งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

2 หลักการและเหตุผล การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความ เข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ต้องยึดหลักการมี ส่วนร่วมของสมาชิกเจ้าของ สหกรณ์เป็นกลไกหลักของการ ดำเนินการ

3 แนวคิดในการปฏิบัติงาน แบบเบ็ดเสร็จ - ทำกับทุกคน ที่เกี่ยวข้องในจุดที่จะทำ - ทำในสิ่งที่คนเข้าร่วมต้องรู้ ข้อเท็จจริงทั้งหมด - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและ เรียนรู้ร่วมกัน - เบ็ดเสร็จ แปลว่าเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งหมด - ให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับว่าต้องทำ.. และช่วยกันทำ

4 ขั้นตอนและ วิธีดำเนินการ

5 ตั้ง คณะกรรมการ ขั้นตอนที่ 1 - คัดเลือก สหกรณ์ - เครื่องมือ

6 เกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ 1. เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 2. มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 500 คน และเป็น Active Members ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 3. สมัครใจพร้อมที่จะพัฒนา 4. วิเคราะห์แล้วสามารถพัฒนาได้ 5. อาจมีกำไร / ขาดทุนจากการดำเนินงานก็ได้ 6. อาจมีการทุจริต / ข้อบกพร่อง แต่แก้ไขแล้ว 7. ต้องมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดำเนินการ

7 เครื่องมือ - แบบประเมิน 360 องศา - อัตราส่วนทางการเงิน - ข้อมูลฐาน - แบบ PRE – TEST, POST - TEST

8 “ การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของ สหกรณ์ ” คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ จสส. ประจำจังหวัด จนท. ศูนย์ฯ / วิทยากร วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หา จุดอ่อนจุดแข็งของสหกรณ์ และ กำหนดแนวทางและกิจกรรม ที่จะพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือจาก สมาชิก ขั้นตอนที่ 2

9 “ การขยายแนวทางการพัฒนา ความเข้มแข็งสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม ” ประธาน / เลขานุการกลุ่ม ผู้นำ กลุ่ม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับ กลุ่ม รับทราบข้อมูล จุดอ่อน แนวทางที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้กำหนด ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ของกลุ่ม ขั้นตอนที่ 3

10 “ การมีส่วนร่วมของสมาชิก สหกรณ์ ” สมาชิกสหกรณ์ วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่สหกรณ์จะดำเนินการ รับฟังแนวคิด ความต้องการของ สมาชิก ขั้นตอนที่ 4

11 สรุปเสนอคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 5

12 “ การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ” คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ จสส. ประจำจังหวัด จนท. ศูนย์ฯ / วิทยากร วัตถุประสงค์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมของ สมาชิกสหกรณ์ ขั้นตอนที่ 6

13 ติดตามผลในปีการเงินต่อไป โดยสม่ำเสมอ ขั้นตอนที่ 7

14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์ได้รับการพัฒนาไปสู่ การดำเนินงานที่มีความมั่นคง และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาไปสู่ การดำเนินงานที่มีความมั่นคง และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2. สมาชิกสหกรณ์สนใจใน กิจกรรมและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ สหกรณ์ มากยิ่งขึ้น

15 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 2. สหกรณ์มีกิจกรรมอย่าง น้อย 1 กิจกรรม และ ส่งเสริมให้ปริมาณธุรกิจที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบ ในช่วงเดียวกัน 1. ผู้ผ่านการอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

16 ทีมประกอบด้วย  วิเคราะห์ 360 องศา  การส่งเสริมสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ธุรกิจ ฝ่าย เงินทุน  วิทยากรกระบวนการ  วิเคราะห์งบการเงิน / ข้อมูลทั่วไป

17 การวิเคราะห์และประเมินผล การบริหารจัดการสหกรณ์ แบบ 360 องศา ปี 2549

18 การวิเคราะห์และประเมินผล การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร แบบ 360 องศา ปี 2549

19 การวิเคราะห์และประเมินผล การบริหารจัดการสหกรณ์ แบบ 360 องศา ปี 2550

20 การวิเคราะห์และประเมินผล การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร แบบ 360 องศา ปี 2550

21


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google