งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 2. 1 วางแผนการ ปฏิบัติงาน 2 การนำแผนสู่การ ปฏิบัติ 3 ระบบติดตาม ประเมินผล 4 พัฒนาองค์ ความรู้ 5 งานสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 2. 1 วางแผนการ ปฏิบัติงาน 2 การนำแผนสู่การ ปฏิบัติ 3 ระบบติดตาม ประเมินผล 4 พัฒนาองค์ ความรู้ 5 งานสนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 2

2 1 วางแผนการ ปฏิบัติงาน 2 การนำแผนสู่การ ปฏิบัติ 3 ระบบติดตาม ประเมินผล 4 พัฒนาองค์ ความรู้ 5 งานสนับสนุน

3 1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1) วิเคราะห์ / ประเมินสภาพปัจจุบันหรือประเด็น ปัญหา ของสหกรณ์ โดย บันทึกในแบบ CPD card 2) วางแผนปฏิบัติงาน โดย  จัดทำ Action Plan รายสหกรณ์  จัดทำ Action plan รายปี  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

4 2. นำแผนสู่การปฏิบัติงาน  ขออนุญาตไปราชการ  ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ( ลงพื้นที่ ) 3. ระบบติดตามประเมินการปฏิบัติงาน  รายงานผลหลังเข้าส่งเสริมสหกรณ์  แต่งตั้งคณะติดตามประเมินผล 4. การพัฒนาองค์ความรู้ 5. แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เช่น คณะฯตรวจ การสหกรณ์ คณะฯ แก้ไขข้อบกพร่อง คณะฯ จัดการข้อร้องเรียน

5 แบบ สสพ. 2 CPD card/ แผน / บันทึกส่งเสริมสหกรณ์ ( สภาพปัจจุบัน / สรุปประเด็นปัญหา ) นาย / นาง........................... กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์................. ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร …… จำกัด รหัส สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ………. เขต … การวิเคราะห์สหกรณ์สำหรับการส่งเสริมในปี 2556 การปฏิบัติตาม คำแนะนำ / ส่งเสริมหรือการ แก้ไขปัญหาที่ผ่าน มา แผนการตรวจเยี่ยม / ส่งเสริมครั้ง นี้ วันที่ …………… รหัส กิจกรรม แผนงานเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบัน / ประเด็นปัญหา ประเด็นการตรวจ เยี่ยม / ส่งเสริม / ประชุม บุคคล เป้าหมาย 1.1 สภาพปัจจุบันของ สหกรณ์ สหกรณ์กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับกฎหมาย และถือปฏิบัติ ได้ตามที่กำหนดฯลฯ 1.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง มีข้อบกพร่องที่ยังไม่แก้ไข 2 เรื่อง คือ 1……....2…….. 1.3 ติดตามการแก้ไขตาม ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตของผู้สอบฯ จากปี 54 คือ 1…….. 2……. ผู้รายงาน................... (............................)........................... ผอ. กลุ่มเสริมสหกรณ์. (............................)

6 Action Plan รายปี ( รายบุคคล ) รหัส กิจ กรร ม กิจกรรม หน่วย นับ เป้า หมาย ไตรมาส 1 ไตร มาส 4 งบ ประมา ณ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. 20,00 0 1. 1 การให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริมตามประเด็นการ วิเคราะห์ แห่ง / ครั้ง 20/5 0 2 353 … 1.2 การแก้ไขข้อบกพร่องแห่ง / ครั้ง 20/3 0 1/ 1 2/ 2 3/ 3 2/ 2 … 1. 3 ติดตามการแก้ไขตาม ข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี แห่ง / ครั้ง 20/4 0 1/ 1 2/ 2 3/ 3 2/ 2 …...... 19 แนะนำ ส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์ แห่ง / ครั้ง 20/5 0 1/ 1 2/ 2 3/ 3 2/ 2 …

