งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเพื่อการปฏิรูประบบ งบประมาณ สำหรับผู้บริหารสำนัก งบประมาณในโครงการ “Leadership Development Program for Thailand” โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเพื่อการปฏิรูประบบ งบประมาณ สำหรับผู้บริหารสำนัก งบประมาณในโครงการ “Leadership Development Program for Thailand” โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเพื่อการปฏิรูประบบ งบประมาณ สำหรับผู้บริหารสำนัก งบประมาณในโครงการ “Leadership Development Program for Thailand” โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 และ 9 กุมภาพันธ์ 2548

2 ประเด็นที่จะนำเสนอ Why reform? การปฏิรูประบบงบประมาณของไทย Current Policy Framework for Budget Reform ลักษณะของระบบงบประมาณ สมัยใหม่ ประเด็นสำคัญในการปฏิรูประบบ งบประมาณในปัจจุบัน Prospects/Concerns in Budget Reform

3 Why reform? External Factors Importance of International Trade and Financial Sectors Increasing Awareness of Country’s Competitiveness International Forces: e.g. from World Bank, IMF Globalization Fashion

4 Why reform? (Cont’d) Internal Factors Declining Public Trust toward Governments Decreases in Public Organizations’ Performance and Efficacy Fiscal Crisis and Government’s Risks to Fiscal Discipline Public Awareness for Value of Money/ Value of Public Spending Policy-driven Government

5 การปฏิรูประบบงบประมาณของไทย ในอดีต การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบ กระทรวง ทบวง กรม ในปี พ. ศ. 2435 เริ่มมีการจัดทำ งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item) ในปี พ. ศ. 2440 (External Forces) การจัดตั้งสำนักงบประมาณในปี พ. ศ. 2502 มีความ พยายามในการประยุกต์ใช้ระบบงบประมาณแบบ แสดงผลงาน (Performance Budget) แต่ไม่ประสบ ผลสำเร็จ (External Forces) การประยุกต์ใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (PPBS) ในปี พ. ศ. 2527 ควบคู่ไปกับระบบงบประมาณ แบบแสดงรายการ (Westernized Internal Forces) การพยายามปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จ (RBB) ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามแผน ยุทธศาสตร์ (SPBB) ราวปี พ. ศ. 2540 เป็นต้นมา (External and Internal Forces)

6 ข้อเท็จจริงเรื่องการบริหารภาครัฐ กับ การปฏิรูประบบงบประมาณ การปฏิรูประบบราชการจะไม่ประสบผลสำเร็จ หากมีการปรับปรุงเพียงโครงสร้างองค์การ การปฏิรูประบบราชการที่ประสบผลสำเร็จ มักจะใช้การปฏิรูประบบงบประมาณเป็นตัว กำกับทิศทางการปฏิรูประบบราชการ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, อเมริกา ฯลฯ

7 Current Policy Framework for Budget Reform รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาล ( ประเด็นยุทธศาสตร์ )

8 จุดเน้น ( ลักษณะ ) ของระบบ งบประมาณสมัยใหม่ มุ่งเน้นการรักษาวินัย ทางการคลัง มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้จ่ายที่ ตอบสนองต่อความต้องการ ของพลเมือง MTEF, กรอบนโยบายการ คลัง - การวิเคราะห์ ประมาณการเศรษฐกิจ, กรอบนโยบายการบริหาร ราชการแผ่นดิน, กรอบ แผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน ฯลฯ การจัดสรรงบประมาณที่ คำนึงถึงภารกิจพื้นฐาน แห่งรัฐ และประเด็น ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เทคนิควิเคราะห์งบประมาณ สมัยใหม่, การวัดต้นทุนในการดำเนินงาน, การวัดผลสำเร็จของการใช้จ่าย งบประมาณ, Management Discretion, Decentralized Operation ฯลฯ

9 ประเด็นสำคัญในการปฏิรูประบบ งบประมาณในปัจจุบัน การกำหนดโครงสร้างผลผลิต (Output Structure) สำหรับการกำหนดแผนบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ การจัดสรรงบประมาณอย่างไร ? จะมีโครงสร้างผลผลิตที่สะท้อนภารกิจหลัก ของรัฐ และภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างไร ? จะจัดสรรต้นทุน (Standardized cost) สำหรับผลผลิตประเภทต่างๆ อย่างไร ? บทบาท - การประสานงานระหว่างสำนัก งบประมาณ และกระทรวง - กรม ใน กระบวนการปฏิรูประบบงบประมาณจะเป็น เช่นใด ?

10 Australia

11 Australia (Cont’d) Federal System Large Local Government whereas limited Federal Government Functions Weigh more on Management Efficiency and Program Effectiveness

12 Prospects/Concerns in Budget Reform ความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิรูประบบงบประมาณและการ เพิ่มผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (Linkage between budget reform and Public Sectors’ Performance) การกำหนดโครงสร้างผลผลิต กรอบแนวคิดในการปฏิรูป ระบบงบประมาณ และความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของรัฐ - นโยบายยุทธศาสตร์ - ผลผลิต ในระบบงบประมาณ (Output Structure-Service Delivery and Budget Reform Framework) การประสานงาน - ความร่วมมือระหว่างสำนักงบประมาณและ หน่วยนโยบาย - หน่วยปฏิบัติการ (Collaboration between BoB and Ministries/Departments in Budget Reform Plan and Process) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ – ฝ่ายนิติบัญญัติ (Public Participation and Legislative Commitment in Budget Reform Process) การเพิ่มอิสระและดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน (Management Discretion and Leadership (Macro- Micro))


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเพื่อการปฏิรูประบบ งบประมาณ สำหรับผู้บริหารสำนัก งบประมาณในโครงการ “Leadership Development Program for Thailand” โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google