งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 เมษายน 2560 รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Graduate School Chiang Mai Rajabhat university

2 4 เมษายน 2560 ปรัชญา บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยและภูมิภาคด้วยมาตรฐานวิชาการระดับนานาชาติ @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 4 เมษายน 2560 วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการ พัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย สามารถพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ระดับสูงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education – TQF: HEd) เพื่อตอบสนองนโยบายและความต้องการของมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 4 เมษายน 2560 พันธกิจ 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และขององค์กรอื่นๆ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและนวัตกรรมทางวิชาการในภูมิภาค โดยการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4. ดำเนินการจัดหาและประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 5. ดำเนินการประสานงานและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 4 เมษายน 2560 วัตถุประสงค์หลัก 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และขององค์กรอื่นๆ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและนวัตกรรมทางวิชาการในภูมิภาค โดยการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4. เพื่อจัดหาและประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 5. เพื่อประสานงานและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 4 เมษายน 2560 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย คือ พระพิฆเนศวร์ เป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดรอบรู้ และเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4 เมษายน 2560 การจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีการแบ่งแยกกลุ่มการจัดการศึกษา ดังนี้ กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์แม่สะเรียง กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 หลักสูตรที่เปิดสอนประจำปี 2553
4 เมษายน 2560 หลักสูตรที่เปิดสอนประจำปี 2553 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
4 เมษายน 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 เมษายน 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 จำหน่ายคู่มือการสมัคร/การรับสมัครเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 24 เมษายน 2553 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร , หรือ ต่อ 5999 เว็บไซต์ @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google