งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้าง การบริหาร คณะ เทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้าง การบริหาร คณะ เทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้าง การบริหาร คณะ เทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต

2 คณบดีคณะ เทคโนโลยี รองคณบดี ฝ่ายบริหาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่าย พัฒนานิสิตและ อาคารสถานที่ กรรมการ ประจำคณะ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหาร 1. งานสารบรรณและ การประชุม 2. งานอาคารสถานที่ และยานยนต์ 3. งานการเจ้าหน้าที่ และวิเทศสัมพันธ์ 4. งานนโยบายและ แผน 5. งานประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ 6. งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิชาการ และวิจัย 1. งานวิชาการ 2. งานบัณฑิตศึกษา 3. งานวิจัยและ บริการวิชาการ 4. งานพัฒนานิสิต กลุ่มงานคลังและ พัสดุ 1. งานการเงินและ บัญชี 2. งานพัสดุ 1. หัวหน้า ภาควิชา เทคโนโลยี การอาหาร และโภชน ศาสตร์ 2. หัวหน้า ภาควิชา เทคโนโลยีชีว ภาพ 3. หัวหน้า ภาควิชา เทคโนโลยีกา รเกษตร รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์

3 ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 3 คณะเทคโนโลยี แบ่งหน่วยงานเป็น 3 ภาควิชา 1. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนศาสตร์ 2. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต

4 เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตรดังนี้คือ 4 ระดับปริญญาตรี วท. บ. เทคโนโลยีการอาหาร วท. บ. เทคโนโลยีชีวภาพ วท. บ. เทคโนโลยีการเกษตร วท. บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วท. บ. นวัตกรรมภูมิทัศน์และการ จัดการ ( ปิดหลักสูตร ปี 2555) วท. บ. เทคโนโลยีประมง ( เพิ่มใหม่ ) วท. บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ( เพิ่ม ใหม่ ) บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต

5 5 ระดับบัณฑิตศึกษา วท. ม. เทคโนโลยีชีวภาพ วท. ม. เทคโนโลยีการ อาหาร วท. ม. เทคโนโลยีการ ผลิตพืช วท. ม. เทคโนโลยีการ ผลิตสัตว์ ( เพิ่มใหม่ ) ปร. ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ปร. ด. เทคโนโลยีการ อาหาร ( นานาชาติ ) ปร. ด. เทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต

6 6 วัฒนธรรมองค์กร T = Teamwork การทำงานเป็นทีม E = Ethics จริยธรรม ศีลธรรม C = Creativeness ความคิด สร้างสรรค์ H = Harmony ความรักสามัคคี ความ ร่วมมือร่วมใจ N = Networking (Academic) สร้าง เครือข่ายทางวิชาการ O = Organization of Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้ บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้าง การบริหาร คณะ เทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ ตลอดชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google