งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มฉลามไฮเท็ค. นายอารัญ จั่นจีน ชลบุรี นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์ ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มฉลามไฮเท็ค. นายอารัญ จั่นจีน ชลบุรี นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์ ชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มฉลามไฮเท็ค

2 นายอารัญ จั่นจีน ชลบุรี

3 นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์ ชัยนาท

4 นายสมนึก ศรีผดุงเจริญ กลุ่มตรวจสอบภายใน

5 นายธีรวุฒิ ใจดี ตราด

6 นายสุภาพ เกิดบุญ จันทบุรี

7 นางอุมาพร กรุดทรัพย์ ฉะเชิงเทรา

8 นางสาวสุภัทรา วรรณฤมล กลุ่มโครงการพิเศษ

9 นายนพดล พงษ์พิมาย กาญจนบุรี

10 วิสัยทัศน์ ก้าวล้ำนำหน้า พัฒนาด้วยไอที

11 กิจกรรม 1 : พัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจใน การคิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ วิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 จัดทำระบบคลังความรู้ สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ดี ที่สามารถใช้ได้จริงมาจัดเก็บและ รวบรวมไว้ ในแหล่งเดียวกัน 1.2 สร้างระบบร่วมคิดวิเคราะห์ที่ เกิดจากทีมงานฉลามไอที อย่างมีส่วน ร่วม ผ่านกลุ่มปิดใน App Facebook ชื่อ เส้นทางสู่ระบบส่งเสริมสหกรณ์

12 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและจัดทำระบบ สนับสนุนให้ระบบส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบและ ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 2.1 ระบบคลินิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บแบบ CPD Card อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบ 2.2 ระบบบันทึกแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์เป็นรายบุคคล 2.3 ระบบบันทึกแผนการใช้ รถยนต์ราชการประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายคัน

13 กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการ ติดตามและประเมินผลได้อย่าง รวดเร็วแบบมีส่วนร่วม 3.1 ระบบบันทึกรายงานผล ปฏิบัติการงาน ( แบบ 2 อิเล็กทรอนิกส์ ) ของสำนักงานและสามารถเชื่อมโยงกับ ระบบคลินิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้ 3.2 สร้างระบบติดตามความ เคลื่อนไหว การปฏิบัติงานผ่านที่ประชุม ประจำเดือนเป็นรายเดือน เป็นรายบุคคล

14 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาโดย แผนงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม 1 : พัฒนา ศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความ เข้าในการคิด วิเคราะห์โดยใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ อย่างมี ประสิทธิภาพ 1.1 จัดทำระบบคลัง ความรู้ สามารถ รวบรวมองค์ความรู้ ดี ที่สามารถใช้ได้ จริงมาจัดเก็บและ รวบรวมไว้ ในแหล่ง เดียวกัน 1.2 สร้างระบบร่วม คิดวิเคราะห์ที่เกิด จากทีมงานฉลามไอ ที อย่างมีส่วนร่วม ผ่านกลุ่มปิดใน App Facebook ชื่อ เส้นทางสู่ระบบ ส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มงาน Action Plan : แผนการทำงาน

15 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาโดย แผนงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ส่งเสริมสหกรณ์ ( ต่อ ) 2 : พัฒนาและ จัดทำระบบ สนับสนุนให้ระบบ ส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร อย่างเป็นระบบและ ค้นหาได้ง่ายและ รวดเร็ว 2.1 ระบบคลินิก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร วัตถุประสงค์ เพื่อ จัดเก็บแบบ CPD Card อิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็นระบบ 2.2 ระบบบันทึก แผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน อิเล็กทรอนิกส์ ของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์เป็น รายบุคคล 2.3 ระบบบันทึก แผนการใช้รถยนต์ ราชการประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ เป็น รายคัน ม. ค. 56 ก. พ. 56 กสส. ฝ่ายบริหารทั่วไป Action Plan : แผนการทำงาน ( ต่อ )

16 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาโดย แผนงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ส่งเสริมสหกรณ์ ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 3 เพิ่ม ศักยภาพการ ติดตามและ ประเมินผลได้อย่าง รวดเร็วแบบมีส่วน ร่วม 3.1 ระบบบันทึก รายงานผล ปฏิบัติการงาน ( แบบ 2 อิเล็กทรอนิกส์ ) ของสำนักงานและ สามารถเชื่อมโยง กับ ระบบคลินิก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรได้ 3.2 สร้างระบบ ติดตามความ เคลื่อนไหว การ ปฏิบัติงานผ่านที่ ประชุมประจำเดือน เป็นรายเดือน เป็น รายบุคคล มี. ค. 56 กสส./ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป Action Plan : แผนการทำงาน ( ต่อ )

17 ซาหวัด ดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มฉลามไฮเท็ค. นายอารัญ จั่นจีน ชลบุรี นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์ ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google