งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบัน -ประธานกรรมการบริหาร องค์การตลาด (กระทรวงมหาดไทย) -กรรมการบริหาร การประปานครหลวง -กรรมการบริหาร บริษัท อาดัม ดิสทริบิวชั่น จากัด (เครื่องดื่ม BIG COLA) - อาจารย์ผู้บรรยาย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภาควิชา บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรม -อาจารย์ผู้บรรยาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ - นักวิจัยและนักวิชาการอิสระดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชนการตรวจประเมินผลการปฎิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษา (UBI) -คณะกรรมการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ - คณะอนุกรรมมาธิการ/เลขานุการ ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม วุฒิสภา - กรรมการที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการโลจิสติกส์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจากัด ( มหาชน ) - กรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย. (TMA) - กรรมการกองทุนตั้งตัวได้ สถาบันวิจัยแห่งชาติ

2 ความสำคัญของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ต่อ พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

3 Research and Development New Activities (Project Base)
INNOVATION New Resources New Process New Service New Paradigm Reservoir Resources Place Quality of Life Contamination Transfer System Input Process Output Outcome Monitor Routine Activities IT New Protocol HRM New Activities (Project Base) Infrastructure Improvement Finance Routine Activities

4 Core Activity Reservoir Resources Place Contamination Transfer System
Quality of Life Contamination Transfer System Process Output Outcome Input

5 New Activities (Project Base)
Support Activity Process Output Input Outcome Routine Activities Monitor New Protocol IT HRM New Activities (Project Base) Infrastructure Improvement Finance Routine Activities

6 Research and Development
R&D Research and Development INNOVATION New Resources New Process New Service New Paradigm Input Process Output Outcome Core Competency

7 Research and Development New Activities (Project Base)
INNOVATION New Resources New Process New Service New Paradigm Reservoir Resources Place Quality of Life Contamination Transfer System Input Process Output Outcome Monitor Routine Activities IT New Protocol HRM New Activities (Project Base) Infrastructure Improvement Finance Routine Activities


ดาวน์โหลด ppt นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google