งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graduate School Chiang Mai Rajabhat university. บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graduate School Chiang Mai Rajabhat university. บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graduate School Chiang Mai Rajabhat university

2 บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย และภูมิภาคด้วยมาตรฐานวิชาการระดับ นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 ภายในปี พ. ศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีศักยภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ ด้านการบริหารจัดการ พัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย สามารถพัฒนานวัตกรรมองค์ ความรู้และเทคโนโลยี พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ระดับสูงตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education – TQF: HEd) เพื่อตอบสนอง นโยบายและความต้องการของมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่ และขององค์กรอื่นๆ ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ เครือข่ายข้อมูลและนวัตกรรมทางวิชาการในภูมิภาค โดยการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4. ดำเนินการจัดหาและประสานงาน ให้เกิด ความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการในระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 5. ดำเนินการประสานงานและจัดหาแหล่ง เงินทุนเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการ ค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณภาพตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงใหม่ และขององค์กรอื่นๆ ให้มีความรู้ความสามารถ ในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ เครือข่ายข้อมูลและนวัตกรรมทางวิชาการในภูมิภาค โดย การจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4. เพื่อจัดหาและประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือและ เครือข่ายทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 5. เพื่อประสานงานและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 สัญลักษณ์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย คือ พระพิฆเนศวร์ เป็นเทพ เจ้าแห่งความฉลาด รอบรู้ และเป็นเทพเจ้า แห่งศิลปะวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติและภาค พิเศษ โดยมีการแบ่งแยกกลุ่มการจัดการศึกษา ดังนี้ กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์แม่สะเรียง กลุ่มนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำ โขงและสาละวินศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหาร การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย สาธารณะ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการ สื่อสารเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ สอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำหน่ายคู่มือการสมัคร / การรับ สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 24 เมษายน 2553 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร , หรือ ต่อ 5999 เว็บไซต์

12


ดาวน์โหลด ppt Graduate School Chiang Mai Rajabhat university. บริหารจัดการการเรียนการสอน สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google