งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุก คณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและ วิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร - ประมวลการสอน องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุก คณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและ วิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร - ประมวลการสอน องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุก คณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและ วิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร - ประมวลการสอน องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป องค์ประกอบที่ 3 การเรียนการสอน E- Classroom องค์ประกอบที่ 4 การเรียนการสอน – TBL (TEAM BASED LEARNING) องค์ประกอบที่ 5 การเรียนการสอน – Seminar

3 องค์ประกอบที่ 6 การเรียนการสอน – Project องค์ประกอบที่ 7 วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ องค์ประกอบที่ 8 การวัดผล องค์ประกอบที่ 9 การประเมินผล องค์ประกอบที่ 10 การประเมินการสอนโดย นักศึกษา องค์ประกอบที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม / จรรยาบรรณวิชาชีพครู องค์ประกอบที่ 12 การดูแลและการพัฒนาวิชาการ ของนักศึกษา องค์ประกอบที่ 13 การพัฒนาวิชาการอาจารย์ตาม มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ( ผลงาน วิชาการ ) องค์ประกอบที่ 14 การดำเนินการเรื่องหลักสูตรและ การประกันคุณภาพ หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ. ศ. 2548

4 องค์ประกอบที่ 15 การบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในฐานะ ที่ สังกัดกลุ่มสถาบันที่เน้น การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ของ สมศ. องค์ประกอบที่ 16 การดำเนินการดูแลสนับสนุน (Monitoring) การปฏิบัติตาม กระบวนการประเมินการ ปฏิบัติงาน ( เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและการได้มาซึ่งข้อมูล เชิงประจักษ์ประกอบการ ประเมินปลายปีควบคู่กับการ ประเมินผลตนเอง ) องค์ประกอบที่ 17 การดำเนินการตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ บันทึก มติที่ประชุม ที่เกี่ยวกับ วิชาการ องค์ประกอบที่ 18 การนิเทศการสอน

5 องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร - ประมวลการ สอน ระดับที่ 5 : มีการพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาและ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ระดับที่ 4 : มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรใน 4 ประเด็นตามเกณฑ์ ของ สกอ. คือ 1) การบริหารหลักสูตร 2) ทรัพยากรการ จัดการเรียนการสอน 3) การสนับสนุน และการให้คำแนะนำ นักศึกษา 4) ความต้องการของ ตลาดแรงงาน สังคมและ / หรือความ พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับที่ 3 : ดำเนินการสอนตามหลักสูตร - ประมวลการ สอนทุกรายวิชาและ ดำเนินการตามระบบงานวิชาการของ มหาวิทยาลัย ระดับที่ 2 : ดำเนินการสอนตามหลักสูตร - ประมวลการ สอนทุกรายวิชา ระดับที่ 1 : มีหลักสูตร - ประมวลการสอนตามเกณฑ์ ของ สกอ. ตัวอย่างเกณฑ์วัดระดับความรู้ตัวอย่างเกณฑ์วัดระดับความรู้

6 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป ระดับที่ 5 : การดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสนักศึกษา ขอคำปรึกษาสิ่งที่ เรียนเป็นรายบุคคล การดูแลนักศึกษาที่ เรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาติดตามบทเรียนได้ทัน รวมทั้งมีระบบข้อมูลของ นักศึกษาเรียนอ่อน ทั้งในทางวิชาการ และสภาพชีวิต ระดับที่ 4 : การมอบงานแก่นักศึกษาเพื่อการเตรียมตัว สำหรับการเรียนครั้ง ต่อไป และมีการตรวจสอบการเตรียมตัว เมื่อเข้าห้องเรียน ระดับที่ 3 : การดูแลนักศึกษาเรื่องการแต่งกาย การ มาสาย การขาดเรียนความ มีระเบียบวินัยความร่วมมือในการดูแล ห้องเรียนและการเรียน ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อื่นๆ ระดับที่ 2 : เรื่องที่สอนสอดคล้องกับกำหนดการสอน ในประมวลการสอน ระดับที่ 1 : มีการทำแผนการสอนตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนด และ ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชาก่อนสอน

7 องค์ประกอบที่ 3 การเรียนการสอน E- Classroom ระดับที่ 5 : มี Course Feedback จาก นักศึกษาเพื่อทำการพัฒนาต่อไป ระดับที่ 4 : มีคลังข้อสอบ Assessment Home ระดับที่ 3 : มีการสร้างและประยุกต์ใช้ชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันเช่น ห้องสนทนา (Chat Room), กระดานถามตอบ / อภิปราย (Forum), FAQ (Frequently Asked Question) ระดับที่ 2 : มี Content โดยในแต่ละรายวิชา โดย Content อาจจะเริ่ม จาก Static เช่น Power Point, E-Book หรือแบบ Interactive เช่น CAI (Computer Assistant Instruction) ระดับที่ 1 : มี Course Syllabus ของรายวิชา

8 ขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน วิชาการ 1. การกำหนดองค์ประกอบทางวิชาการ (Components) จำนวน 18 องค์ประกอบ 2. การกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรู้ (Competency) 5 ระดับ ทั้ง 18 องค์ประกอบ 3. ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน วิชาการ พิจารณาความเหมาะสมของ เกณฑ์วัดระดับความรู้ 4. นำบางองค์ประกอบเป็น Pilot Implementation 5. อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง (Self – Assessment) ตามเกณฑ์องค์ประกอบ

9 6. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ เพื่อเป็นตัวอย่าง โดยผู้ที่ได้คะแนน ระดับสูงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 7. ขยายกิจกรรมการจัดการความรู้ในแต่ ละสาขาวิชาดำเนินการ 8. สร้างคลังความรู้ 9. แก้ไขปรับปรุงเกณฑ์วัดระดับความรู้ ขั้นตอนกิจกรรมการจัดการ ความรู้ด้านวิชาการ

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุก คณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและ วิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร - ประมวลการสอน องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google