งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ มทร.พระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ มทร.พระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ มทร.พระนคร

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.ศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ (Hub) ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง 2. สร้างคนดี คนเก่งในงานพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้ มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ ประชาชนได้รับการ พัฒนาความรู้ไปสู่ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตัวอย่าง กลวิธี/มาตรการ 1.พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน 2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

4 การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สกอ. ตัวชี้วัดที่ 2.8 ขององค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนมีระบบและกลไก สนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลการประเมิน ปีการศึกษาคะแนนประเมิน SARกรรมการ 255233 255133 255033

5 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 1. นโยบายมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2/2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ อาจารย์ทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายที่ สำคัญคือ การพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด และได้จัดให้มีการถ่ายทอดและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แก่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553

6 2. งบประมาณวิจัย งบประมาณประจำปี (ผลผลิต : สร้างองค์ความรู้) งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย (วิจัยสถาบัน) งบประมาณรายได้คณะ การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

7 3. โครงการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการ 1. โครงการวิจัยสัญจร 2. โครงการต้นกล้านักวิจัย 3. โครงการนักวิจัยมืออาชีพ 4. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญจัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและ ทะเบียน การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

8 5. โครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จ การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6. โครงการ การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้สอนใน ระดับอุดมศึกษา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ

10

11


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ มทร.พระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google