่ค่อยดี ไม่ ค่อยใส่ใจ สหกรณ์เหมือนต่างคนต่างอยู่ เหมือนไม่มีบทบาทกับ สหกรณ์และสมาชิกเท่าใดนัก ขอความช่วยเหลือได้น้อยมาก ปล่อยปะละเลย ไม่สนใจติดตามรู้สึกห่างเหิน เหมือนสหกรณ์อยู่ คนเดียวโดยไม่มีที่ปรึกษา 24. คำวินิจฉัยบางครั้งไม่ระบุชัดเจนการปฏิบัติ 28. ติดต่อยาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรมีความรู้มากกว่านี้ 31. ไม่มีจุดเด่นใดๆถ้าไม่พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ และเพิ่ม ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะ ปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์มีการศึกษาและมีความรู้ประสบการณ์ มากกว่า 34. ควรปรับปรุงบุคลากรของจังหวัด ขาดประสบการณ์ ไม่มีความรู้ ด้านสหกรณ์

7 Action Plan แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเว ลา โดย การจัดการ ความรู้ “ การ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ” 1. แต่งตั้งคณะทำงาน KM 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ รวบความรู้จากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ 3. จัดทำรูปเล่ม “ แนว ทางการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ” ต. ค.5 5- ก. ย.56 สสจ.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มรวมมิตร ( กลุ่ม 3) 1. นายณรงค์ คงมั่นสสจ. ขอนแก่นประธาน 2. นายนิติ ดาราหะสสจ. ปัตตานี 3. นายปกาศิต สมาธิสสจ. ตรัง 4. นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์สสจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google