งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 2426108.33 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 1631193.75 3. สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 2426108.33 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 1631193.75 3. สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมฯ ( แห่ง ) สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมฯ ( ราย ) 42,970 39,

2 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ประสานงานกับ สปก.( ครั้ง ) แต่งตั้งวิทยากร ( ราย ) ติดตาม / รายงานผล ( ครั้ง ) กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1

3 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรมให้แก่สมาชิก ( ราย ) ฝึกอบรมให้แก่กรรมการและพนักงาน ( ราย ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( ราย ) สนับสนุนเงินอุดหนุน ( แห่ง ) แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการดำเนินกิจกรรม ( ครั้ง ) กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5

4 การบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " วิเคราะห์ความเข้มแข็งของ สหกรณ์ "( ครั้ง ) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " การมีส่วนร่วมของสมาชิก สหกรณ์ "( ครั้ง ) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " การติดตามและประเมินผล ฯ "( ครั้ง ) ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรม ( สหกรณ์ ) 100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 4

5 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 4 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ( แห่ง ) จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการฯ ( ราย ) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุงอาคาร ( แห่ง ) ติดตามและประเมินผล ( แห่ง ) 22100

6 การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการฯ ( แห่ง ) จัดเวทีชาวบ้าน ( ราย ) เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ( แห่ง ) กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2

7 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 การพัฒนาศักยภาพสมาขิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( คณะกรรมการกลาง ) กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ ( ครั้ง ) จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด ( ครั้ง ) รายงานผลสำนักจัดตั้งฯ ( ครั้ง )


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 2426108.33 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 1631193.75 3. สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google