งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา 5510610172 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา 5510610172 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา 5510610172 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อขยายการลงทุน พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมยาง สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศแทนการนำเข้า พัฒนาและเผยแผ่ข้อมูล ชนิดและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ - กระทรวงวิทย์ฯ, อสย., กระทรวงศึกษา, การนิคมอุตสาหกรรม, อก., ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานรับผิดชอบ – กรมวิชาการเกษตร, พณ., กระทรวงวิทย์ฯ, กระทรวงศึกษา, สำนัก นายกรัฐมนตรี, อก., ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงเกษตรฯ

3 พันธกิจที่ 5 สร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หน่วยงานรับผิดชอบ – สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรฯ, สำนักงบประมาณ

4 กนย. ได้จัดทำ “ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)” มุ่งเน้นการใช้ยางดิบธรรมชาติ ภายในประเทศ เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และ การพัฒนาหน่วยงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ - แผนงานปรับปรุงคุณภาพยางดิบ - แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง - แผนพัฒนาระบบการตลาดยาง 4 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)

5


ดาวน์โหลด ppt นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา 5510610172 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google