งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองการเงินและ บัญชี ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน การก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการ ความรู้ดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองการเงินและ บัญชี ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน การก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการ ความรู้ดีเด่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองการเงินและ บัญชี ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน การก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการ ความรู้ดีเด่น

2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการ ก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการ ความรู้ดีเด่น ด้านการนำองค์กร ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านอื่นๆ

3 ด้านการนำองค์กร CKO เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถมองเห็นภาพใน อนาคต CKO เป็นนักวางแผน วางแผนกำลังคนสำหรับใน อนาคต CKO เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ปฏิบัติให้ดูเป็น ตัวอย่าง CKO เป็นผู้ติดตามการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ CKO เป็นผู้รอบรู้ สามารถให้คำแนะนำ และช่วย พัฒนาผู้อื่นอยู่เสมอ CKO เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ มีนโยบายให้เพิ่ม ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเงินรางวัล สำหรับผู้ปฏิบัติงานดีและช่วยเหลืองานส่วนรวม

4 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนงานตั้งแต่ต้นรอบปีงบประมาณ มีการประชุมชี้แจงแผนให้คณะทำงานรับทราบ มีการมอบหมายงานชัดเจน มีผู้รวบรวมข้อมูล มีผู้ควบคุมและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้

5 ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำข้อคิดเห็นจากแบบสอบถาม หน้างาน และ แจ้งเวียน มาปรับปรุงการทำงาน เช่น  ปรับปรุงสถานที่สำหรับผู้มาติดต่อราชการ  จัดทำคู่มือติดต่อราชการ มีการสำรวจความพึงพอใจเฉพาะงาน มาปรับปรุง การทำงาน เช่น  การสำรวจการใช้บัตรเครดิตเพื่อจะนำผลมา ปรับปรุงกระบวนงาน

6 ด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการ ความรู้ มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภายในหน่วยงาน เช่น  กลุ่มตรวจสอบและสั่งจ่าย สอนงานกันภายในกลุ่ม เพื่อให้ การตรวจสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ภายนอกหน่วยงาน เช่น  จัดงาน KM DAY กองแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนัก / กอง ที่ประสบความสำเร็จ  กลุ่มการเงินได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบัตร เครดิตราชการ กับหน่วยงานอื่นๆโดยบริษัท บัตรเครดิตเป็นผู้จัด ทีมงานจัดการความรู้ มีตัวแทนจากทุกหน่วยงานของกอง  การคัดเลือกตัวแทนเลือกจากพฤติกรรม ประสบการณ์ มีการ มอบหมายงานที่เหมาะสม ทำงานใช้กระบวนงานการมีส่วน ร่วมของกลุ่ม วิเคราะห์ ตั้งแต่คนที่จะช่วยงานให้ความสำคัญ กับการเลือกคนถูกกับงาน ทำให้งานที่ทำออกมามี ประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

7 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ ความรู้ เป็นอัตราที่ชัดเจน เป็นธรรม โปรงใส ( สำหรับผู้ที่เป็นคณะทำงานที่ช่วยปฏิบัติงาน และ ผู้ ไม่เป็นคณะทำงานแต่ช่วยปฏิบัติงาน ) เนื่องจากกองการเงินและบัญชี มีโครงสร้างที่มี ผู้ปฏิบัติงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวนมาก ดังนั้น จึง มีแนวทางการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ  ช่วงที่ 1 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี เป็นผู้รอบรู้ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง  ช่วงที่ 2 อายุระหว่าง 31 – 50 ปี ให้มีการ หมุนเวียนเปลี่ยนงาน  ช่วงที่ 3 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี เรียนรู้งานใน หน้าที่ ศึกษา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

8 ด้านการจัดการกระบวนการ มีการพัฒนาระบบงานใหม่ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้กระบวนการทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น รวมทั้ง ลดต้นทุนการผลิต  กระบวนงานหลัก การจ่ายเงินผ่านระบบ Online realtime ออกใบรับใบสำคัญด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ( ปีงบประมาณ พ. ศ.2554-2555) เป็นบริการ One Stop Service ให้แก่ผู้ใช้บริการ  กระบวนงานสนับสนุน จัดทำแนวทางเรื่องรูปแบบการเขียนหนังสือราชการ ที่ถูกต้อง การส่งงานในระบบ อี - สารบรรณ เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ( ตามที่ได้มีการ เก็บข้อมูลของฝ่ายบริหารทั่วไป )

9 สิ่งที่กองการเงินและบัญชีปฏิบัติ หน่วยงานอื่นๆ ก็มี การปฏิบัติอยู่เช่นกัน ในการจัดการความรู้เหมือนกันหมด แต่สิ่งที่กอง การเงินและบัญชีพยายาม ทุ่มเท ปลูกฝังให้กับคนใน กองคือไม่ใช่เพียงแค่ได้ทำ แต่เป็นการทำเพื่อให้ได้รู้ และภูมิใจกับการได้ทำ ในปีงบประมาณ พ. ศ.2556 หัวใจสำคัญคือ การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อ เป็นหลักฐานในการค้นคว้าตามหลักการจัดการความรู้ และได้ประโยชน์เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจประเมิน การจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA

10 สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt กองการเงินและ บัญชี ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน การก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการ ความรู้ดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google