งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graduate School Chiang Mai Rajabhat university. บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graduate School Chiang Mai Rajabhat university. บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graduate School Chiang Mai Rajabhat university

2 บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย และภูมิภาคด้วยมาตรฐานวิชาการระดับ นานาชาติ 2 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 ภายในปี พ. ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีศักยภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ ด้านการบริหารจัดการ พัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย สามารถพัฒนานวัตกรรมองค์ ความรู้และเทคโนโลยี พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ระดับสูงตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education – TQF: HEd) เพื่อตอบสนอง นโยบายและความต้องการของมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน 3 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่ และขององค์กรอื่นๆ ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ เครือข่ายข้อมูลและนวัตกรรมทางวิชาการในภูมิภาค โดยการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4. ดำเนินการจัดหาและประสานงาน ให้เกิด ความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการในระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 5. ดำเนินการประสานงานและจัดหาแหล่ง เงินทุนเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการ ค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 4 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณภาพตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงใหม่ และขององค์กรอื่นๆ ให้มีความรู้ความสามารถ ในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ เครือข่ายข้อมูลและนวัตกรรมทางวิชาการในภูมิภาค โดย การจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4. เพื่อจัดหาและประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือและ เครือข่ายทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 5. เพื่อประสานงานและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก 5 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 สัญลักษณ์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย คือ พระพิฆเนศวร์ เป็นเทพ เจ้าแห่งความฉลาด รอบรู้ และเป็นเทพเจ้า แห่งศิลปะวิทยาการ 6 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติและภาค พิเศษ โดยมีการแบ่งแยกกลุ่มการจัดการศึกษา ดังนี้ กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์แม่สะเรียง กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน 7 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำ โขงและสาละวินศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหาร การศึกษา 8 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย สาธารณะ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการ สื่อสารเชิงกลยุทธ์ 9 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ สอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 10 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 11 @ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำหน่ายคู่มือการสมัคร / การรับ สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 24 เมษายน 2553 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-885999, 053-885990 หรือ 053-885555 ต่อ 5999 เว็บไซต์ www.graduate.cmru.ac.th

12


ดาวน์โหลด ppt Graduate School Chiang Mai Rajabhat university. บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google