งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร องค์การตลาด ( กระทรวงมหาดไทย ) - กรรมการบริหาร การประปานครหลวง - กรรมการบริหาร บริษัท อาดัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร องค์การตลาด ( กระทรวงมหาดไทย ) - กรรมการบริหาร การประปานครหลวง - กรรมการบริหาร บริษัท อาดัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร องค์การตลาด ( กระทรวงมหาดไทย ) - กรรมการบริหาร การประปานครหลวง - กรรมการบริหาร บริษัท อาดัม ดิสทริบิวชั่น จากัด ( เครื่องดื่ม BIG COLA) - อาจารย์ผู้บรรยาย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภาควิชา บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรม - อาจารย์ผู้บรรยาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา ทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ - นักวิจัยและนักวิชาการอิสระดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชนการตรวจประเมินผลการ ปฎิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษา (UBI) - คณะกรรมการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ - คณะอนุกรรมมาธิการ / เลขานุการ ใน คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและ การคมนาคม วุฒิสภา - กรรมการที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการโลจิสติกส์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจากัด ( มหาชน ) - กรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย. (TMA) - กรรมการกองทุนตั้งตัวได้ สถาบันวิจัยแห่งชาติ

2 ความสำคัญของงานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม ต่อ พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 17 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2557

3 Input Process Output Outcome Monitor IT Finance HRM Infrastructure Routine Activities Improvement New Activities (Project Base) New Protocol Routine Activities Resources Reservoir Contamination Transfer System Place Quality of Life New Resources New Process New Service New Paradigm Research and Development INNOVATION

4 Input Process Output Outcome Resources Reservoir Contamination Transfer System Place Quality of Life Core Activity

5 Routine Activities Improvement New Activities (Project Base) New Protocol Routine Activities Support Activity Input Process Output Outcome Monitor IT Finance HRM Infrastructure

6 New Resources New Process New Service New Paradigm Research and Development INNOVATION R&D Input Process Output Outcome Core Competency

7 Input Process Output Outcome Monitor IT Finance HRM Infrastructure Routine Activities Improvement New Activities (Project Base) New Protocol Routine Activities Resources Reservoir Contamination Transfer System Place Quality of Life New Resources New Process New Service New Paradigm Research and Development INNOVATION


ดาวน์โหลด ppt นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร องค์การตลาด ( กระทรวงมหาดไทย ) - กรรมการบริหาร การประปานครหลวง - กรรมการบริหาร บริษัท อาดัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google