งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น

2 2507 2545 2547 2553 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2567 มหาวิทย าลัย ชั้นนำของ เอเชีย

3 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอปรดวยวิทยา จริยา ปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึง ประสงค เปนผูมีจิตสาธารณะ มีความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีบทบาทและ ภาวะผูนําในภาคสวนตางๆ 2. ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไดถูกนําไปใชการพัฒนา มีสวน ในการเสริมสรางคุณคา และพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 3. สังคมไดรับบริการการถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย ขอนแกน 4. มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและของชาติ 5. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในเครือขายตางๆ

4 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ(ต่อ) 6. นักศึกษา ศิษยเกา และบุคลากร ไดรับการยกยองในเวทีตางๆ 7. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถสูง บุคลากรมี คุณภาพชีวิตในการทํางาน บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพัน 8. มหาวิทยาลัยขอนแกนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก ทุกรอบการประเมิน 9. มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับการศึกษาจากองคกรตางประเทศ มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับและชั้นนําของโลกแหงหนึ่ง

5 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ

6 แผนพัฒนาฯ มข. ฉบับที่ 11 พ. ศ.2555-2559 แผนยุทธศาสตร์ การบริหาร มข. พ. ศ.2555-2558

7

8 2507 2545 2547 2553 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2558 มหาวิทย าลัยวิจัย ชั้นนำของ โลก

9 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ระบบ การจัดการที่ ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต บัณฑิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ พัฒนา นักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ พัฒนา นักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการ วิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการ วิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรร ม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรร ม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนา คุณภาพและ ระบบประกัน คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนา คุณภาพและ ระบบประกัน คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่า สัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่า สัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการ ทรัพยากร ทรัพย์สินฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการ ทรัพยากร ทรัพย์สินฯ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ.2555-2558

10

11 นโยบายการบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 2555-2559  ด้านการบริหาร  ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านการพัฒนาคุณภาพ  ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร  ด้านพัฒนาวิชาชีพ  ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

12 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  วิสัยทัศน์ “เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”  พันธกิจ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม งานวิจัย การ บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

13 www.themegallery.com Company Logo QS University Ranking in Life Sciences & Biomedicine

14 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ”  เอกลักษณ์ “ความโดดเด่นด้านการวิจัย”

15 ด้านการบริหาร  นโยบาย บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บุคลากรมี ส่วนร่วม สามัคคี และมีความสุขในการ ปฏิบัติงาน

16 ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  นโยบาย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม

17 ด้านการพัฒนานักศึกษา  นโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การ เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์

18

19 ด้านการวิจัย  นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างและ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และสามารถต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการพึ่งพาตนเอง

20 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  นโยบาย บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการ พัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ อนามัย แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  นโยบาย สร้างค่านิยม ความรัก ความ ภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของคนไทยและคนอีสาน

22 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นโยบาย สร้างความผูกพันเพื่อเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะและ เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

23 ด้านการพัฒนาคุณภาพ  นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพทั้งด้าน การศึกษาและการให้บริการในมาตรฐาน ระดับประเทศและสากล

24 ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร  นโยบาย การแสวงหาทรัพยากรและ รายได้ให้เพียงพอเพื่อบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเอง

25 ด้านพัฒนาวิชาชีพ  นโยบาย พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของวิชาชีพ

26 ด ด้านการพัฒนาวิชาชีพ

27 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดใน มข.

28


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google