งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ (Project Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ (Project Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ (Project Management)
อ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2 1. ที่มาและแนวความคิดเรื่องการบริหารโครงการ
สังคมในสหรัฐอเมริกาที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและเร็วมาก การเคลื่อนย้าย และปรากฏการณ์ใหม่ ๆ มีมากเกินกว่าหน่วยงานประจำจะแก้ปัญหาได้ รัฐบาลรับกับการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทำงานประจำแต่ไม่มีผลงาน ไม่ได้ รัฐบาลอยากเห็นหน่วยงาน ที่มีการปรับตนเองเข้ากับสภาพปัญหา หน่วยงานจึงต้องมีอายุ เกิดและตายได้ เอกชน เช่น Lockheed เริ่มใช้การบริหารแบบใหม่ที่เป็นภารกิจชั่วคราว

3 2.ความหมายและลักษณะ ของการบริหารโครงการ
หมายถึงรูปแบบการบริหารที่หวังผลความสำเร็จที่ชัดเจน คือภายในเวลาและงบประมาณที่แน่นอน แต่มีความคล่องตัวสูงมาก ดังนั้นลักษณะการบริหารโครงการจะประกอบด้วย มีระยะเวลาแน่นอน มีงบประมาณแน่นอน มีความเป็นอิสระในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้เงิน การปฏิบัติงาน และอื่น ๆ Flat Organization การบังคับบัญชาขึ้นโดยตรงกับหัวหน้าสูงสุด

4 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน กับการบริหารโครงการ
การทำ Foresight เพื่อให้รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไร หน่วยงานจัดทำวิสัยทัศน์ กำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน จัดทำแผนของหน่วยงาน จัดทำโครงการ

5 4. วงจรการบริหารโครงการ
4.1 เริ่มจากการดูแผน หรือ Demand ว่ามีวัตถุประสงค์อะไร หรือต้องการอะไร 4.2 ทำการศึกษา ซึ่งแล้วแต่ขนาดของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ศึกษา EIA (Environmental Impact Assessment) อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานหรือแหล่งทุนกำหนด 4.3 การออกแบบโครงการ (Project Design) หมายถึงการลง รายละเอียดของโครงการในทุกด้าน

6 4. วงจรการบริหารโครงการ (ต่อ)
4.4 ขออนุมัติจัดทำโครงการ แต่ก่อนอนุมัติฝ่ายบริหารจะมีการ ประเมินโครงการขั้นต้น(Primary Project Assessment) ก่อน ศึกษาด้านนโยบายและแผนงานสอดคล้องกันหรือไม่ ศึกษาด้านการเงินและงบประมาณของโครงการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ศึกษาด้านบุคลากร ศึกษาด้านความเสี่ยง อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานมีข้อจำกัด เช่น ด้านการเมือง เป็นต้น

7 4. วงจรการบริหารโครงการ (ต่อ)
4.5 เริ่มดำเนินโครงการ Contract Out and Sub-contract Commissioning, Monitoring and On-going Evaluation

8 4. วงจรการบริหารโครงการ (ต่อ)
4.6 Project Termination : Final Evaluation 4.7 Project Transferring to Normal Work: Maintenance 4.8 Record and Study and Lead to Feasibility Study and Primary Project Assessment

9 Project Management tools
Strategic and people Consideration Problem Tree SWOT analysis Team building Participation choice Project Identification Stakeholder Analysis and Involvement Logical Framework Risk Analysis and Mitigation plan

10 Project Management tools
Project Preparation Logical Framework – indicator Work breakdown Structure Resource and cost Estimation Feasibility Analysis Communication of the project Design Project Implementation Project Organization Chart Bar Chart Periodic Monitoring and Control Procedure Mid-Term and Final Evaluation Cycle

11 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ (Project Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google