งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมและบริการด้าน การจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมและบริการด้าน การจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมและบริการด้าน การจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University Business Incubation Center: PSU-BIC) PSU-BIC ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation) ฝ่าย สำนักงาน (Secretaria t Office) ฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (IP Management and Technology Transfer) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPM)ถ่ายทอดเทคโนโลยี(TT)

3 Flow of Research Commercialization ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริษัท Start up บริษัท Holding Licensing Exclusive Non-exclusive IP Protection Feasibility study Proof of Technology Business Plan สอน อบรม สัมมนา

4 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก งานวิจัยโดยอาศัยกระบวนการจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการ เทคโนโลยี ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก งานวิจัยโดยอาศัยกระบวนการจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการ เทคโนโลยี พัฒนาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการ เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการ เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยการใช้ ฐานความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยการใช้ ฐานความรู้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลและ การปฏิบัติด้านการจัดการเทคโนโลยีและ ทรัพย์สินทางปัญญาในภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลและ การปฏิบัติด้านการจัดการเทคโนโลยีและ ทรัพย์สินทางปัญญาในภาคใต้

5 วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดูแลด้านการจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเต็ม รูปแบบของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา เครือข่ายในภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดูแลด้านการจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเต็ม รูปแบบของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา เครือข่ายในภาคใต้

6 พันธะกิจ ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ แก่บุคลากร นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย ตลอดจนผู้ประกอบการที่ต้องการ บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ แก่บุคลากร นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย ตลอดจนผู้ประกอบการที่ต้องการ บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเกิด จิตสำนึกและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง ปัญญา กระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเกิด จิตสำนึกและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง ปัญญา ให้บริการในการเจรจาต่อรอง การคุ้มครองสิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีอันเป็นผลจาก งานวิจัยแก่บุคลากร และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย ให้บริการในการเจรจาต่อรอง การคุ้มครองสิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีอันเป็นผลจาก งานวิจัยแก่บุคลากร และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการบ่มเพาะธุรกิจของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการบ่มเพาะธุรกิจของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษา ในเครือข่าย

7 กิจกรรมและบริการ ด้านการจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา การฝึกอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร ความรู้ทั่วไป ทางด้าน IP การให้บริการ การทำแผนที่สิทธิบัตร การเขียนคำขอขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของเทคโนโลยี /IP การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Raising IP Awareness Capacity Building HRD การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา Service Providing IPM การตรวจสอบคำขอ สิทธิบัตร การยื่นคำขอจด ทะเบียน

8 สถานที่ติดต่อ ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์นิทรรศการวิศวทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 074 287408-11 โทรสาร 074 287412 Email: PSU-BIC@group.psu.ac.th PSU-BIC@group.psu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมและบริการด้าน การจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google