งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : การพัฒนาและ ปรับปรุงการทำงานด้วย Challenge โดย สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอเด่นชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : การพัฒนาและ ปรับปรุงการทำงานด้วย Challenge โดย สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอเด่นชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : การพัฒนาและ ปรับปรุงการทำงานด้วย Challenge โดย สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอเด่นชัย

2 ๑. หลักการและเหตุผล  ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ. ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์กรให้มี ขีดสมรรถนะสูง ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละ ของบุคากรมีความพึงพอใจและมี ความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี เป้าหมายที่จะทำให้องค์กรมีขีด สมรรถนะสูง เก่ง ดี มีความสุข ประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีความพึงพอใจในการให้บริการ ของกรมการพัฒนาชุมชน

3  การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง ปริมาณงานมาก และต้องเร่งรัดให้ ทันตามเวลา ก่อให้เกิดภาวะ ความเครียดและมีความสุขน้อยลง ในการทำงาน จึงจำเป็นต้องหา วิธีการทำงานให้เจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชนอำเภอได้ทำงานอย่างมี ความสุขไปพร้อมๆกับความสำเร็จ ของงานที่เกิดขึ้นตามสมควร ส่งผล ดีต่อองค์กรและประชาชนในชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ พึงพอใจในการติดต่อประสานงาน ซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของกรมการ พัฒนาชุมชนดียิ่งขึ้น

4 ๒. วัตถุประสงค์ ๑ ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สามารถปรับปรุงและพัฒนาการ ทำงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ๒ ) เพื่อให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพร่วมกับการมี ความสุขในการทำงานไปพร้อมๆกัน

5 ๓. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๓. ๑ ประชุมทำความเข้าใจและร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน ๓. ๒ กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์งานที่ รับผิดชอบ และเลือกงานที่จะปรับปรุง และพัฒนา จำนวน ๑ งาน ๓. ๓ กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาการ ทำงานใหม่ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ดังนี้ ๑ ) กำหนดประเด็น - การส่งหลักฐาน เบิกจ่ายงบฯยุทธศาสตร์กรมฯ ๒ ) กำหนดคำถามสำคัญ - ทำอย่างไรให้ส่งหลักฐาน ครบถ้วน ทันเวลา ทุกโครงการ

6 ๓ ) ความท้าทาย (The Challenge) ผู้ปฏิบัติทำงานด้วยความสุข และสามารถ ปรับปรุงวิธีทำงานการเบิกจ่ายงบฯ ให้ดีขึ้น - มีวิธีการอะไรที่จะทำให้สามารถควบคุม การจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายงบฯ ยุทธศาสตร์ เกิดความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา - มีวิธีสร้างความสุขในการทำงาน - แหล่งข้อมูล ชี้แนะแนวทางการเบิกจ่าย, แนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน ( เว็บไซด์, หนังสือ, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ )

7 ๓. ๔ จัดทำแผนปฏิบัติการ และ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๓. ๕ จัดทำระบบการประเมินผล การ ติดตามผลการดำเนินงาน และการ รายงานผล

8 ๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ ดำเนินการ - ดำเนินการ ณ สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอเด่นชัย - กลุ่มเป้าหมายคือ ๑ ) พัฒนากร ๓ คน ๒ ) พัฒนาการอำเภอ

9 ๕. ตัวชี้วัดกิจกรรม ๕. ๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จใน การปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน จำนวน ๔ กิจกรรม ๕. ๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีนวัตกรรม รูปแบบการทำงาน ที่เกิดจาก กระบวนการจัดการความรู้วิธีการ ทำงานของพัฒนากร / พัฒนาการ อำเภอ ๕. ๓ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑ ) เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอ ๒ ) บุคลากรของสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอ มีความสุขในการทำงาน มากขึ้น

10 ๖. ระยะเวลา เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ – สิงหาคม ๒๕๕๗ งบฯ สนับสนุนจากกรมการพัฒนา ชุมชน ๗. งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : การพัฒนาและ ปรับปรุงการทำงานด้วย Challenge โดย สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอเด่นชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google