7 ปฏิทินการปฏิบัติงานรายเดือน 1 ครั้ง / เดือน วันจันทร์ ก่อนเริ่มเดือนใหม่ วางแผนปฏิบัติงาน ( ขออนุญาตไป ราชการ ) ทุกสัปดาห์ทุกวันจันทร์ จัดทำรายงานการไปราชการ ( แบบ สสพ. 2 CPD Report ) ทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ส่งรายงานการไปราชการทุกสัปดาห์ทุกวันจันทร์ เบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการสัปดาห์ 2,4 วันศุกร์ ประชุมประจำเดือน ( พื้นที่ 2 ) ทุกเดือนวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทุกเดือนวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ประชุมกลุ่มวิชาการกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทุกเดือนวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4

8 ปฏิทินการปฏิบัติงานรายเดือน ( ต่อ ) นิเทศติดตามงาน โดยคณะติดตามงาน สัปดาห์ 3 หรือ 4 วันศุกร์ ( ก่อนสิ้นเดือน ) อบรม พัฒนาความรู้ CPS /10 ครั้ง ( จัดทำความรู้เป็นรูปเล่มและ เผยแพร่ ในหน่วยงาน ) สัปดาห์ 2 วันศุกร์ KM 1 ครั้ง / ไตร มาส วันศุกร์ 5 ส สัปดาห์ 4 วันศุกร์

9 แบบ สสพ. 2 CPD report/ บันทึก ส่งเสริมสหกรณ์ ( รายงานหลังส่งเสริมสหกรณ์ ) นาย / นาง........................... กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์................. ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร …… จำกัด รหัส สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ………. เขต … การวิเคราะห์สหกรณ์สำหรับการส่งเสริมในปี 2556 การปฏิบัติตาม คำแนะนำ / ส่งเสริมหรือการ แก้ไขปัญหาที่ ผ่านมา แผนการตรวจเยี่ยม / ส่งเสริมครั้งนี้ วันที่ …………… รหัส กิจกรรม แผนงาน เกี่ยวกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน / ประเด็นปัญหา ประเด็นการตรวจเยี่ยม / ส่งเสริม / ประชุม บุคคล เป้าหมาย 1.2 การแก้ไข ข้อบกพร่อ ง มีข้อบกพร่องที่ยังไม่ แก้ไข 2 เรื่อง คือ 1........... 2.......... 1……. กรรมการ หรือฝ่าย จัดการ บันทึกผลการส่งเสริมและพัฒนา ( วันที่.................)....................................................................... ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ............................................................................ ผู้รายงาน................... ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์.... ความเห็นของกลุ่มฯ และผอ. สสพ.2

10 ผอ. กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ จสส. รายงาน ฝ่ายบริหาร ทั่วไป กจส. กบส. กพส. ผอ. สสพ. 2 คณะ ติดตามฯ เก็บเข้าแฟ้มที่ฝบท. จสส. ดูความคิดเห็น / สั่งการ / กรณีเร่งด่วน หัวหน้า ฝบท. แจ้ง จสส.

11 Action Plan (CPD Act) ( กระจายแผน CPD รายสหกรณ์ ) ปฏิทินปฏิบัติงาน (CPD รายเดือน ) สภาพปัจจุบัน / ปัญหา (CPD card) บันทึกการส่งเสริม ครั้งที่ 1 (CPD Report สหกรณ์ ก. บันทึกการส่งเสริมครั้ง ที่ 2 (CPD Report สภาพปัจจุบัน / ปัญหา (CPD card) บันทึกการส่งเสริม ครั้งที่ 1 (CPD Report สหกรณ์ ข. บันทึกการส่งเสริมครั้ง ที่ 2 (CPD Report แฟ้มนายสุพจน์ ทรัพย์มาก

12


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 2. 1 วางแผนการ ปฏิบัติงาน 2 การนำแผนสู่การ ปฏิบัติ 3 ระบบติดตาม ประเมินผล 4 พัฒนาองค์ ความรู้ 5 งานสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google