งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your company slogan The KKU SHOW & SHARE 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการ ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี (Warning System) เจ้าของ ผลงาน นางวลาลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your company slogan The KKU SHOW & SHARE 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการ ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี (Warning System) เจ้าของ ผลงาน นางวลาลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Your company slogan The KKU SHOW & SHARE 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการ ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี (Warning System) เจ้าของ ผลงาน นางวลาลักษณ์ ช่างสากล นางสาวดรุณี ชูคันหอม นางผุสนี อัยยะแก้ว สังกัด งานนโยบายและแผน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดของผลงาน สืบเนื่องจากคณะต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ทราบถึงสถานะของการปฏิบัติราชการตามแผน จึงมีการ สร้างโปรแกรมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีขึ้น เพื่อติดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการจัดทำสรุปผลการ ปฏิบัติราชการตามรอบ 3 6 9 และ 12 เดือน เพื่อรายงานต่อที่ ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อรับทราบสถานะของการปฏิบัติราชการ ปัจจัยความสำเร็จ มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและ มีความสามารถวิเคราะห์ระบบงานที่ปฏิบัติ อยู่เป็นประจำ ความภาคภูมิใจ มีระบบการติดตามงาน และสามารถวิเคราะห์งานได้ อย่างเป็นระบบ

2 Your company slogan ความเป็นมาของโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และนำ เครื่องมือการจัดการความรู้สนับสนุน การพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วน ต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างบุคลากรจากคณะ / หน่วยงาน ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ ได้จัดโครงการ KKU SHOW and SHARE ตั้งแต่ปี พ. ศ.2550 จนถึง ปัจจุบัน ดังนั้น ฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ จึงจัด โครงการ “ องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS SHARE & LEARN 2011” ขึ้น ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยให้มีการนำเสนอผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ จัดทำคู่มือการทำงาน 2) แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีในการนำไป ปรับปรุงการทำงาน เช่น การลดขั้นตอน การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 3) งานวิจัยสถาบัน เป็นเวทีแห่งการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ กระตุ้น ส่งเสริมความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการทำงานประจำของบุคลากรจากคณะ / หน่วยงาน ต่อไปความเป็นมาของโครงการ

3 Your company slogan


ดาวน์โหลด ppt Your company slogan The KKU SHOW & SHARE 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการ ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี (Warning System) เจ้าของ ผลงาน นางวลาลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google