งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยวิจัยไทย : แนวคิด ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และ บทบาทของนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศต่อการพัฒนา วันชัย ดีเอกนามกูล คณะกรรมการอำนวย และ คณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยวิจัยไทย : แนวคิด ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และ บทบาทของนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศต่อการพัฒนา วันชัย ดีเอกนามกูล คณะกรรมการอำนวย และ คณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยวิจัยไทย : แนวคิด ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และ บทบาทของนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศต่อการพัฒนา วันชัย ดีเอกนามกูล คณะกรรมการอำนวย และ คณะกรรมการ ดำเนินงาน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7 กรกฎาคม 2553

2 ที่มาของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ นโยบายด้านอุดมศึกษาของรัฐบาล ชุดปัจจุบัน การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ ตลาด การทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง การศึกษาในภูมิภาค การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยของไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน นโยบายด้านการวิจัยของรัฐบาลชุด ปัจจุบัน 1) เพิ่มงบประมาณการวิจัยของ ประเทศเป็น 1% GDP 2) ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัย ชาติ 3) เพิ่มตัวเลขจำนวนนักวิจัยต่อ จำนวนประชากร 4) สร้างความสมดุลย์ระหว่างงานวิจัย พื้นฐานกับงานวิจัยประยุกต์ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565) 1) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและ บัณฑิตศึกษา 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นระดับ ปริญญาตรี 4) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน

3 แนวคิด

4 มหาวิทยาลัยไทย : ประวัติการผลิตผลงานระดับนานาชาติ

5 - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย (UBI) - หน่วยจัดการทรัยพ์สินทางปัญญา (TLO) มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนา - เทคโนโลยี - Know-how - สิ่งประดิษฐ์ - นวัตกรรม TLO UBI ผู้ใช้สิทธิบัตร : นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิต + อุตสาหกรรม & ภาคเอกชน ผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเชื่อมต่อระหว่าง มหาวิทยาลัย - อุตสาหกรรม ผลตอบแทน สิทธิบัตร

6

7 อุปสรรค และ ปัญหา - ความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณ -

8 อุปสรรค และ ปัญหา การให้บทบาทกับ สกอ. ในการบริหาร จัดการโครงการ ความเข้าใจของฝ่ายการเมืองต่อ ความสำคัญของ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ความชัดเจนด้านแนวปฏิบัติของ สกอ. ต่อ การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อม งบประมาณสนับสนุน รูปแบบโครงสร้างของ สกอ. ในกระทรวง ศึกษาฯ

9 บทบาทของนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยไทย As Advisory Committee OHEC Level: NRU project NRU Level: Research projects –OHEC Level New Ideas, Policy, Steering, Organization, Management, Monitoring System, Evaluation –NRU Level New Ideas, Policy, Steering, Organization, Management, Monitoring System, Evaluation As Researcher –OHEC Level Master Plan Development: Research in HE of Thailand –NRU Level Joint-Research Project, Frontier Research, Research Development, Implementation, Output Delivery. As ATP –Modernization of University Management –Quality Improvement of Research

10 Simultaneous Competition and Collaboration among NRUs Common Interest: Healthy Aging Society as Nation Issue  Health  Sensing Devices  Devices for Enhancing Performance  Compatible Materials  Housing Designs  Country Logistics for Aging Society Hub  Music for Therapy  Innovative Services  Etc.

11 Individual Uni. Strategic Consortia Research Universities World Class Universities 20052010 2015 Global Level Regional Hub Capability Building Vision/Road Map


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยวิจัยไทย : แนวคิด ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และ บทบาทของนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศต่อการพัฒนา วันชัย ดีเอกนามกูล คณะกรรมการอำนวย และ คณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google