งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System ( PMS ) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System ( PMS ) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System ( PMS ) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม

2 ตัวชี้วัด ที่ 12 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ( รหัส SP5 ) เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ จังหวัดส่วนราชการประจำจังหวัดลงสู่ระดับส่วน ราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคล

3  ประชุมบุคลากรทุก ระดับ พิจารณาปรับให้ เหมาะสม สู่การปฏิบัติ  ประชุมบุคลากรทุก ระดับ พิจารณาปรับให้ เหมาะสม สู่การปฏิบัติ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด องค์กรสู่ระดับทีมงาน กำหนดแบบฟอร์มและ แนวทางประเมิน กลุ่มงาน / ฝ่าย ประชุม ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ ทีมงานสู่ระดับบุคคล ดำเนินงานตาม แผนพัฒนางานสู่ เป้าหมายตัวชี้วัด แต่ละระดับ แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณารูปแบบแนว ทางปฏิบัติ พิจารณาทบทวน ความสอดคล้อง เชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้อง จัดทำคำรับรองของกลุ่มงาน กับผู้บริหาร ( ปศจ )   จัดทำ KPI Matrix ระดับองค์กรสู่กลุ่มงาน และบุคคลจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด Measurement Template ประเมินผล / จ่ายค่า ตอบแทนตาม ผลงาน       ขั้นตอนการนำนโยบายการจัดทำ PMS สู่การปฏิบัติ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม กลุ่มงาน / ฝ่าย วิเคราะห์ลักษณะงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดทำคำรับรองของ กลุ่มงาน

4 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบแนวทาง ปฏิบัติ เอกสารประกอบ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ บริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรและ บุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ บริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรและ บุคคล  Gantt Chart Gantt Chart

5 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทบทวน ความสอดคล้องเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กล ยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำรับรองของกลุ่มงานกับผู้บริหาร ( ปศจ )  ลักษณะสำคัญขององค์กร ลักษณะสำคัญขององค์กร  จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

6 ขั้นตอนที่ 3 บุคลากรทุกระดับ ร่วมพิจารณาปรับให้เหมาะสมแก่ การปฏิบัติ เอกสารประกอบ  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด - Mind Map Mind Map - จุดหมายปลายทางการพัฒนาสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสงคราม จุดหมายปลายทางการพัฒนาสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสงคราม - ตารางช่วยอธิบายเป้าประสงค์การสร้าง แผนปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม ตารางช่วยอธิบายเป้าประสงค์การสร้าง แผนปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม - Strategy Map และแผนที่ยุทธ์ศาสตร์Strategy Map และแผนที่ยุทธ์ศาสตร์ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

7 ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงาน / ฝ่าย วิเคราะห์ลักษณะงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดทำคำรับรองของกลุ่มงาน เอกสารประกอบ  คำรับรองของปฏิบัติราชการของกลุ่ม / ฝ่าย คำรับรองของปฏิบัติราชการของกลุ่ม / ฝ่าย  แบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ระดับองค์กรสู่กลุ่มฝ่าย แบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ระดับองค์กรสู่กลุ่มฝ่าย

8 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำ KPI Matrix ระดับองค์กรสู่กลุ่ม งานและบุคคลจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด Measurement Template  ข้อกำหนดการพิจารณาตัวชี้วัด ข้อกำหนดการพิจารณาตัวชี้วัด  รายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนักแยกตามกลุ่ม ฝ่าย น้ำหนักแยกตามกลุ่ม ฝ่าย น้ำหนักแยก รายบุคคล น้ำหนักแยก รายบุคคล  แบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ระดับองค์กรสู่บุคคล แบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ระดับองค์กรสู่บุคคล

9 ขั้นตอนที่ 6 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับ ทีมงานกำหนดแบบฟอร์มและแนวทาง ประเมิน เอกสารประกอบ o แบบมอบหมายงาน ตัวชี้วัด แบบมอบหมายงาน

10 ขั้นตอนที่ 7 กลุ่มงาน / ฝ่าย ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับทีมงานสู่ ระดับบุคคล เอกสารประกอบ  แบบมอบหมายงาน แบบมอบหมายงาน  แบบมอบหมายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัด แบบมอบหมายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัด

11 ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินงานตามแผนพัฒนางานสู่เป้าหมายตัวชี้วัด แต่ละระดับ เอกสารประกอบ  รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) รายละเอียดตัวชี้วัด (Template)  แผน / ผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มฝ่าย แผน / ผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มฝ่าย

12 ขั้นตอนที่ 9 การประเมินตามผลการปฏิบัติงาน  แบบประเมินคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของ งาน แบบประเมินคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของ งาน  แบบประเมินคะแนนด้านสมรรถนะ แบบประเมินคะแนนด้านสมรรถนะ  ตัวอย่างสรุปผลประเมินคะแนน ตัวอย่างสรุปผลประเมินคะแนน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ขององค์กรและบุคคล Performance Management System ( PMS ) โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google