งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจะดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจะดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจะดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM)

2 การจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM)
ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุกคณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร-ประมวลการสอน องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป องค์ประกอบที่ 3 การเรียนการสอน E-Classroom องค์ประกอบที่ 4 การเรียนการสอน – TBL (TEAM BASED LEARNING) องค์ประกอบที่ 5 การเรียนการสอน – Seminar

3 องค์ประกอบที่ 6 การเรียนการสอน – Project
องค์ประกอบที่ 7 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ องค์ประกอบที่ 8 การวัดผล องค์ประกอบที่ 9 การประเมินผล องค์ประกอบที่ 10 การประเมินการสอนโดยนักศึกษา องค์ประกอบที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม/ จรรยาบรรณวิชาชีพครู องค์ประกอบที่ 12 การดูแลและการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา องค์ประกอบที่ 13 การพัฒนาวิชาการอาจารย์ตามมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. (ผลงานวิชาการ) องค์ประกอบที่ 14 การดำเนินการเรื่องหลักสูตรและการประกันคุณภาพ หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

4 องค์ประกอบที่ 15 การบริการวิชาการแก่ชุมชนตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในฐานะ ที่สังกัดกลุ่มสถาบันที่เน้น การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมของ สมศ. องค์ประกอบที่ 16 การดำเนินการดูแลสนับสนุน (Monitoring) การปฏิบัติตาม กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน (เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการ ประเมินปลายปีควบคู่กับการประเมินผลตนเอง) องค์ประกอบที่ 17 การดำเนินการตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ บันทึก มติที่ประชุม ที่เกี่ยวกับวิชาการ องค์ประกอบที่ 18 การนิเทศการสอน

5 ตัวอย่างเกณฑ์วัดระดับความรู้
องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร-ประมวลการสอน ระดับที่ 5 : มีการพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ระดับที่ 4 : มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรใน 4 ประเด็นตามเกณฑ์ ของ สกอ. คือ 1) การบริหารหลักสูตร 2) ทรัพยากรการ จัดการเรียนการสอน 3) การสนับสนุนและการให้คำแนะนำ นักศึกษา 4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความ พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับที่ 3 : ดำเนินการสอนตามหลักสูตร-ประมวลการสอนทุกรายวิชาและ ดำเนินการตามระบบงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ระดับที่ 2 : ดำเนินการสอนตามหลักสูตร-ประมวลการสอนทุกรายวิชา ระดับที่ 1 : มีหลักสูตร-ประมวลการสอนตามเกณฑ์ของ สกอ.

6 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป
ระดับที่ 5 : การดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสนักศึกษาขอคำปรึกษาสิ่งที่ เรียนเป็นรายบุคคล การดูแลนักศึกษาที่เรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาติดตามบทเรียนได้ทัน รวมทั้งมีระบบข้อมูลของ นักศึกษาเรียนอ่อน ทั้งในทางวิชาการและสภาพชีวิต ระดับที่ 4 : การมอบงานแก่นักศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการเรียนครั้ง ต่อไป และมีการตรวจสอบการเตรียมตัวเมื่อเข้าห้องเรียน ระดับที่ 3 : การดูแลนักศึกษาเรื่องการแต่งกาย การมาสาย การขาดเรียนความ มีระเบียบวินัยความร่วมมือในการดูแลห้องเรียนและการเรียน ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อื่นๆ ระดับที่ 2 : เรื่องที่สอนสอดคล้องกับกำหนดการสอนในประมวลการสอน ระดับที่ 1 : มีการทำแผนการสอนตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชาก่อนสอน

7 องค์ประกอบที่ 3 การเรียนการสอน E-Classroom
ระดับที่ 5 : มี Course Feedback จากนักศึกษาเพื่อทำการพัฒนาต่อไป ระดับที่ 4 : มีคลังข้อสอบ Assessment Home ระดับที่ 3 : มีการสร้างและประยุกต์ใช้ชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันเช่น ห้องสนทนา (Chat Room), กระดานถามตอบ / อภิปราย (Forum), FAQ (Frequently Asked Question) ระดับที่ 2 : มี Content โดยในแต่ละรายวิชาโดย Content อาจจะเริ่ม จาก Static เช่น Power Point, E-Book หรือแบบ Interactive เช่น CAI (Computer Assistant Instruction) ระดับที่ 1 : มี Course Syllabus ของรายวิชา

8 ขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ
การกำหนดองค์ประกอบทางวิชาการ (Components) จำนวน 18 องค์ประกอบ การกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรู้ (Competency) 5 ระดับ ทั้ง 18 องค์ประกอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์วัดระดับความรู้ นำบางองค์ประกอบเป็น Pilot Implementation อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง (Self – Assessment) ตามเกณฑ์องค์ประกอบ

9 ขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ เพื่อเป็นตัวอย่าง โดยผู้ที่ได้คะแนนระดับสูงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ขยายกิจกรรมการจัดการความรู้ในแต่ละสาขาวิชาดำเนินการ สร้างคลังความรู้ แก้ไขปรับปรุงเกณฑ์วัดระดับความรู้

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การจะดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google