งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะ เทคโนโลยีพ. ศ. 2555 -2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดย ผศ. ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะ เทคโนโลยีพ. ศ. 2555 -2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดย ผศ. ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะ เทคโนโลยีพ. ศ. 2555 -2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดย ผศ. ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและ สารสนเทศ

2 มีความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบ กลไกด้านประกันคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี ความเชื่อมโยง / สอดคล้อง กับ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2555 – 2558 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 คณะเทคโนโลยี

3 ความเชื่อมโยง / สอดคล้อง กับ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ คณะ เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 3. ด้านการพัฒนานักศึกษา 4. ด้านการวิจัย 5. ด้านบริการวิชาการ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดี 7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ ประกันคุณภาพ 8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ 10. การบริหารจัดการ ทรัพยากร ทรัพย์สิน 1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 3. ด้านการพัฒนานักศึกษา 4. ด้านการวิจัย 5. ด้านบริการวิชาการ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดี 7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ ประกันคุณภาพ 8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี

4 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ระบบ การจัดการที่ ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต บัณฑิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ พัฒนา นักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ พัฒนา นักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการ วิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการ วิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธร รม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธร รม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนา คุณภาพและ ระบบประกัน คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนา คุณภาพและ ระบบประกัน คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่า สัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่า สัมพันธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี พ. ศ.2555-2558

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนา และบริหาร จัดการ โครงสร้าง พื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการ และสิทธิ ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ 1.3 การเงิน งบประมาณ และการ จัดสรร กลยุทธ์ที่ 1.4 ระบบ บริหาร จัดการ องค์กร นโยบายรัฐบาลที่ 8. การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.1 ประสิทธิภาพการบริหาร ราชการแผ่นดิน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี มีหลักสูตรที่ดี การจัดการเรียน การสอนที่ดี การผลิต บัณฑิต การพัฒนา คณาจารย์ กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์ที่ 2.3 กลยุทธ์ที่ 2.4 นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการทำกิจกรรมเสริม หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการ พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริม ด้านจริยธรรมและคุณธรรม กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบการ บริหาร กิจการ นักศึกษาที่ดี นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ งานวิจัย การสร้าง บรรยากา ศการวิจัย ที่เอื้อต่อ การ ทำงาน ของ นักวิจัย การ พัฒนา บุคลากร ด้านการ วิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์ที่ 4.2 กลยุทธ์ที่ 4.3 การใช้ ประโยชน์ จาก งานวิจัย กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับ หน่วยงาน ภาครัฐ สถาน ประกอบการ ภาคธุรกิจ และ ชุมชน เพื่อนำ ผลการวิจัยไป สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4.5 นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายด้านการศึกษา 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ วิจัย และนวัตกรรม 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ฯ 6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิด ประโยชน์สูงสุด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 5.1 การให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และเชื่อมโยงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี กลยุทธ์ที่ 6.1 นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 สร้างวัฒนธรรมขององค์กร เชิงคุณภาพและองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบ ประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 7.1 นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 การพัฒนาความสัมพันธ์กับ ศิษย์เก่าที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี กลยุทธ์ที่ 8.1 นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 งานนโยบายและแผน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะ เทคโนโลยีพ. ศ. 2555 -2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดย ผศ. ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google