งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต

2 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ กรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ กรรมการประจำคณะ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหาร 1. งานสารบรรณและการประชุม 2. งานอาคารสถานที่และยานยนต์ 3. งานการเจ้าหน้าที่และวิเทศสัมพันธ์ 4. งานนโยบายและแผน 5. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 6. งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิชาการและวิจัย 1. งานวิชาการ 2. งานบัณฑิตศึกษา 3. งานวิจัยและบริการวิชาการ 4. งานพัฒนานิสิต กลุ่มงานคลังและพัสดุ 1. งานการเงินและบัญชี 2. งานพัสดุ 1. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ 2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

3 บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ คณะเทคโนโลยี แบ่งหน่วยงานเป็น 3 ภาควิชา 1. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ 2. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต

4 เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตรดังนี้คือ
ระดับปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ (ปิดหลักสูตร ปี2555) วท.บ.เทคโนโลยีประมง(เพิ่มใหม่) วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (เพิ่มใหม่) บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต

5 บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตพืช วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (เพิ่มใหม่) ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต

6 บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัฒนธรรมองค์กร T = Teamwork การทำงานเป็นทีม E = Ethics จริยธรรม ศีลธรรม C = Creativeness ความคิดสร้างสรรค์ H = Harmony ความรักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ N = Networking (Academic) สร้างเครือข่ายทางวิชาการ O = Organization of Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้   บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยี บัณฑิตพึงเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google