งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการ ปฏิบัติราชการ รายบุคคล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการ ปฏิบัติราชการ รายบุคคล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายการ ปฏิบัติราชการ รายบุคคล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

2 เป้าหมายการปฏิบัติราชการ รายบุคคล

3

4 เป้าหมาย : ค้นพบนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนพันธกิจตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน เกณฑ์การประเมิน : 1 คะแนน = มีการจัดทำข้อเสนอ (Proposal) เพื่อการแสวงหาวิธีการ ทำงานที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ พช. 2 คะแนน = มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อน ข้อเสนอที่จัดทำไว้ ระดับความสำเร็จในการแสวงหาวิธีการ ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

5 3 คะแนน = ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การที่จัดทำไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ กิจกรรมที่กำหนดไว้ 4 คะแนน = จัดทำสรุปผลข้อค้นพบที่เป็น วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในรูปของ เอกสารวิชาการ 5 คะแนน = มีการนำข้อค้นพบไปจัดการ ความรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 วิธีการ หรือช่องทาง

6 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติ ราชการ

7 มาตรฐานระดับความรู้ความสามารถ และทักษะ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง ระดั บ ระดับความรู้ความสามารถระดับทักษะ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมาย การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคำนวณ การจัดการข้อมูล การเป็นวิทยากร กระบวนการ การพัฒนาชุมชน การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ องค์ความรู้ องค์กรและระบบ ราชการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารทรัพยากร บุคคล การบริหารสารสนเทศ การบริหารแผนงาน / โครงการ งานธุรการและงาน สารบรรณ การเงินการคลังและ การบัญชี พัฒนากร K๑K๑๑๑๑๑ -- ๑๑๑ - ๒๒๒๒๒๒ นักวิชาการ ( จังหวัด ) K๒ K๒ ๒๒๒๒ -- ๒๒๒ - ๒๒๒๒๒๓ นักวิชาการ ( กรม )

8 3 มี 2 ไม่ วินั ย ใจ อาสา งานเด่น เป็นตัวถ่วง องค์กร ทำลาย ภาพลักษณ์ หน่วยงาน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของ พช. พง.

9


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการ ปฏิบัติราชการ รายบุคคล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google