งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทเจ้าหน้าที่ในการจัดเวทีประชาคมและ เสริมสร้างครอบครัวพัฒนา โดย นางสาวศันสนีย์ ทา สม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทเจ้าหน้าที่ในการจัดเวทีประชาคมและ เสริมสร้างครอบครัวพัฒนา โดย นางสาวศันสนีย์ ทา สม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทเจ้าหน้าที่ในการจัดเวทีประชาคมและ เสริมสร้างครอบครัวพัฒนา โดย นางสาวศันสนีย์ ทา สม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

2 คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่การพัฒนาฯ เป็นวิทยากรกระบวนการได้ มีจิตอาสา ใฝ่รู้ เป็นคนประนีประนอม สามารถโน้มน้าวจูงใจ เป็นแบบอย่างได้ เป็นนักประชาสัมพันธ์ เป็นนักจัดการ เรียนรู้จากการปฏิบัติ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

3 บทบาทเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำหน้าที่ประสานงานบูรณาการ สร้างความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง/กลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ จัดการความรู้ สนับสนุนการจัดเวทีการเรียนรู้ สร้างทีมงาน จัดทำสื่อการเรียนรู้กับชุมชน ประเมิน ติดตาม รายงานผล เป็นวิทยากรกระบวนการ เข้าถึงชุมชน/เข้าถึงข้อมูลชุมชน/รู้ปัญหา

4 ความรู้ความชำนาญและทัศนคติที่เหมาะสม ของเจ้าหน้าที่ในการเป็นผู้ร่วมการพัฒนาฯ เข้าใจ รู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง ชัดเจน คิดเชิงบวก ทำบัญชีครัวเรือน ทำแผน (ชีวิต/ชุมชน) รู้และสามารถจัดการความรู้จากการปฏิบัติได้ ร่วมคิดร่วมทำเป็นกัลยาณมิตรกับชุมชน

5 วัตถุประสงค์การจัดเวที เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาใน หมู่บ้านต้นแบบด้วย หลักการ ”พึ่งตนเอง” ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา/แก้ปัญหา ของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและการจัดระบบการ บริหารจัดการชุมชน โดย พัฒนา เศรษฐกิจชุมชน

6 บทบาทเจ้าหน้าที่ในการจัดเวทีประชาคมฯ การเตรียมการ (ศึกษาชุมชน,ให้การศึกษาชุมชน) ทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การจัดเวที ประสานคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ และชุด ปฏิบัติการตำบล เพื่อกำหนด วิธีการ รวมถึง การกำหนดประเด็น/วัน เวลา/สถานที่ ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมาย (กำหนด ชัดเจน)

7 การดำเนินการจัดเวที ทำหน้าที่กระตุ้น ความคิด ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาของ ครัวเรือนและชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง นำความรู้ประสบการณ์ในการทำงานของผู้ อยู่ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านมาเรียนรู้ ร่วมกัน ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย และข้อปกพร่อง วิธีการที่เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการสร้าง ความสำเร็จ สรุปผลเพื่อเป็นฐานความรู้

8 การติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน ครัวเรือนต้นแบบ กิจกรรมของครัวเรือนต้นแบบใน แต่ละระดับ ถอดองค์ความรู้ ครัวเรือนต้นแบบ / ชุมชน

9 สาระหลักในการประชุมสร้างความเข้าใจ ผู้แทนครัวเรือน หลักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ให้ความรู้การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์วัดผล จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ ชุมชน ประชุม พูดคุย และสาธิตกิจกรรมการ ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 นำความรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน ของผู้อยู่ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย สรุปข้อดี ข้อด้อย และข้อบกพร่อง เป็น ฐานความรู้ นำผลสรุปที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน มา ปรับปรุงดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป


ดาวน์โหลด ppt บทบาทเจ้าหน้าที่ในการจัดเวทีประชาคมและ เสริมสร้างครอบครัวพัฒนา โดย นางสาวศันสนีย์ ทา สม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google