งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ (Project Management) อ. น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ (Project Management) อ. น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ (Project Management) อ. น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2 1. ที่มาและแนวความคิดเรื่องการ บริหารโครงการ ◦ สังคมในสหรัฐอเมริกาที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและ เร็วมาก การเคลื่อนย้าย และปรากฏการณ์ใหม่ ๆ มี มากเกินกว่าหน่วยงานประจำจะแก้ปัญหาได้ ◦ รัฐบาลรับกับการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทำงาน ประจำแต่ไม่มีผลงานไม่ได้ ◦ รัฐบาลอยากเห็นหน่วยงาน ที่มีการปรับตนเองเข้า กับสภาพปัญหา หน่วยงานจึงต้องมีอายุ เกิดและ ตายได้ ◦ เอกชน เช่น Lockheed เริ่มใช้การบริหารแบบใหม่ที่ เป็นภารกิจชั่วคราว

3 2. ความหมายและลักษณะ ของการบริหารโครงการ หมายถึงรูปแบบการ บริหารที่หวังผล ความสำเร็จที่ชัดเจน คือ ภายในเวลาและ งบประมาณที่แน่นอน แต่ มีความคล่องตัวสูงมาก ดังนั้นลักษณะการบริหาร โครงการจะประกอบด้วย 1. มีระยะเวลาแน่นอน 2. มีงบประมาณ แน่นอน 3. มีความเป็นอิสระ ในการจัดการ ไม่ ว่าจะเป็นด้านการ ใช้เงิน การ ปฏิบัติงาน และอื่น ๆ 4.Flat Organization 5. การบังคับบัญชา ขึ้นโดยตรงกับ หัวหน้าสูงสุด

4 3. ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงาน กับการบริหารโครงการ ◦ การทำ Foresight เพื่อให้รู้ว่าใน อนาคตจะเกิดอะไร ◦ หน่วยงานจัดทำวิสัยทัศน์ ◦ กำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ◦ กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ◦ จัดทำแผนของหน่วยงาน ◦ จัดทำโครงการ

5 4. วงจรการบริหาร โครงการ 4.1 เริ่มจากการดูแผน หรือ Demand ว่ามี วัตถุประสงค์อะไร หรือต้องการอะไร 4.2 ทำการศึกษา ซึ่งแล้วแต่ขนาดของ โครงการ ◦ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ◦ ศึกษา EIA (Environmental Impact Assessment) ◦ อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานหรือแหล่งทุนกำหนด 4.3 การออกแบบโครงการ (Project Design) หมายถึงการลงรายละเอียดของโครงการใน ทุกด้าน

6 4. วงจรการบริหาร โครงการ ( ต่อ ) 4.4 ขออนุมัติจัดทำโครงการ แต่ก่อนอนุมัติ ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินโครงการ ขั้นต้น (Primary Project Assessment) ก่อน ◦ ศึกษาด้านนโยบายและแผนงานสอดคล้อง กันหรือไม่ ◦ ศึกษาด้านการเงินและงบประมาณของ โครงการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ◦ ศึกษาด้านบุคลากร ◦ ศึกษาด้านความเสี่ยง ◦ อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานมีข้อจำกัด เช่น ด้าน การเมือง เป็นต้น

7 4. วงจรการบริหาร โครงการ ( ต่อ ) 4.5 เริ่มดำเนินโครงการ ◦ Contract Out and Sub-contract ◦ Commissioning, Monitoring and On-going Evaluation

8 4. วงจรการบริหาร โครงการ ( ต่อ ) 4.6 Project Termination : Final Evaluation 4.7 Project Transferring to Normal Work: Maintenance 4.8 Record and Study and Lead to Feasibility Study and Primary Project Assessment

9 Project Management tools tools Strategic and people Consideration Problem Tree SWOT analysis Team building Participation choice Project Identification Stakeholder Analysis and Involvement Logical Framework Risk Analysis and Mitigation plan

10 Project Management tools Tools Project Preparation Logical Framework – indicator Work breakdown Structure Resource and cost Estimation Feasibility Analysis Communication of the project Design Project Implementation Project Organization Chart Bar Chart Periodic Monitoring and Control Procedure Mid-Term and Final Evaluation Cycle

11 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ (Project Management) อ. น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google