งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System( PMS ) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System( PMS ) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System( PMS )
โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ตัวชี้วัด ที่ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   หมวด 2 ( รหัส SP5 )   เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดส่วนราชการประจำจังหวัดลงสู่ระดับส่วนราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคล

3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
ขั้นตอนการนำนโยบายการจัดทำ PMS สู่การปฏิบัติ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณารูปแบบแนว ทางปฏิบัติ ดำเนินงานตามแผนพัฒนางานสู่เป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละระดับ ประเมินผล/ จ่ายค่า ตอบแทนตามผลงาน พิจารณาทบทวน ความสอดคล้อง เชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำรับรองของกลุ่มงานกับผู้บริหาร ( ปศจ) กลุ่มงาน /ฝ่าย ประชุม ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับทีมงานสู่ระดับบุคคล ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับทีมงานกำหนดแบบฟอร์มและ แนวทางประเมิน  ประชุมบุคลากรทุกระดับ พิจารณา ปรับให้เหมาะสม สู่การปฏิบัติ กลุ่มงาน / ฝ่าย วิเคราะห์ลักษณะงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดทำคำรับรองของกลุ่มงาน จัดทำ KPI Matrix ระดับองค์กรสู่กลุ่มงานและบุคคลจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด Measurement Template

4 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบแนวทางปฏิบัติ เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงานขององค์กรและบุคคล Gantt Chart กลับหน้าหลัก

5 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทบทวน ความสอดคล้องเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำรับรองของกลุ่มงานกับผู้บริหาร ( ปศจ) ลักษณะสำคัญขององค์กร จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลับหน้าหลัก

6 ขั้นตอนที่ 3 บุคลากรทุกระดับ ร่วมพิจารณาปรับให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 3 บุคลากรทุกระดับ ร่วมพิจารณาปรับให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติ เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด - Mind Map - จุดหมายปลายทางการพัฒนาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม - ตารางช่วยอธิบายเป้าประสงค์การสร้างแผนปฏิบัติการพัฒนาสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม - Strategy Map และแผนที่ยุทธ์ศาสตร์ กลับหน้าหลัก

7 คำรับรองของปฏิบัติราชการของกลุ่ม/ฝ่าย
ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงาน / ฝ่าย วิเคราะห์ลักษณะงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดทำคำรับรองของกลุ่มงาน เอกสารประกอบ คำรับรองของปฏิบัติราชการของกลุ่ม/ฝ่าย แบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่กลุ่มฝ่าย กลับหน้าหลัก

8 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำ KPI Matrixระดับองค์กรสู่กลุ่มงานและบุคคลจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด Measurement Template ข้อกำหนดการพิจารณาตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนักแยกตามกลุ่มฝ่าย น้ำหนักแยกรายบุคคล แบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่บุคคล กลับหน้าหลัก

9 ขั้นตอนที่ 6 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับทีมงานกำหนดแบบฟอร์มและแนวทางประเมิน
เอกสารประกอบ แบบมอบหมายงาน ตัวชี้วัด กลับหน้าหลัก

10 ขั้นตอนที่ 7 กลุ่มงาน /ฝ่าย ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับทีมงานสู่ระดับบุคคล
ขั้นตอนที่ 7 กลุ่มงาน /ฝ่าย ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับทีมงานสู่ระดับบุคคล เอกสารประกอบ แบบมอบหมายงาน แบบมอบหมายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัด กลับหน้าหลัก

11 ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินงานตามแผนพัฒนางานสู่เป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละระดับ
ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินงานตามแผนพัฒนางานสู่เป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละระดับ เอกสารประกอบ รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) แผน/ผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มฝ่าย กลับหน้าหลัก

12 ขั้นตอนที่ 9 การประเมินตามผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินตามผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินคะแนนด้านสมรรถนะ ตัวอย่างสรุปผลประเมินคะแนน กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System( PMS ) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google